Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2004-03 ze dne 20.1.2004

20.01.04

 
U s n e s e n í č. 3/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 20.1.2004Rada města souhlasí:

37/04

se zrušením veřejné zakázky na akci „Průhony III.etapa – komunikace, VO a ukládá vedoucímu OÚP vypsat na tuto akci nové výběrové řízení.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

38/04

s uzavřením dohody o činnosti s p. Fílou - terénním pracovníkem s romskou komunitou ve výši maximálně 50 tis. Kč/rok, ve které jsou zahrnuty
i odvody.

Z: p. Ing. Krejza
T: ihnedRada města schvaluje:

39/04

pořad schůze rady města konané dne 20.1.2004 dle předloženého návrhu.

40/04

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o kontrolní činnosti s Ing. Karlem Ondráškem v předloženém znění.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned

41/04

služební cestu p. Dr. Chalupy do Paříže ve dnech 21.1.- 25.1.2004.

Z: p. Ing. Krejza
T: ihned


Rada města bere na vědomí:

42/04

„Petici občanů Vysokého Mýta a okolí, reagující na výsledek hlasování Městského zastupitelstva ve věci převodu zřizovatelství Nemocnice Vysoké Mýto na Pardubický kraj“.


43/04

rezignaci na postavení náhradníka člena ZM p. Ing. Miloslava Coufala.


44/04

rezignaci na postavení náhradníka člena ZM p. Jaroslava Bezděka.


45/04

dle § 56, odst. 2, zák. č. 401/2001 Sb. o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů, nastoupení do funkce člena ZM PaedDr. Augustina Andrleho na uprázdněný mandát po členovi ZM p. Doc. PhDr. Janu Klímovi, který dne 12.1.2004 předal písemnou rezignaci starostovi a po dalších náhradnících v pořadí Ing. Miloslav Coufal a Jaroslav Bezděk, kteří předali rovněž písemnou rezignaci starostovi a ukládá starostovi města předat jménem RM osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM PaedDr. Augustinu Andrlemu.


46/04

informace starosty a místostarosty.Rada města odvolává:

47/04

p. Macka z funkce člena sociálně-zdravotní komise z důvodu odchodu z funkce ředitele Naděje Vysoké Mýto.

Z: p. Pohorská
T: ihned


Rada města jmenuje:

48/04

zástupce do výběrové komise na jmenování ředitele NVM
pp. Fencl, Tomášková, Ing. Sokol, MUDr. Žižka, náhradníci MUDr. Vaško, Mgr. Vedral, Dr. Podroužek, Ing. Krejza.

Z: p. Pohorská
T: ihned

49/04

p. Ing. Nádvorníka za člena sociálně-zdravotní komise.

Z: p. Pohorská
T: ihned


Rada města zrušuje:

50/04

usnesení RM č. 938/03 ze dne 30.12.2003.
Rada města ukládá:

51/04

ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto uzavřít Ing. Jaroslavem Součkem smlouvu o provedení auditu příspěvkové organizace v předloženém znění.

Z: p. Ing. Urešová
T: ihned

52/04

tajemníkovi MěÚ předložit text petice členům zastupitelstva společně s ostatními materiály na nejbližším řádném zasedání ZM.

Z: p. Pohorská
T: ihned
53/04

členu RM p. Kovaříkovi předložit do 14.dnů seznam sportovních klubů a oddílů, které žádají o sníženou sazbu za vylepování plakátů na plakátovacích plochách.

Z: p. Kovařík
T: do 14.dnů

54/04

vedoucímu právního odboru JUDr. Poláčkovi předložit posouzení platnosti uzavřené smlouvy o studiu mezi NVM a PIBS Praha, ke kterému nebyl vydán souhlas zřizovatele NVM.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned

Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
mítostarosta