Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2007-41 ze dne 11.12.2007

27.12.07

 

Souhrn usnesení č.  41/07

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11. 12. 2007

1272/07


Rada města schvaluje:


pořad schůze rady města konané dne 11. 12. 2007 dle předloženého návrhu.

1273/07

Rada města schvaluje:

  

přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na financování osobní asistence pro MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto ve výši 30 000,- Kč.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned

1274/07

Rada města schvaluje:


rozpočtové opatření č. 4/2007.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       11.12.2007

1275/07


Rada města ruší:


usnesení rady města číslo 423/07 ze dne 17.4.2007.


                                                                  Zodpovídá:           ředitel organizace

                                                                  Termín:       ihned


                                                                                    


1276/07


Rada města ukládá:


příspěvkové organizaci M-klub Vysoké Mýto, Litomyšlská 71, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70890102 , použít výsledek hospodaření za rok 2006 na pokrytí ztráty minulých let.


                                                                 Zodpovídá:           ředitel organizace

                                                                  Termín:       ihned


                                                                                    


1277/07


Rada města ukládá:


příspěvkové organizaci M-klub Vysoké Mýto, Litomyšlská 71, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70890102 , použít prostředky rezervní fondu organizace v plné výši na pokrytí ztráty minulých let.


                                                                  Zodpovídá:  ředitel organizace

                                                                 Termín:       ihned


                                                                                    1278/07


Rada města doporučuje:


zastupitelstvu města schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 77/07 ze dne 13.6.2007 tak, že slova „bez výhrad" se nahrazují slovy „ s výhradami".


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OFI

                                                                           Termín:       12.12.2007


                                                                                    

1279/07


Rada města zamítá:


žádost p. Filipi o splácení dluhu formou splátkového kalendáře.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007

                                                                                             


1280/07


Rada města schvaluje:

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. IV-12-2003528/VB/1 Vysoké Mýto, ul. V Peklovcích, dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007

                                                                                             

1281/07

Rada města souhlasí:

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny dílu C p.p.č. 1698/2 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                             

1282/07


Rada města schvaluje:


Převod nájemní smlouvy k bytu č. 16 v č.p. 805 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě na pana Tomáše Horáka, nar. 26.08.1984, bytem Staré náměstí 78, Česká Třebová. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                             

1283/07


Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný nebo úplatný převod maximálně za cenu dle znaleckého posudku pozemků p.č. 4111/5 a 4111/11 v k.ú. Vysoké Mýto od Pozemkového fondu ČR.


         Zodpovídá:   vedoucí OSM

          Termín:      31.12.2007

                                                                                                                                                            


1284/07


Rada města souhlasí:


se zveřejněním záměru prodeje bytu č. 1  v č.p. 89/I v ulici Svatopluka Čecha ve Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007                                                                                    

1285/07

Rada města schvaluje:

uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysoké Mýto a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007

                                                                                             

1286/07


Rada města trvá:


na svém usnesení č. 1229/07 ze dne 27.11.2007 - neschválit uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

                                                                                             

                                                                                                                           

1287/07


Rada města neschvaluje:

poskytnutí dotace provozovateli pojízdné prodejny Jaroslavu Horynovi, Horní Sloupnice 71 ve výši 1 500,-- Kč na provedení vestavby regálů, lednice apod. do zakoupené obytné Avie.  

                          

                                                                             Zodpovídá:          vedoucí OVV                                                                           Termín:    prosinec 2007


                                                                                             


1288/07


Rada města         neschvaluje:


odpuštění nájemného za pronájem Šemberova divadla na přednášku europoslankyně Ing. Jany Bobošíkové pro studenty středních škol dne

7. prosince 2007.                                   

                                                                             Zodpovídá:  ředitel M-Klubu                                                                       Termín:     prosinec 2007


                                                                                    


1289/07

Rada města doporučuje:

ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

Uzavření dodatku č.1 smlouvy č. 42810541 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci akce, na kterou je poskytována podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jejímž předmětem je poskytnutí podpory na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto" .


Termín:       30.01.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             1290/07


Rada města bere na vědomí:

zápis ze zasedání stavební komise konané dne 29.11.2007.


                                                                                    Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta