Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2004-11 ze dne 16.3.2004

16.03.04

 
U s n e s e n í č. 11/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 16. 3. 2004

Rada města souhlasí:

245/04

s použitím znaku města na pohlednici „Pardubický kraj“ dle předloženého návrhu p. Jiřího Směšného firma SPRINT Olomouc
Z: p. Aleš Felgr
T: ihned
246/04


s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Dlažba, s.r.o., Jeronýmova 623, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, jakožto zhotovitelem stavebních prací na akci „Průhony III.etapa – komunikace, VO a to na základě výsledků výběrového řízení
Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned
247/04


s přijetím finančních darů:
ve výši 5.000,-Kč
slovy pěttisíckorunčeských od firmy Slévárna Vysoké Mýto s.r.o., Pražská 123, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 2594121
ve výši 2.000,-Kč
slovy dvatisícekorunčeských od firmy K & D – Koting & Doubrava, spol. s r.o., Gen. Svatoně 726/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15029557
ve výši 15.000,-Kč
slovy patnácttisíckorunčeských od firmy Ivan Ševčuk, Vraclavská 155, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 13218107
na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě – Den Země 2004.
ve výši 5.700,-Kč
slovy pěttisícsedmsetkorunčeských od firmy ECOTEX s.r.o., Dráby 785, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 63216141 na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě – podpora soutěže ve sběru drobného hliníkového odpadu. Tento dar bude použit na úhradu nákladů spojených s výletem pro vítěznou třídu.
Z:
pí. Ing. Stanislava Jetmarová
T: ihned


Rada města schvaluje:

248/04

pořad schůze rady města konané dne 16. 3. 2004 dle předloženého návrhu.

249/04


prodloužení splatnosti splátek nájemného stanoveného na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Služby Vysoké Mýto, s. r. o., ze dne 1. 7. 2001 ve znění pozdějších dodatků, a to o 18 měsíců.
Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned

250/04


prodloužení splatnosti úvěru poskytnutého Stavebnímu bytovému družstvu Horizont IČ: 25952617 dle smlouvy o úvěru ze dne 19.11.2003 k datu 30.4.2004.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned

251/04


Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/04 v předloženém znění.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

252/04

zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 4901/1 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto. Oprávněným z věcného břemene bude ČESKÝ TELECOM , a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu formou jednorázové úhrady ve výši 300,-Kč.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

253/04


zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemků p.č. 163/1, 158 a 164 vše v PK v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o celkové výměře 32.798 m2.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
254/04


ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 06.04.1997 mezi Městem Vysoké Mýto a panem Ivanem Kodoněm, Prokopa Velikého 711, Vysoké Mýto, ke dni 31.03.2004
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
255/04


uzavření smlouvy č.111 o nájmu části pozemku p.č. 184/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o výměře 3.000 m2 mezi Městem Vysoké Mýto a panem Ivanem Kodoněm, Prokopa Velikého 711, Vysoké Mýto. Nájemné ve výši 150,-Kč za rok bude sjednáno s účinností od 01.04.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
256/04


uzavření smlouvy č.112 o nájmu nebytových prostor v objektu evidenční číslo 15 na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě o výměře 145 m2 mezi Městem Vysoké Mýto a panem Zdeňkem Valáškem, Rokycanova 595, Vysoké Mýto. Nájemné ve výši 29.000,-Kč za rok bude sjednáno s účinností od podepsání nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

257/04


dodatek č.5 k nájemní smlouvě č. 157 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a Domovem mládeže Vysoké Mýto, IČ: 49314688, se sídlem Gen. Závady 118, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
258/04


dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 168 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností ZEVAS Vraclav a.s., IČ: 64829219, se sídlem Vraclav 169 v předložené verzi.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
259/04


uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 190, na pozemku p.č. 432, v k.ú. Vysoké Mýto, Choceňské předměstí, Vysoké Mýto o výměře 89,90 m2 mezi Městem Vysoké Mýto a Českou republikou – Úřad práce Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394, Ústí nad Orlicí. Nájemné bude ve výši 44.950,-Kč za rok a nájem bude sjednán s účinností od 01.04.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


Rada města mění:

260/04

termín pro splnění úkolu vyplývajícího z usnesení rady města č. 822/03 bod 2 ze dne 18. 11. 2003. Nový termín pro předložení výsledků inventarizace majetku města za rok 2003 a závěrečné zprávy radě města stanovuje na 30. 4. 2004.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: 30. 4. 2004


Rada města doporučuje:

261/04


ZM rozhodnout o tom, že místní referendum o navržené otázce dle návrhu přípravného výboru ze dne 16. 2. 2004 nevyhlásí.

Z: p
. Mgr. Vladimír Běloušek
T: ihned

262/04

přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám mateřských a základních škol dle předloženého návrhu.

Z: sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned

263/04


ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje zařazení do akcí obnovy kulturní památky v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2004 ve Vysokém Mýtě tyto kulturní památky :

 • Choceňská věž
 • Litomyšlská brána
 • Socha Knířovské madony
 • Chrám svatého Vavřince
 • Klöcklerův statek, Litomyšlská 65
 • Měšťanský dům, Pražská č.p. 1.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

264/04RM doporučuje ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje čerpání finanční kvóty na podporu oprav kulturních památek ve výši Kč 2 330 000,- pro rok 2004 následujícím způsobem :

 • Město Vysoké Mýto - Choceňská věž ve výši Kč 46 600,-
 • Město Vysoké Mýto - Litomyšlská brána ve výši Kč 287 408,-
 • Město Vysoké Mýto - Socha Knířovské madony ve výši Kč 60 452,-
 • Římskokatolická církev - Chrám svatého Vavřince ve výši Kč 630 000,-
 • Ing. Stanislav Brunclík - Klöcklerův statek č.p. 65 ve výši Kč 578 000,- (opravy)
 • Ing. Stanislav Brunclík - Klöcklerův statek č.p. 65 ve výši Kč 380 000,- (restaurování)
 • Ing. Petr Dufek - Měšťanský dům, Pražská č.p. 1 ve výši Kč 347 540,-.


Z: p. Ing. Oldřich Pavelka T: ihned265/04


ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje přiznat finanční podíl Města Vysokého Mýta na obnově (opravy) kulturní památky v rámci městského programu regenerace v roce 2004 podle „Zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory“ vlastníku chrámu Svatého Vavřince ve výši min. 20 % celkových nákladů, vlastníku Klöcklerova statku, Litomyšská č.p. 65 ve výši 10 % celkových nákladů a vlastníku měšťanského domu, Pražská č.p. 1 ve výši 10 % celkových nákladů. Město Vysoké Mýto disponuje finančními prostředky, které budou ihned po schválení „Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2004“ zahrnuty do rozpočtu města formou rozpočtového opatření na rok 2004.
Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

266/04


ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje příspěvek města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v MPZ :

 • pp. Libuši Hladíkové, Komenského 81, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, Libuši Sýkorové, Felberova 19, Svitavy – Lány, PaedDr. Haně Chalupníkové, Sladovnická 513, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto na bytový dům č.p. 81, ul. Komenského, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 2 880,- Kč a to prostřednictvím účtu PaedDr. Hany Chalupníkové, Sladovnická 513, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto
 • manželům Martě Klementové a Ing. Ladislavu Klementovi, Šafaříkova 141, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto na bytový dům tamtéž ve výši 10 500,- Kč a to prostřednictvím účtu p. Marty Klementové.


Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

267/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi bytového domu č.p. 30 na st.p. 11, st.p. 11 a p.p.č. 38/3 v k.ú. Domoradice za cenu 400.000,-Kč od stávajících spoluvlastníků..

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


268/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi p.p.č.38/2 včetně drobných staveb a trvalých porostů nacházejících se na tomto pozemku v k.ú. Domoradice za cenu uvedeného pozemku (bez trvalých porostů a venkovních úprav – sloup s křížkem, oplocení, betonová podezdívka) dle znaleckého posudku + náklady převodu (daň z převodu nemovitostí, ZP) od stávajících spoluvlastníků.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

269/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM předběžně schvaluje prodej nemovitostí uvedených:
- v bodě a) společnosti Elektrocentrum KBT s.r.o. se sídlem Prokopa Velikého 693, Vysoké Mýto a splečnosti KBT elektronik s.r.o. se sídlem Prokopa Velikého 693, Vysoké Mýto,
- v bodě b)
společnosti ALTERSTAV s.r.o., se sídlem Komenského 102, Vysoké Mýto,
- v bodě c)
společnosti KOBRA - CARGO s.r.o. se sídlem Vraclavská 169, Vysoké Mýto
- v bodě d)
současným nájemcům - Jiřímu Pospíšilovi, V Peklovcích 508, Vysoké Mýto; Miroslavu Plíškovi, Brteč 36; Karlu Fikejzovi, Vraclav 39; Oldřichu Jiskrovi, Odbojářská 565, Vysoké Mýto; Josefu Burešovi, Kpt. Jaroše 1503, Choceň.
Konečný návrh usnesení týkající se těchto nemovitostí bude předložen zastupitelstvu města na červnovém zasedání. Vzhledem k současné nemožnosti prodávat některé nemovitosti, bude u takovýchto nemovitostí navrhován převod formou smlouvy nájemní se smlouvou o koupi najaté věci.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

270/04


ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 4128/209, 4128/208, 4128/217, 4128/218, 4128/259, 4128/260, 4128/261 v k.ú. Vysoké Mýto, družstvu MVMB DOMUS, se sídlem Pražská 58, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 3.329.400,-Kč za podmínky dokončení výstavby čtyřbytových domů na těchto parcelách do 4 let od právních účinků vkladu vlastnického práva. Při nedodržení této podmínky bude sjednána pokuta ve výši 100.000,--Kč se současnou možností města Vysokého Mýta odstoupit od uzavření kupní smlouvy.
Kupní cena bude uhrazena v těchto splátkách:
1. splátka ve výši 200.000,-Kč bude zaplacena do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy
2. splátka ve výši 632.000,- Kč bude zaplacena do 31.10.2004
3. splátka ve výši 935.200,- Kč bude zaplacena do 31.10.2005
4. splátka ve výši 1.562.200,- Kč bude zaplacena do 31.10.2006
Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
271/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4214/75 v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 1028 m2 společnosti SAPA-LPJ, se sídlem Vysoké Mýto – Dráby, IČ:62063634 za cenu ve výši 244.664,-Kč + náklady města.
1 kupní ceny bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbytek kupní ceny do 30.11.2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
272/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM k 31.3.2004 zrušuje Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysoké Mýto schválenou dne 27.2.2002 usnesením č. 30/02.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
273/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 263/3 a 289/2 v k.ú. Domoradice z vlastnictví státu ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10 na město Vysoké Mýto za účelem stavby ve veřejném zájmu - „oprava místních komunikací“.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


274/04


ZM přijmout toto usnesení:ZM schvaluje bezúplatný převod, nebo úplatný maximálně za cenu dle ZP, pozemku p.č. 120/19 v k.ú. Domoradice z PF ČR Ve Smečkách 33, Praha 1 na město Vysoké Mýto za účelem stavby ve veřejném zájmu - „oprava místních komunikací“.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


Rada města odkládá:

275/04


přijetí usnesení k prodeji bytu č. 6 o velikosti 2+1 v ulici Pivovarská čp. 405, Pražské předměstí, Vysoké Mýto, včetně podílu na stavebních a společných prostorách.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


Rada města pověřuje:

276/04

pana Ervína Perthena, SNP 627, Vysoké Mýto funkcí náhradního losovatele o byty dle Směrnice č. B1/04
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


Rada města bere na vědomí:


277/04

návrh rozpočtu M-Klubu Vysoké Mýto na rok 2004.

278/04


návrh rozpočtu Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2004.

279/04

zprávu odboru dopravy a občanských agend o návrhu přípravného výboru pro pořádání místního referenda ve Vysokém Mýtě ze dne 16.2.2004 včetně opraveného návrhu přípravného výboru ze dne 10.3.2004
Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta