Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2004-15 ze dne 14.4.2004

14.04.04

 
U s n e s e n í č. 15/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 14. 4. 2004
Rada města schvaluje:

343/04

pořad schůze rady města konané dne 14. 4. 2004 dle předloženého návrhu.344/04


uzavření smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění vstupu na pozemek za účelem provozování, opravy a údržby plynovodu, s jednotlivými vlastníky pozemků ve prospěch Města Vysokého Mýta, týkající se liniové stavby „STL plynovod a přípojky plynu Vysoké Mýto, ul. Ústecká“, dle GP č. 2569-69/2003, odsouhlaseném KÚ Ústí nad Orlicí dne 10.11.2003 a GP č. 2627-2/2004, odsouhlaseném KÚ Ústí nad Orlicí dne 3.3.2004, které tvoří přílohy k tomuto usnesení.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

345/04


zaúčtování uvedeného technického zhodnocení do nákladů Nemocnice Vysoké Mýto v březnu 2004, a to vzhledem k uzavření smlouvy o prodeji podniku Vysokomýtské nemocnici.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned

346/04


rozdělení grantových prostředků následujícím způsobem:
Kč 600.000,-- na sport,
Kč 200.000,-- na kulturu
a Kč 100.000,-- na školství.

Z: sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned


Rada města souhlasí:347/04


s Dodatkem č. 4 k SOD na akci DPS 16 b.j. ve výši Kč 270 000,- Kč.


Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned


Rada města bere na vědomí:

348/04


ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Stavební úpravy domu č.p. 272 v ul. Žižkova ve Vysokém Mýtě“.Rada města doporučuje:

349/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM daruje Pardubickému kraji movitý majetek zdravotnického charakteru bezprostředně související s provozem nemocnice specifikovaný ve smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 31. 3. 2004 mezi městem Vysokým Mýtem a příspěvkovou organizací Vysokomýtská nemocnice.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned


Rada města odkládá:


350/04


jmenování komise pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci „Stavební úpravy domu č.p. 272 v ul. Žižkova ve Vysokém Mýtě“ na jedno z příštích zasedání RM.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka

Rada města ukládá:

351/04

finančnímu výboru projednat rozpočtovou změnu na vícepráce ve výši 270 000,- Kč na akci „DPS 16 b.j. ve Vysokém Mýtě“.
Z: p. Ing. Oldřich Pavelka T: ihnedIng. Martin K r e j z a
místostarosta


Mgr. Josef Vondráček
člen RM