Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 23.1.2020

Usnesení RM č. 2004-06 ze dne 10.2.2004

10.02.04

 
U s n e s e n í č. 6/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 10.2.2004Rada města odstupuje:

111/04


dne 10. 2. 2004 od Dohody o používání osobního automobilu pro soukromé účely uzavřené mezi Nemocnicí s poliklinikou Vysoké Mýto zastoupenou zástupcem ředitele MUDr. Jiřím Martincem a Ing. Ivanou Urešovou dne 3. července 2000, schválené zřizovatelem na zasedání MR 12. 7. 2000 usnesením č. 25/00 (bod 1.a).


Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned
Rada města souhlasí:

112/04

s vedením inženýrských sítí přes pozemky zjednodušené evidence č. 344, 343/1 a p.p.č. 738 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta ve vlastnictví města Vysokého Mýta za podmínky uzavření dohody o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene dle předloženého znění mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Novákovými, trvale bytem Džbánov 101, 566 01 Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
113/04

s nově stanovenými cenami při zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta na rok 2004 pro právnické /fyzické/osoby oprávněné k podnikání dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: ihned
114/04


s pořádáním Dne Země na nám. Přemysla Otakara II dne 22. 4. 2004 a s bezplatným pronájmem náměstí na tuto akci ve dnech 21. 4. - 23. 4. 2004 z důvodu přípravy a ukončení akce.

Z:
pí. Ing. Stanislava Jetmarová
T: ihned
115/04


s přijetím finančního daru ve výši Kč. 20. 000,-- slovy dvacettisíckorunčeských na ekologické účely od firmy AGILE spol. s r. o., sídlo Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ:15030741.

Z:
pí. Ing. Stanislava Jetmarová
T: ihned

Rada města schvaluje:

116/04

pořad schůze rady města konané dne 10. 2. 2004 dle předloženého návrhu.

117/04

odpisový plán MŠ Pod Smrkem na rok 2004 dle předloženého návrhu.


Z:sl.Bc.Kateřina Rejentová
T: ihned
118/04


směnu bytů mezi panem Davidem Vaňousem, bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto, č.bytu 5 velikosti 1+1 a paní Zdeňkou Matějů, bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto, č.bytu 14 velikosti 2+1 za podmínky navrácení bytu č. 5, ul. V Břízkách 782, Vysoké Mýto městu Vysokému Mýtu.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
119/04

výměnu bytů mezi panem Josefem Stoklasou (nar. 11.6.1969), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto, č.bytu 8 velikosti 2+1 a paní Magdou Stančukovou (nar.21.11.1955), bytem V Peklovcích 453, Vysoké Mýto, č.bytu 5 velikosti 3+1.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
120/04


přidělení bytu č. 1 v č.p. 15, Nám. Přem. Ot. II, Vysoké Mýto slečně Taťáně Bezrodné (nar. 6.6.1981) trvale bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto v zájmu města. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li slečna Bezrodná nadále zaměstnána ve školském zařízení ve Vysokém Mýtě. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000-Kč.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
121/04


podmínky placení nájemného a stanovení smluvních pokut v případě neuhrazení nájemného z pozemků a nebytových prostor dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
122/04


schvaluje zveřejnění informace o možnosti pronájmu částí pozemků p.č. 2431/3, 4282/5, 1263/1, 1187/2 v k.ú. Vysoké Mýto.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

123/04

Smlouvu č. 361 o nájmu nemovitostí v předloženém znění.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
124/04


odpisový plán ZŠ Jiráskova na rok 2004 dle předloženého návrhu.

Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned
125/04


použití finančních prostředků z příspěvku města na provoz příspěvkové organizace ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto pro rok 2003 ve výši Kč 5.823,--.


Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

126/04

žádost Junák – středisko 534 14 Vydří stopa Vysoké Mýto o mimořádný finanční příspěvek na odkoupení objektu od TJ Sokol ve Vysokém Mýtě.

127/04


výsledky Tříkrálové sbírky 2004
.


128/04


konání příštího zasedání RM ve středu dne 18. 2. 2004 od 14 hod.129/04

informace pí. Tomáškové130/04

informace p. Ledajakse.131/04

informace p. Kovaříka


Rada města nesouhlasí:

132/04

s pozváním p. Ing. Michala Leňi, bytem Erbenova 25/III, Vysoké Mýto na zasedání RM.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
Rada města mění:

133/04

část usnesení č. 904/03 ze dne 17.12.2003 tak, že se slova „Jana Roušara (nar. 11.9.1980), Odbojářská 577, Vysoké Mýto“ nahradí slovy „Ing. Vladislava Sodomku (nar. 2.2.1938), trvale bytem Vraclavská 286, Vysoké Mýto“.


Z: pí. Jana Holubová
T: ihned

Rada města doporučuje:


134/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí finanční částky, dle Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, z rozpočtu města na dofinancování akce „ Regenerace panelového sídliště Družba – I. etapa“ v případě obdržení dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.

Z:
pí. Ing. Stanislava Jetmarová
T: ihned

135/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje nové znění stanov sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis. Stanovy v tomto znění schválil regionální kongres sdružení na svém veřejném zasedání dne 12. 12. 2003 v Rychnově nad Kněžnou v předloženém znění

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned


136/04

ZM nevyhovět požadavkům Petice občanů Vysokého Mýta a okolí, reagující na výsledek hlasování Městského zastupitelstva ve věci převodu zřizovatelství Nemocnice Vysoké Mýto na Pardubický kraj, z těchto důvodů:

1) k žádosti o zrušení rozhodnutí z 12. 11. 2003 o převodu zřizovatelství: rozhodnutí ZM je vždy výsledkem hlasování jednotlivých členů ZM o konkrétní věci a je tedy na každém členovi ZM jak hlasovat, popř., jak bude hlasovat, nelze tedy požadovat zrušení rozhodnutí, ale maximálně nové projednání ( což by opět musela schválit nadpoloviční většina všech členů ZM),
2) k zachování potřebné akutní péče: právě stávající rozhodnutí ZM je vedeno především zájmem na zachování komplexní zdravotní péče ve Vysokém Mýtě, a to v maximálním rozsahu v jakém to v současné a budoucí době umožní systém financování zdravotnictví,
3) vyhlášení transparentních podmínek pro privatizaci nemocnice: v současné době je privatizace nemocnice nereálná, neboť jejím předmětem by nebyly nemovitosti, které nemocnice využívá, přičemž zároveň vzhledem k závažné finanční situaci nemocnice nelze čekat, až bude situace s vlastnictvím těchto nemovitostí vyřešena,
4) požadavek na to, aby občané nebyli vedením města manipulováni nepravdivými údaji: ZM není známo jakékoliv manipulování občanů nepravdivými údaji prostřednictvím vedení města, naopak některá media podávají informace bez znalosti souvislostí.
Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města jmenuje:

137/04

p. Ing. Vladimíra Richtra, bytem Lhůta 25, Vysoké Mýto členem a zapisovatelem komise pro regeneraci památek a památkových zón, po dobu mateřské dovolené pí. Aleny Bednářové, bytem Netřeby 4, České Heřmanice.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města odvolává:

138/04


pí. Alenu Bednářovou, bytem Netřeby 4, České Heřmanice z funkce člena a zapisovatele komise pro regeneraci památek a památkových zón, z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města zrušuje:

139/04


usnesení RM č. 14/04 ze dne 7. 1. 2004.
Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihnedRada města ukládá:

140/04

tajemnici MěÚ pozvat Ing. Jana Plachého, ředitele Nemocnice Vysoké Mýto na příští zasedání RM a ZM dne 18. 2. 2004


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: 17. 2. 2004

Bohuslav F e n c l
starosta

Ing. Martin K r e j z a
místostarosta