Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2004-13 ze dne 30.3.2004

30.03.04

 
U s n e s e n í č. 13/04
z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 30. 3. 2004


Rada města schvaluje:

302/04


pořad schůze rady města konané dne 30. 3. 2004 dle předloženého návrhu.

303/04


Odpisový plán 1. dodatek ZŠ Vysoké Mýto, Kniřov 11, dle předloženého znění.


Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned
304/04

Odpisový plán 1. dodatek ZŠ Vysoké Mýto, ul. Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, dle předloženého znění.

Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned
305/04

návrh rozpočtu ZŠ Javornického na rok 2004 dle předloženého znění.


Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
306/04


dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 329 ze dne 20.10.2003 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a Agrokiwi společností s ručením omezeným, IČ:60933950, se sídlem Litomyšlská 65, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
307/04


dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.158 ze dne 23.12.1993 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a VOŠS a ISŠS Vysoké Mýto, IČ: 49314785, se sídlem Komenského 1, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
308/04

dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.129 ze dne 25.05.1993 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a panem Františkem Vondráčkem, Lhůta č.p. 46 v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

309/04


dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č.95 ze dne 15.12.1992 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Petrem a Helenou Kejzlarovými, Na Stráni 493, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
310/04


dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.222 ze dne 10.02.1988 uzavřené mezi MNV Lhůta a paní Ludmilou Hemerkovou, Lhůta č.p. 38 v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
311/04


dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.105 ze dne 22.04.1993 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a panem Oldřichem Strapinou, Choceňská 97,Vysoké Mýto v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
312/04


ukončení nájemní smlouvy ze dne 10.02.1988 uzavřené mezi MNV Lhůta a manželi Jaroslavem a Marií Foglovými, Lhůta č.p. 31 k 31.03.2004.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
313/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu části p.p.č.698/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
314/04

ukončení nájemní smlouvy ze dne 25.05.1993 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a panem Františkem Janebou, Lhůta č.p. 51 k 31.03.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
315/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu p.p.č. 91/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
316/04


zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 9m2.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
317/04


rozpočet sociálního fondu na rok 2004 dle předloženého znění.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města souhlasí:


318/04


s podnájmem části nebytových prostor v restauraci Městský Dům, Jiráskova 179, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto pro pana Aleše Bečičku, Zámrsk 138, za účelem rozdělení restaurace na dvě provozovny za podmínky, že 30% z části nájemného sjednaného mezi nájemcem a podnájemcem převyšující nájemné sjednané nájemní smlouvou je nájemce povinen odvést na účet pronajímatele.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned319/04


s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc březen 2004 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihnedRada města se seznámila:

320/04

s dopisem radního Pk Ing. Josefa Janečka, který se týká prodeje Nemocnice Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Pardubického kraje Vysokomýtská nemocnice, a ve kterém žádá o předložení návrhu smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku ve vlastnictví města Vysokého Mýta, který bezplatně užívá Nemocnice Vysoké Mýto na příspěvkovou organizaci Pk Vysokomýtská nemocnice. Po projednání ve finančním výboru předloží RM návrh ZM.


Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihnedRada města bere na vědomí:

321/04


vyjádření OSM k zápisu o kontrole uzavřených nájemních smluv.

Rada města ukládá:

322/04

Ing. Janě Holubové projednat s manžely Ing. Jarmilou a Ing. Františkem Hácovými, bytem ČSL Armády 125, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto, odkup pozemku p.č. 4055 v k.ú. Vysoké Mýto, na kterém je vybudována část ulice Wirthova, o výměře 1.936m2.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
323/04


OSM odstranit nedostatky zjištěné kontrolou uzavřených nájemních smluv do 31. 12. 2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 31. 12. 2004

Bohuslav F e n c l
starosta

Ing. Martin K r e j z a
místostarosta