Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 19.2.2020

Usnesení RM č. 2004-07 ze dne 18. 2. 2004

18.02.04

 
U s n e s e n í č. 7/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 18. 2. 2004


Rada města souhlasí:

141/04

s prodloužením termínu k uzavření kupní smlouvy s manželi Švejdovými na pozemek parc. č. 4128/255 v k. ú. Vysoké Mýto do doby dokončení stavby inženýrských sítí v lokalitě Průhony III, nejdéle však do 15 dní ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu předmětných inženýrských sítí.


Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned
142/04


s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ARCHIKO, Ing.arch. Milan Košař, Čechovo nábřeží 528, 530 03 Pardubice jako zhotovitelem „Urbanistická studie zástavby Vysoké Mýto – Lipová“ a „Urbanistická studie zástavby Vysoké Mýto – Knířov“.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned
143/04


s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KVARTA s. r. o. , Karolíny Světlé 202, Vysoké Mýto jako zhotovitelem projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Inženýrské sítě pro bytový komplex 128 b.j. Vysoké Mýto – Mlýnský potok 1.etapa“.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned
144/04


s prodloužením lhůty splatnosti firmě KOBRA-CARGO s. r. o od počátku splácení na 30 dnů.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
Rada města schvaluje:

145/04

pořad schůze rady města konané dne 18. 2. 2004 dle předloženého návrhu.

146/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu pozemku p.č. 2946/125 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
147/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu pozemků p.č. 2946/76 a p.č. 2946/84 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
148/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu budovy – altánu stojící na pozemku p.č. 1176 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
149/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemku p.č. 2946/35 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
150/04


zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytového prostoru v objektu č. 15 na Masarykově nám. ve Vysokém Mýtě na pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
151/04


přípravu podkladů pro podání žádosti o finanční podporu dle opatření č. 4.2. - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, podopatření 4.2.2. - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 – 2006 a to zejména zajištění zpracování příslušných projektových dokumentací pro vydání územního a stavebního povolení a zajištění povinných dokladů dle příslušného manuálu pro implementaci operačního programu pro budoucí výstavbu víceúčelové sportovní haly, venkovní ledové plochy (včetně nezbytné přípravy pro možnost vybudování tribuny pro 600 – 1000 diváků a možnosti zastřešení), venkovního sportoviště a dětského hřiště v prostoru Masarykova náměstí ve Vysokém Mýtě dle předložené varianty „E“.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned
152/04


studijní cestu jednoho zástupce města Vysokého Mýta na Zahraniční studijní cestu 2004 ( 22. 5. – 28. 5. 2004 ) Švýcarsko, Itálie.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

153/04

žádost Ing. Michala Leňi a Ing. Ivy Leňové o zrušení respektive prominutí částky za užívání pozemku za rok 2002, 2003 uvedené ve smlouvě o nájmu pozemku č. 102. Tato žádost byla podána a projednána v RM již několikrát a RM k ní přijala usnesení č. 132/04 ze dne 10. 2. 2004 a usnesení č. 104/04 ze dne 3. 2. 2004 na kterých trvá.


154/04

zahájení Dnů evropského dědictví v Táboře ve dnech 10. a 11. září 2004

155/04

žádost Plaveckého klubu Karosa Vysoké Mýto.


156/04

dopis Ministerstva práce a sociálních věcí o odstoupení od záměru instalovat v prostředí MěÚ veřejný informační terminál, zejména pro účely státní sociální podpory.


157/04

zprávu o činnosti Městské policie Vysoké Mýto za rok 2003.


158/04

informace pí. Tomáškové.


Rada města ukládá:

159/04

starostovi zaslat dotaz ohledně možnosti vypsání referenda legislativnímu odboru MVČR.


Z: p. Bohuslav Fencl
T: ihned


Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta