Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.9.2020

Usnesení RM č. 2004-04 ze dne 27.1.2004

27.01.04

 
U s n e s e n í č. 4/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 27.1.2004Rada města souhlasí:

55/04


s přidělením bytů v DPS ve Vysokém Mýtě, Litomyšlské Předměstí, Javornického 432 dle předloženého seznamu s výjimkou pí. Andrlové Marie, bytem Roháčova 334, Vysoké Mýto, které je pozastaveno a bude projednáno na příštím zasedání RM.
Z: sl. Ing. Iveta Fajglová

T: ihned
56/04


se zahájením provozu herny stolního tenisu na Sportcentru Vysoké Mýto a s dodatkem k ceníku služeb dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: 1. 2. 2004
57/04


s předloženým návrhem odpisového plánu Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2004.
Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: ihned
58/04


s nákupem brožurky „Pro případ ohrožení“ a rozesláním do každé domácnosti.


Z: p. Aleš Felgr
T: ihnedRada města schvaluje:

59/04

pořad schůze rady města konané dne 27. 1. 2004 dle předloženého návrhu.

60/04

předložený seznam žadatelů do zařízení sociální péče ve Vysokém Mýtě.

Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
T: ihned
61/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemků p.č. 339/2, 340, 341, 342, 343/1, 741, 742 v PK vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
62/04


zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemku p.č. 1227 k.ú. Vysoké Mýto
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
63/04


uzavření smlouvy č.376 o nájmu pozemku p.č. 177 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Českou republikou - Finančním ředitelstvím v Hradci Králové, Horova 17, Hradec Králové. Nájemné bude ve výši 1 240,-Kč / rok a bude hrazeno vždy do 30.6. příslušného kalendářního roku. Nájem bude sjednán s účinností od 1.1.2004 na dobu určitou do doby uzavření kupní smlouvy na předmětný pozemek. Částka za užívání pozemku za rok 2001, 2002 a 2003 ve výši 3720,-Kč bude uhrazena do 31.12.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
64/04


dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 553 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a Pe GAZ International a.s., IČ. 25551825 se sídlem Masarykovo nám. 62, Konice v předloženém znění.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
65/04


uzavření smlouvy o nájmu č. 106 na část pozemku p.č. 1733/1 o výměře 5,70 m2 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Karosou a.s., se sídlem Dobrovského 74, Vysoké Mýto. Nájemné je stanoveno ve výši 171,- Kč/rok a bude hrazeno vždy do 30.6. příslušného kalendářního roku. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou počínaje 1.1.2004 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Částka za užívání pozemku za rok 2002 a 2003 ve výši 342,- Kč bude uhrazena do 15.2.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
66/04


uzavření smlouvy o nájmu č. 107 na část pozemku p.č. 4644/89 o výměře 15,00 m2 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Karosou a.s., se sídlem Dobrovského 74, Vysoké Mýto. Nájemné je stanoveno ve výši 450,- Kč/rok a bude hrazeno do 30.6. příslušného kalendářního roku. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou počínaje 1.1.2004 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Částka za užívání pozemku za rok 2002 a 2003 ve výši 900,- Kč bude uhrazena do 15.2.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
67/04


uzavření smlouvy o nájmu č. 108 na část pozemku p.č. 4644/97 o výměře 37,50 m2 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Karosou a.s. se sídlem Dobrovského 74, Vysoké Mýto. Nájemné je stanoveno ve výši 1 125,- Kč/rok a bude hrazeno do 30.6. příslušného kalendářního roku. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou počínaje 1.1.2004 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Částka za užívání pozemku za rok 2002 a 2003 ve výši 2 250,- Kč bude uhrazena do 15.2.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
68/04


ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č 4591/3 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 750 m2 ze dne 13.12.1993 k 31.1.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
69/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje či pronájmu p.p.č. 6/2 a 408/4 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihnedRada města doporučuje:


70/04


ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4896/3 v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Východočeských energetických závodů, státní podnik v likvidaci, Sladkovského 215, Hradec Králové, IČ 00008184, zastoupené likvidátorkou Ing. Drahoslavou Pospíšilovou na Město Vysoké Mýto za účelem stavby ve veřejném zájmu – komunikace v ulici Sportovní, Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
71/04


ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4896/5 v k.ú. Vysoké Mýto dle GP č. zak. 2567-142/2003 od TJ Spartak Karosa Vysoké Mýto, se sídlem Sv. Čecha 56, Vysoké Mýto na Město Vysoké Mýto ve veřejném zájmu – komunikace v ulici Sportovní, Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
72/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 49/100 pozemků p.č. 4664/72 a 4664/73 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 23.716,-Kč Družstvu MVMB DOMUS, IČ 25921908, se sídlem Pražská 58, Vysoké Mýto.


Z: pí. Jana Holubová
T: ihned
73/04


ZM schválit prodloužení termínu výstavby nouzové přistávací plochy do 29. 2. 2004
Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned
74/04


žádost Římskokatolické farnosti – děkanství Vysoké Mýto o Grant na podporu vlastníků kulturních památek na podporu nejvýznamnějších kulturních památek v Pardubickém kraji pro rok 2004 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na opravu starého zvonu sv. Vavřince menšího z roku 1466 umístěného v severní věži chrámu Sv. Vavřince Reg. číslo 36-2080.


Z: p. Ing. Vladimír Richtr
T: ihned


Rada města bere na vědomí:


75/04

výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Vysoké Mýto.76/04

plán činnosti Kontrolního výboru ZM Vysoké Mýto na rok 2004.77/04

rozpočet plavecké školy AAA na školní rok 20003/2004, předložený p. Kovaříkem.
Rada města odvolává:

78/04


ke dni 31. 1. 2004 ředitelku Nemocnice Vysoké Mýto pí. Ing. Ivanu Urešovou, bytem Dostojevského 474/III, 566 01 Vysoké Mýto z funkce ředitelky tohoto zařízení

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města jmenuje:


79/04

do funkce ředitele Nemocnice Vysoké Mýto p. Ing. Jana Plachého bytem Zámrsk 145, 565 43 Zámrsk s účinností od 1. 2. 2004.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města zrušuje:

80/04

usnesení č. 910/03 ze dne 17.12.2003 v celém znění.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


Rada města ukládá:

81/04

vedoucímu Právního odboru p. JUDr. Poláčkovi předložit na příští zasedání RM právní posouzení možného přidělení dalšího bytu vlastníku rodinného domku ve Vysokém Mýtě.
Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: 3. 2. 2004

82/04


vedoucí Odboru sociálních služeb, vedoucí Odboru správy majetku, vedoucímu Právního odboru a řediteli MěBP zpracovat návrh směrnice o přidělování bytů v Penzionu – Domovu pro důchodce a Domovech s pečovatelskou službou.

Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
pí. Ing. Jana Holubová
p. JUDr. Libor Poláček
p. Jiří Ropek
T: 29. 2. 2004
83/04


p. Felgrovi předložit RM na některém z příštích zasedání návrh praporu starosty města Vysokého Mýta, který bude předložen k posouzení a případnému schválení ZM dne 17. 3. 2004.
Z: p. Aleš Felgr
T: 17. 3. 2004Bohuslav F e n c l
starosta
Josef L e d a j a k s
člen RM