Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2004-12 ze dne 24.3.2004

24.03.04

 
U s n e s e n í č. 12/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 24.3.2004


Rada města schvaluje:

280/04

pořad schůze rady města konané dne 24.3.2004 dle předloženého návrhu.281/04

přidělení bytu č. 2 v ulici Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto panu Vladimíru Doležalovi (nar. 27.9.1963), trvale bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned282/04

přidělení bytu č. 11 v ulici Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto panu Jiřímu Horníčkovi (nar. 21.11.1975), trvale bytem Jehnědí 52 na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned283/04

přidělení bytu č. 8 v ulici V Břízkách 778, Vysoké Mýto slečně Kateřině Novákové (nar. 7.11.1979), trvale bytem Libecina 75 na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle
nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


284/04

uzavření nájemní smlouvy se slečnou Danielou Plechovou, (nar. 28.6.1976) bytem Boční 8/575, Ostrava k bytu č.4, ul. Čsl. Legií, Vysoké Mýto. Slečna Plechová splnila podmínky členství v družstvu a je oprávněna k užívání tohoto bytu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


285/04

uzavření smlouvy o nájmu pozemků p.č. 175 a p.č. 176 v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 578 m2 mezi manželi Šedovými, Svatopluka Čecha 1147, Choceň a Městem Vysoké Mýto. Nájemné ve výši 5.000,-Kč za rok bude sjednáno s účinností od 01.01.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

286/04

předloženou smlouvu o výpůjčce mezi Městem Vysoké Mýto a Vysokomýtskou nemocnicí.

Z: p. Ing. Krejza
Rada města odkládá:

287/04

doporučení ZM schválit rozpočtové změny ve výši 2,7 mil. Kč na přípravu podkladů, projektových dokumentací a povinných dokladů pro podání žádosti o finanční podporu budoucí výstavby „Víceúčelové sportovní haly, venkovní ledové plochy, venkovního sportoviště a dětského hřiště v prostoru Masarykova náměstí ve Vysokém Mýtě“ do doby projednání ve finančním výboru. Ke schválení bude předloženo ZM dne 14.4.2004.


Z: p. Ing. Pavelka
T: 14.4.2004

288/04

žádost manželů Michala a Moniky Svobodových, V Břízkách 779, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto o koupi pozemku p.č. 2946/35 o výměře 684 m2 v k.ú. Vysoké Mýto na stavbu rodinného domku.


Z: p. Ing. HolubováRada města mění:

289/04

část usnesení č.905/03 ze dne 17.12.2003 tak, že slova „zaplacena do 31.01.2004“ nahradí slovy „ zaplacena do 30.04.2004“.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města ruší:

290/04

usnesení č. 105/04 ze dne 03.02.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města doporučuje:

291/04

ZM přijmout toto usnesení :


ZM mění usnesení ZM č. 73/01 a to tak, že před číslem 30 % se doplňuje slovo „minimálně“ a za slovem etapy se vypouští text v závorce včetně závorky.


Z: p. Ing. Pavelka292/04

ZM přijmout toto usnesení :
ZM mění usnesení č. 231/03 ve věci úvěru na bytový dům čp. 490 – 491 ul. Žižkova, Vysoké Mýto a to tak, že zajištění úvěru bude provedeno zřízením zástavního práva na bytových jednotkách jednotlivých vlastníků.

Z: p. Ing. Pavelka

293/04

ZM schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace M – KLUB Vysoké Mýto.Z: p. JUDr. Poláček294/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje přijetí daru – část pozemku (dle přiložené kopie projektu) p.č. 4216/8 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře min. 250 m2 od vlastníka tohoto pozemku. Na převáděném pozemku nebudou v době uzavírání smlouvy váznout žádná právní omezení.

Z: p. Ing. Holubová


295/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení č. 152/2003 ze dne 10.09.2003.


Z: p. Ing. Holubová


296/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný, případně maximálně za odhadní cenu převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č. 3870/1 v k.ú. Vysoké Mýto na město Vysoké Mýto od vlastníka tohoto pozemku.


Z: p. Ing. Holubová


297/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2946/76 a p.č. 2946/84 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Chourovým, Na Stráni 244, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 5700,-Kč + náklady města.


Z: p. Ing. Holubová


298/04

ZM přijmout toto usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2946/125 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Borovcovým, Zahradní 239, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 450,-Kč + náklady města.


Z: p. Ing. Holubová

Rada města bere na vědomí:

299/04

konání sbírky „Pomozte dětem!“, projekt „Velikonoční skautské kuřátko“, kterou pořádá svaz skautů a skautek ČR – Junák Praha.300/04

informace starosty a místostarosty města.

Rada města ukládá:


301/04

finančnímu výboru projednat rozpočtové změny ve výši 2,7 mil. Kč na přípravu podkladů, projektových dokumentací a povinných dokladů pro podání žádosti o finanční podporu budoucí výstavby „Víceúčelové sportovní haly, venkovní ledové plochy, venkovního sportoviště a dětského hřiště v prostoru Masarykova náměstí ve Vysokém Mýtě“.


Z: p. Ing. Sokol

předseda fin.výboru
T: do 14.4.2004Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta