Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2004-02 ze dne 13.1.2004

13.01.04

 
U s n e s e n í č. 2/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 13. 1. 2004


Rada města schvaluje:

15/04


pořad schůze rady města konané dne 13.1.2004 dle předloženého návrhu.

16/04


výměnu bytů mezi manželi Zemanovými, trvale bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto, byt č. 5 velikosti 1+1 a paní Janou Chourovou, trvale bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto, byt č. 1 velikosti 2+1 za podmínky, že si paní Chourová požádá, aby jí byl dluh a nájem srážen ze sociálních dávek, a že manželé Zemanovi budou dluh splácet v měsíčních splátkách ve výši 500,-Kč.

Z: pí. Jana Holubová
T: ihned
17/04


výměnu bytů mezi manželi Drahošovými, trvale bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, byt č. 2 velikosti 2+1 a paní Dagmar Němečková, trvale bytem Pivovarská 405, Vysoké Mýto, byt č. 6 velikosti 2+1.
Z: pí. Jana Holubová
T: ihned
18/04


přidělení bytu č. 12 v ulici V Břízkách 778, Vysoké Mýto panu Petru Romanovi (nar. 3.12.1979), trvale bytem Boženy Němcové 189, Vysoké Mýto na dobu určitou - tj. tři roky. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného.
Z: pí. Jana Holubová
T: ihned
19/04

přidělení bytu č. 1 v ulici Nám. Přem. Ot. II. č.p. 188, Vysoké Mýto manželům Matějovským Kristýně (nar. 15.4.1978) a Davidu (nar. 27.1.1976) trvale bytem Cukrovarská 128, Vysoké Mýto na dobu určitou - tj. tři roky. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného

Z: pí. Jana Holubová
T: ihned
20/04


přidělení bytu č. 48 v ulici Husova č.p. 156, Vysoké Mýto paní Ivaně Giňové, (nar. 7.8.1969) trvale bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

Z: pí. Jana Holubová
T: ihned
Rada města souhlasí:

21/04

s výše uvedeným platovým zařazením Mgr. Martiny Wichové, ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto.
Z:sl.Bc.Kateřina Rejentová
T: ihned

22/04

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou AGILE spol. s.r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, jakožto zhotovitelem stavebních prací na akci „Průhony III.etapa – vodovod“, „Průhony III.etapa – kanalizace“ za cenu dle nabídky jako cenou konečnou.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

Rada města odvolává:

23/04

paní Irmu Novákovou z funkce ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto k 31. 12. 2003.

Z:sl.Bc.Kateřina Rejentová
T: ihned
Rada města jmenuje:

24/04

Mgr. Martinu Wichovou do funkce ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto s účinností od 1. 1. 2004.


Z:sl.Bc.Kateřina Rejentová
T: ihned


Rada města bere na vědomí:

25/04

kontrolní zprávy o provedení kontroly dle zákona č. 320/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u města Vysokého Mýta a příspěvkových organizací města


26/04


Aktualizovaný harmonogram potřebných kroků k převzetí Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem


27/04

rezignaci p. Doc. PhDr. Jana Klímy na člena Zastupitelstva města Vysokého Mýta.


28/04

dopis MUDr. Šlesingrové týkající se RZP ve Vysokém Mýtě.


29/04


informace p. místostarosty

30/04


informace p. Kovaříka

31/04


informace p. Mgr. Vondráčka.

32/04


informace p. Perhena.


Rada města ukládá:

33/04

všem statutárním orgánům příspěvkových organizací odstranit neprodleně veškeré nedostatky, zjištěné kontrolou Ing. Ondráška, nejpozději do 31. 3. 2004 a písemně oznámit p. JUDr. Poláčkovi.

Z: statutární orgány
příspěvkových organizací T: 31. 3. 2004
34/04


p. JUDr. Poláčkovi pozvat p. Mgr. Mišku na jedno ze zasedání RM v dubnu 2004.
Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: 31. 3. 2004

35/04


ředitelce nemocnice řídit se Aktualizovaným harmonogramem potřebných kroků k převzetí Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem, především dodržovat termíny a plnit úkoly, které jí Harmonogram ukládá.

Z: pí. Ing. Ivana Urešová
T: ihned
36/04


p. Ing. Krejzovi přizvat na příští zasedání RM dne 20. 1. 2004 pí. Ing. Urešovou a p. Ing. Plachého.
Z: p. Ing. Krejza
T: 19. 1. 2004

Ing. Martin K r e j z a
místostarostaEva T o m á š k o v á
členka RM