Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2004-01 ze dne 7.1.2004

07.01.04

 
U s n e s e n í č. 1/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 7. 1. 2004


Rada města souhlasí:

1/04

s vyřazením dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu.

Z: p. Felgr
T: ihned

2/04

s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 27.12.1996 mezi městem Vysoké Mýto a paní Blankou Rubnerovou, Lhůta 37, Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města schvaluje:

3/04

pořad schůze rady města konané dne 7.1.2004 dle předloženého návrhu.

4/04

uzavření zprostředkovatelské smlouvy na prodej objektu č.p. 57 v Domoradicích - bývalá Základní škola stojící na st.p. č. 48, st.p.č. 48, p.p.č 61/3, p.p.č. 61/4, p.p.č. 61/8 a p.p.č. 61/9 v k.ú. Domoradice s realitní kanceláří
BIB a.s. Pražská 244, Vysoké Mýto za podmínek uvedených v předložené nabídce ze dne 18. 12. 2003.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
5/04

uzavření smlouvy č.250 o nájmu nebytových prostor v objektu č.p.10 na st.p.č.22 v k.ú. Brteč mezi městem Vysoké Mýto a paní Blankou Poslušnou, IČ: 493 07 690, bytem Střihanov 19, Zádolí. Nájem bude ve výši 2000,-Kč za rok a bude sjednán s účinností od 1.1.2004 na dobu neurčitou s tří -měsíční výpovědní lhůtou.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


6/04

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a ČESKÝM TELECOMEM a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 v předloženém znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


7/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemku části p.č. 4214/1, 4214/19, 4214/20, 4282/1 a část haly na parcele 4214/20 vše v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města doporučuje:

8/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 198 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta od Vlastimíra Zamastila, Bernartice 273, Josefa Zamastila Jeníkovice 10 a Vlastimíra Zamastila, Jeníkovice 162 za cenu dohodou ve výši 35,- Kč za m2.


Z: p. Ing. HolubováRada města zřizuje:

9/04

sedmičlennou komisi na obsazení funkce ředitele/ky Nemocnice Vysoké Mýto. Jedno místo obsadí zástupce Odborové organizace Nemocnice Vysoké Mýto, jedno místo stavovská organizace zřízená zákonem a jedno místo zástupce Pk, čtyři členové z řad zastupitelů, nebo pracovníků úřadu.

Z: p. Pohorská
Rada města jmenuje:

10/04

p. Evu Tomáškovou a p. Ing. Krejzu (náhradníci p. Ledajaks a p. Fencl) za členy výběrové komise na obsazení místa primáře oddělení lůžek následné péče Nemocnice Vysoké Mýto.

Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

11/04

předloženou mandátní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vysoké Mýto a s p. Ing. Janem Plachým, bytem Zámrsk 145.


12/04

informace starosty.Rada města ukládá:

13/04

tajemnici vyzvat Českou lékařskou komoru Praha, Pardubický kraj a Odborovou organizaci Nemocnice Vysoké Mýto, aby nejpozději do 22.1.2004 doporučili jména svých zástupců do výběrové komise na obsazení funkce ředitele/ky Nemocnice Vysoké Mýto.

Z: p. Pohorská
T: ihned


14/04

starostovi přizvat na každé zasedání RM p. Ing. Plachého, aby členy RM informoval o situaci v nemocnici.

Z: p. Fencl
T: průběžně
Bohuslav F e n c l
starosta
Jiří K o v a ř í k
člen RM