Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2004-05 ze dne 3.2.2004.

03.02.04

 
U s n e s e n í č. 5/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 3.2.2004

Rada města souhlasí:

84/04

s přidělením bytů v DPS ve Vysokém Mýtě, Litomyšlské Předměstí, Javornického 432 dle předloženého seznamu. Žadatelka p. Brůnová Ladislava, bytem Vysoké Mýto, Prokopa Velikého 717 s podmínkou vrácení městského bytu souhlasí.


Z: p. Ing. Fajglová
T: ihned


85/04

s povolením akce, kdy se v rámci 125. výročí vzniku Gymnázia Vysoké Mýto bude dne 19.06.2004 konat oslava spojená s průvodem absolventů a shromáždění na náměstí Přemysla Otakara II. od 14,00 do 16,00 hodin.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


86/04

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc leden 2004 dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská
T: ihned


87/04

s pořádáním výstavy a prezentace historických vozidel na nám. Přemysla Otakara II. dne 29.5.2004 od 11.00 do 15.00 hod.dle žádosti Veteran Car Clubu Praga.

Z: p. Ing. HolubováRada města schvaluje:

88/04

pořad schůze rady města konané dne 3.2.2004 dle předloženého návrhu.
89/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebo prodeje části pozemků p.č. 4214/38 a 4282/16 vše v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


90/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 4809 v PK v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 12 m2.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


91/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 1334 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 18 m2.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


92/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemků p.č. 3292/1 a 3293/4 vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned93/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu částí pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


94/04

zveřejnění informace o pronájmu části pozemku p.č. 4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


95/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 4900/3 v k. ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


96/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 1332 v k. ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová

T: ihned


97/04

ukončení nájemní smlouvy č.32 uzavřené dne 1.2.2002 mezi městem Vysokým Mýtem a společností NOPEK, spol. s.r.o. se sídlem Vysoké Mýto, Litomyšlské předměstí 724, ke dni 3.2.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

98/04

uzavření smlouvy o provedení stavby se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni za účelem rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Vraclavské ve Vysokém Mýtě mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25923099 se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto dle předloženého znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


99/04

platový výměr pro ředitele Nemocnice Vysoké Mýto Ing. Jana Plachého dle návrhu města s účinností od 1.2.2004.

Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

100/04

právní posouzení platnosti uzavřené smlouvy o studiu Ing. Ivany Urešové mezi Nemocnicí Vysoké Mýto a Pražskou mezinárodní manažerskou školou při VŠE Praha.


101/04

právní posouzení možnosti přidělit byt vlastníku rodinného domu ve Vysokém Mýtě.


102/04

ukončení mandátní smlouvy s Ing. Janem Plachým k 30.1.2004.


103/04

informace starosty.
Rada města nesouhlasí:
104/04

s prominutím částky za užívání pozemku p.č. 4835 za roky 2002 a 2003 ve výši 5600,-Kč.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města mění:

105/04

část usnesení č. 905/03 ze dne 17.12.2003 tak, že se slova „zaplacena do 31.1.2004“ nahradí slovy „ zaplacena do 29.2.2004“.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města doporučuje:

106/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM opravuje část usnesení č. 176/03 ze dne 12.11.2003 tak, že se slova „ od pana Jaromíra Staňka, Puškinova 446, Vysoké Mýto“ nahradí slovy „od pana Jaromíra Staňka, Zálší, Nořín č.p.16“.107/04

ZM schválit prodloužení termínu výstavby nouzové přistávací plochy pro vrtulníky v areálu firmy Vladimír Boštík Eurodoprava do 29.2.2004.


Rada města nedoporučuje:

108/04

ZM schválit návrh smlouvy o převzetí zřizovatelství Nemocnice Vysoké Mýto dle předloženého návrhu p. Vladimíra Boštíka.Rada města jmenuje:

109/04

delimitační komisi k převzetí movitého majetku Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem ve složení: Ing. Alena Slováčková, vedoucí ekonomického oddělení odboru zdravotnictví KrÚ Pk, Mgr. Petra Dosedlová, právnička odboru majetkového KrÚ Pk, JUDr. Libor Poláček, vedoucí právního odboru MěÚ, p. Bedřiška Čechová, účetní MěÚ a p. Eva Tomášková, členka RM.

Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města ukládá:

110/04

Ing. Holubové předložit ZM návrh novelizace Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysoké Mýto ze dne 27.2.2002.

Z: p. Ing. Holubová
T: 29.2.2004
Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta