Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 19.2.2020

Usnesení RM č. 2004-14 ze dne 6.4.2004

06.04.04

 
U s n e s e n í č. 14/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 6.4.2004


Rada města souhlasí:

324/04

s vyřazením drobného majetku Technických služeb Vysoké Mýto v celkové pořizovací ceně 269.809,10 Kč dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Svatoš
T: ihned


325/04

s navrhovanými limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2004.

Z: p. Ing. Svatoš
T: ihned


326/04

se zasedáním rady města dne 14.4.2004 ve 14.00 hod.

Rada města schvaluje:

327/04

pořad schůze rady města konané dne 6.4.2004 dle předloženého návrhu.


328/04

uzavření dohody s obcí Zádolí o zpřístupnění Sbírky zákonů ČR města Vysokého Mýta pro občany obce Zádolí.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned329/04

uzavření nájemní smlouvy č. 32 na umístění reklamního zařízení na části pozemku p.č. 1332 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Petrem Pidimou, Wirthova 230, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto. Nájemné bude ve výši 15.000,-Kč/rok a bude sjednáno s účinností od 01.05.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned330/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje pozemku p.č. 1227 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned331/04

služební cestu místostarosty města Ing. Krejzy do Elmau, SRN ve dnech
15.-19.4.2004 na pozvání German Marshall Fund.

Z: p. Pohorská


332/04

služební cestu starosty města a pracovníků MěÚ pp. Kotrbové, Vágnera a ředitele TS Vysoké Mýto Ing. Svatoše do partnerského města Korbach, SRN ve dnech 22. – 25. 4. 2004.

Z: p. Pohorská


Rada města doporučuje:

333/04

ZM schválit rozpočtovou změnu ve výši 2,7 mil. Kč na přípravu podkladů, projektových dokumentací a povinných dokladů pro podání žádosti o finanční podporu budoucí výstavby „Víceúčelové sportovní haly, venkovní ledové plochy, venkovního sportoviště a dětského hřiště v prostoru Masarykova náměstí ve Vysokém Mýtě“.


Z: p. Ing. Pavelka

334/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4666/267 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Janovcovým, V Peklovcích 460, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 250,--Kč za m2 + náklady města.


Z: p. Ing. Holubová335/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej části pozemků p.č. 4644/46, 4643/32 a 4643/35 vše v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
Rada města bere na vědomí:

336/04

Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva města č. 3/2004 ze dne 5.4.2004.337/04

seznámení ředitele ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto s přípravou rozpočtu na rok 2004.


338/04

informace starosty a místostarosty města.

Rada města odkládá:

339/04

přidělení bytu č. 11 v č.p. 780 v ul. V Břízkách velikosti 2+1 manželům Kubíkovým, bytem Domoradice č.p.57. Podmínkou přidělení bytu je navrácení bytu v č.p.57 v Domoradicích městu Vysoké Mýto. Nájem bude na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, budou-li nájemci plnit povinnosti dle nájemní smlouvy.


Z: p. Ing. Holubová
Rada města pověřuje:

340/04

starostu města jednáním o převodu movitého majetku města spravovaného Nemocnicí Vysoké Mýto na Pardubický kraj dle stanoviska finančního výboru.

Z: p. Fencl
T: ihned


Rada města nesouhlasí:

341/04

s odložením doby splatnosti odvodu části výtěžku z provozu VHP s .r.o. Vallota Plus Olomouc IČ:25878689 k 30.4.2004.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihnedRada města ukládá:

342/04

vedoucímu OÚP Ing. Pavelkovi využít v maximální možné míře dotační tituly, které by mohly být použity na budoucí výstavbu „Víceúčelové sportovní haly, venkovní ledové plochy, venkovního sportoviště a dětského hřiště v prostoru Masarykova náměstí ve Vysokém Mýtě“.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta