Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2007-40 ze dne 3. 12. 2007

10.12.07

 

Souhrn usnesení č. 40/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 3. 12. 2007

                           

1245/07

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 3. 12. 2007 dle předloženého návrhu.


1246/07

                                                                                             

Rada města   z r u š u j e

Usnesení RM č. 1161/07 ze dne 6. 11. 2007.

Z: Ing. Michal Zima

T: 12. 12. 2007


1247/07


Rada města   d o p o r u č u j e:


Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města       p r o m í j í

smluvní pokutu společnosti Elektrocentrum KBT s.r.o. v likvidaci vyplývající z kupní smlouvy o prodeji nemovitostí se smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 9.9.2004 ve výši Kč 120.000,-.

Z: starosta

T: 12. 12. 2007


1248/07


Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

návrh na uzavření smlouvy o dílo s firmou MěSP Vysoké Mýto s.r.o., Jiřího z Poděbrad 112/II, Vysoké Mýto jako dodavatelem akce: Demolice bývalého vážního objektu ve Vysokém Mýtě, místní části Svařeň - Setinka, dle předloženého návrhu ve výši 99 969,- Kč vč. DPH.

Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


1249/07


Rada města    z r u š u j e

Usnesení Rady města č. 991/07 z 25.9.2007.

Termín:                ihned

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


1250/07


Rada města    d o p o r u č u j e

ZM přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Příspěvek Města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v MPZ  Bc. Petře Horákové a MUDr. Petru Horákovi, oba bytem Svatopluka Čecha 264, Vysoké Mýto - Město, Vysoké Mýto na dům tamtéž ve výši 22 778,- Kč.

Termín:                12. 12. 2007

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


1251/07


Rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo s firmou Aquavita, spol. s. r.o., IČO: 45539227, 569 61 Dolní Újezd 14, jako dodavatelem  akce: Rekonstrukce kanalizace v areálu VaK a MěBP Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu ve výši 17 129,00 Kč.

Termín:       do 31.1.2008

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


1252/07


Rada města    s c h v a l u j e

zajištění změny projektové dokumentace investičního záměru starých justičních budov ve Vysokém Mýtě podle schválení zastupitelstvem formou objednávky dle předložených cenových nabídek ve výši 145 000,00 Kč bez DPH.

Termín:       do 31.2.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


1253/07


Rada města    s c h v a l u j e

zajištění dalších žádostí o dotaci z operačního programu životního prostředí Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 2. výzva OPZP, 3.2.1. Realizace úspor energie se zaměřením na instalace energeticky úsporných opatření ve školských zařízeních na MŠ Slunečná, Pod Smrkem, Lidická ve Vysokém Mýtě včetně zajištění všech potřebných dokladů.

Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí OÚP, OSM, OSÚ


1254/07


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s panem Zdeňkem Burešem v předloženém znění.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       12.12.2007

1255/07


Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje, pronájmu, směny p.p.č.4036/24 v k.ú. Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       12.12.2007

1256/07


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IP-12-2001553/VB/1 na zřízení věcného břemene dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 27232425 .

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007

1257/07


Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje, pronájmu, směny p.p.č.382/5 v k.ú. Vanice, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       20.12.2007

1258/07


Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje, pronájmu, směny vážního objektu včetně pozemku pod objektem st.p. 65 v k.ú. Svařeň, dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       20.12.2007

1259/07


Rada města    d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města mění usnesení 93/07 ze dne 13.06.2007 tak, že slova „ dílu A" nahrazují slova „ p.p.č. 120/9"

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       12.12.2007

1260/07


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4666/302, 4668/62, 4922/5 5472 a 5473/1 vše v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka.


         Zodpovídá:  vedoucí OSM

               Termín:           12.12.2007

1261/07

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města  schvaluje prodej p.p.č. 4666/330 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Věře nar.07.01.1962 a Pavlovi nar 26.08.1957 Poslušným, oba bytem V Peklovcích 453, Vysoké Mýto za cenu 19 783 Kč


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007

1262/07

Rada města    d o p o r u č u j e:

Zastupitelstva města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e

prodej budovy č.p. 30 v Domoradicích na stavebním pozemku p.č. 11 včetně pozemku a pozemku p.č. 38/3 vše v k.ú. Domoradice, manž. Jaroslavovi a Sylvě Janků, bytem Popovec 33, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 510 000 Kč

V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedených nemovitostí

paní Markétě Novákové, bytem Jarní 838, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 501 000 Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       12.12.2008

1263/07


Rada města     b e r e   n a   v ě d o m í


pořádání Předvánočního řemeslného jarmarku na nám. Přemysla Otakara II. dne 08.12.2007 od 09:00 do 16:00 hod. Jarmark pořádá M-KLUB Vysoké Mýto ve spolupráci s městem Vysoké Mýto.

         Zodpovídá:   vedoucí OSM

               Termín:            ihned

1264/07


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města neschválit prodej prioritních akcií České spořitelny, a.s.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       12.12.2007

1265/07


Rada města   d o p o r u č u j e:


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. na provoz fermentační stanice dle předložené smlouvy.

Zodpovídá:  vedoucí OPR

                                                                           Termín:       12.12.2007

1266/07


Rada města    u k l á d á

vedoucímu odboru právního zapracovat do návrhu vyhlášky č. 8/2007 předkládanému zastupitelstvu města připomínky ministerstva vnitra.


                                                                  Z: vedoucí OP

                                                                  T: 4. prosince 2007
1267/07


Rada města   s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy mezi M-KLUBem a občanským sdružením Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké o prodeji loutek v hodnotě Kč 1,--/ks.


Z: Dr. Mlíka

T: ihned


1268/07


Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání kulturní komise.

1269/07

Rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis ze zasedání kontrolního výboru.

1270/07


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

konání Rady města dne 20. prosince 2007.

1271/07

Rada města     b e r e    n a    v ě d o m í

informace starosty, PaedDr. Podroužka, Mgr. Junka, Hejhala a Tomáškové.

 

                                                                 

 

                                                                            


 

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta