Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2004-10 ze dne 9.3.2004

09.03.04

 
U s n e s e n í č. 10/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 9.3.2004

Rada města souhlasí:

198/04

s prodloužením lhůt splatností na 30 dnů všech splátek ve smlouvě nájemní se smlouvou o koupi najaté věci ze dne 17.4.2003 uzavřené se společností KOBRA-CARGO společnost s ručením omezeným.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


Rada města schvaluje:

199/04

pořad schůze rady města konané dne 9.3.2004 dle předloženého návrhu.


200/04

ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 28.03.2000 mezi městem Vysoké Mýto a firmou Outdoor Billboard a.s., U Nikolajky 15, Praha 5, zastoupený Ing. Janem Leitnerem, ke dni 31.03.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

201/04

uzavření nájemní smlouvu č. 31 na umístění 7 reklamních zařízení na části pozemků p.č. 2431/3, 4282/5, 1263/1 a 1187/2 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a firmou Outdoor Billboard a.s., U Nikolajky 15, Praha 5. Nájemné ve výši 105.000,-Kč/rok bude sjednáno s účinností od 01.04.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
202/04

ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 02.01.2003 mezi městem Vysoké Mýto a Bohuslavem Řehákem – HOBBY, Masarykovo náměstí 155, Vysoké Mýto ke dni 31.03.2004.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned203/04

uzavření nájemní smlouvy č. 33 na umístění reklamního zařízení na části pozemku p.č.1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Bohuslavem Řehákem – HOBBY, Masarykovo náměstí 155, Vysoké Mýto. Nájemné ve výši 15.000,-Kč/rok bude sjednáno s účinností od 01.04.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
204/04

ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 07.08.2001 mezi městem Vysoké Mýto a STORY design, s.r.o. Benátská 1072, 570 01 Litomyšl ke dni 31.03.2004.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


205/04

uzavření nájemní smlouvy č. 26 na umístění reklamního zařízení na části pozemku p.č.4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a STORY DESIGN, s.r.o., Moravská 949, 570 01 Litomyšl. Nájemné ve výši 15.000,-Kč/rok bude sjednáno s účinností od 01.04.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

206/04

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 23.06.2003 mezi městem Vysoké Mýto a Petrem Pidimou, Wirthova 230, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto ke dni 31.03.2004.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


207/04

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 197 na umístění reklamního zařízení na části pozemku p.č.4900/3 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Petrem Pidimou, Wirthova 230, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto, o instalování 1 ks reklamního zařízení. Nájemné ve výši 15.000,-Kč/rok bude sjednáno s účinností od 01.04.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
208/04

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 24.11.1999 mezi městem Vysoké Mýto a PhDr. René Viktorinem, VIKI reklama, Dr. J.Malíka 766, 537 01 Chrudim ke dni 31.03.2004.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


209/04

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 27 na umístění reklamního zařízení na části pozemku p.č.4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a PhDr. René Viktorinem, Dr.Jana Malíka 766, 537 01 Chrudim. Nájemné ve výši 15.000,-Kč/rok bude sjednáno s účinností od 01.04.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


210/04

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 02.12.1999 mezi městem Vysoké Mýto a DIALOG, reklamní servis Oldřich Jiskra, Gen.Svatoně 741/IV, Vysoké Mýto ke dni 31.03.2004.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

211/04

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 28 na umístění reklamního zařízení na části pozemku p.č.1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Oldřichem Jiskrou, DIALOG, Reklamní servis, Odbojářská 565, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto. Nájemné ve výši 15.000,-Kč/rok bude sjednáno s účinností od 01.04.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned212/04

ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 01.01.1999 mezi městem Vysoké Mýto a V-data s.r.o., Fügnerova 4/I, Vysoké Mýto ke dni 31.03.2004.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned213/04

uzavření nájemní smlouvy č. 29 na umístění reklamního zařízení na části pozemku p.č.1332 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a firmou V-data s.r.o., Fügnerova 4-Město, Vysoké Mýto, V Peklovcích 450, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto. Nájemné ve výši 15.000,-Kč/rok bude sjednáno s účinností od 01.04.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

214/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu pozemku p.č. 4666/267 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned215/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemku p.č. 3397/14 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


216/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemku p.č. 3397/13 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned217/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemku p.č. 3397/21 a p.p.č. 3397/6 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned218/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemku p.č. 3397/12 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
219/04

směnu bytů mezi manželi Richterovými Jiřím (nar. 19.12.1967) a Věrou (nar. 27.1.1970), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, č.bytu 18 velikosti 2+1 a manželi Černými Helenou (nar. 22.9.1938) a Josefem (nar.6.2.1949), bytem Nám. Přem. Ot. II.č.p.215, Vysoké Mýto, velikosti 4+1 za podmínky, že manželé Černí předplatí roční nájemné ve výši 28.000,-Kč. Nájem bude manželům Černým sjednán na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, budou-li nájemci plnit povinnosti dle nájemní smlouvy a za podmínky, že směna bytu nebude podnětem k provádění úprav bytu a výměny zařízení. Před směnou bytů je třeba doložit písemný souhlas majitelů domu čp. 215/I.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

220/04

směnu bytů mezi manželi Korovými Kateřinou (nar. 7.6.1976) a Mariánem (nar. 23.8.1973), bytem Větrná 678, Vysoké Mýto, č.bytu 13 velikosti 1+1 a paní Helenou Tesařovou (nar.20.4.1920), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto, velikosti 3+1 za podmínky, že směna bytu nebude podnětem k provádění úprav bytu a výměny zařízení. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou 3 let s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, budou-li nájemci plnit povinnosti dle nájemní smlouvy.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

221/04

dopis starosty města, týkající se trasování komunikace R 35.

Rada města doporučuje:

222/04

ZM nevyhovět výzvě Pardubického kraje ke změně vyhlášek dle dopisu ze dne 11.02.2004.

Z: p. JUDr. Poláček


223/04

ZM města ke schválení toto usnesení:
ZM promíjí penále, smluvní pokuty a úroky z prodlení vyplývající z uzavřených nájemních smluv (pozemky, bytové a nebytové prostory) dlužníkům, kteří uhradí dlužné nájemné k 31.12.2003 nejpozději do 31.5.2004.


Z: p. Ing. M. Zima224/04

ZM poskytnout dotaci na provoz Regionálnímu muzeu Vysoké Mýto v r. 2004 ve výši 100.000,-Kč.


Z: p. Ing. M. Zima


225/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 4128/201 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Tomešovým, Jiráskova 295, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová


226/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 4132/70, 4132/8, 4855/11 a 4855/12 v k.ú. Vysoké Mýto od manželů Halouskových, Českých bratří 744, Vysoké Mýto za cenu ve výši 399.285,-Kč.

Z: p. Ing. Holubová


227/04

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 4132/70, 4132/8, 4855/11 a 4855/12 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Bělouškovým Vladimíru a Ivaně, U Potoka 756, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 300,-Kč/m2 za podmínky dokončení výstavby rodinného domu na těchto parcelách do 31.10.2007. Při nedodržení této podmínky bude sjednána pokuta ve výši 100.000,- Kč se současnou možností města Vysokého Mýta odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.


Z: p. Ing. Holubová


228/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 199 v k.ú. Rzy od Josefa Pekárka, Sezemická 1397, Pardubice za cenu dohodou ve výši 120.000,-Kč.


Z: p. Ing. Holubová


229/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 4835/2 v k.ú. Vysoké Mýto dle GP .č 2603-188/2003 manželům Leňovým Michalu a Ivě, Erbenova 25, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová


230/04

ZM přijmout následující usnesení:

ZM schvaluje návrh smlouvy o prodeji podniku – nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Vysoké Mýto
 uzavírané mezi příspěvkovou organizací města Vysokého Mýta Nemocnice Vysoké Mýto jako prodávajícím a příspěvkovou organizací Pardubického kraje Vysokomýtská nemocnice jako kupujícím, jakož i prodej podniku – nestátního zdravotnického zařízení
Nemocnice Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Pardubického kraje Vysokomýtská nemocnice na základě této smlouvy s účinností ke dni 1. 4. 2004 dle předloženého návrhu.


231/04

ZM přijmout následující usnesení:

ZM ukládá řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Vysoké Mýto uzavřít smlouvu o prodeji podniku s účinností ke dni 1. 4. 2004, a to v souladu se schváleným návrhem této smlouvy.

Z: ředitel NVM
T: 31. 3. 2004

232/04

ZM přijmout následující usnesení:

ZM zrušuje příspěvkovou organizaci Nemocnice Vysoké Mýto, a to po uplynutí lhůty dle § 488 zák.č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, od prodeje podniku tvořícího její jmění.

Rada města nedoporučuje:

233/04

ZM, s ohledem na plánované schodkové hospodaření města v roce 2004, poskytnout příspěvek na provoz organizaci Naděje Vysoké Mýto dle žádosti ze dne 13.2.2004.


Z: p. Ing. M. Zima
Rada města trvá:

234/04

na existenci věcného břemene tak, jak je vymezeno v pravomocném rozhodnutí Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí, okresního pozemkového úřadu čj. Poz 5204/1078/98-203 Br ze dne 09.07.1998.

Z: p. JUDr. PoláčekRada města bere na vědomí:

235/04

informaci o praporu starosty města Vysokého Mýta.

236/04

zápis Finančního výboru zastupitelstva města ze dne 3.3.2004.237/04

informace starosty a místostarosty města.

Rada města projednala:

238/04

rozpočet Města Vysokého Mýta na rok 2004 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen smluvně zabezpečenou půjčkou nebo úvěrem.


Z: p. Ing. M. ZimaRada města zrušuje:

239/04

usnesení č. 144/04 ze dne 18.2.2004 v celém znění.


Z: p. Ing. HolubováRada města ukládá:

240/04

vedoucímu odboru právního podat návrh na výkon rozhodnutí na prodej zástavy ze smlouvy ze dne 23.09.1998 uzavřené s Vladimírem Boštíkem.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned

241/04

použít část výtěžku z provozu VHP pro veřejně prospěšné účely na financování kultury a na účely tělovýchovných a sportovních akcí Města Vysokého Mýta.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned


242/04

řediteli příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto připravit podmínky potřebné k přechodu organizace na společnost s r.o.

Z: p. Ing. Svatoš
T: ihned


243/04

vedoucí odboru správy majetku, právníkovi MěÚ a vedoucímu finančního odboru předložit vyjádření ke kontrole uzavřených nájemních smluv na odboru správy majetku města.

Z: p. Ing. Holubová
p. JUDr. Poláček
p. Ing. M. Zima
T: 31.3.2004


244/04

řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Vysoké Mýto uzavřít smlouvu o prodeji podniku s účinností ke dni 1. 4. 2004, a to v souladu se schváleným návrhem této smlouvy.
Z: ředitel NVM
T: 31. 3. 2004
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta