Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2007-38 ze dne 20. 11. 2007

26.11.07

 

Souhrn usnesení č. 38/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 20. 11. 2007




1187/07

pořad schůze rady města konané dne 20. 11. 2007 dle předloženého návrhu.


1188/07                                                                                         


Rada města   s c h v a l u j e

operační plán zimní údržby 2007/2008


                                   Z: Ing. Svatoš Jindřich                                                                                                                              

                                   T: ředitel  TS


1189/07


Rada města  o d k l á d á

souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí s panem Zdeňkem Burešem v předloženém znění po projednání v majetkové komisi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       01.01.2008

1190/07


Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje bytu č. 3  v č.p. 242/I v ulici Vrchlického ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 73/1000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 271 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007


1191/07


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na překládku komunikačního vedení Průhony III, dle předloženého znění se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 601 93 336.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1192/07

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysoké Mýto a Městskými Lesy, spol. s r.o. v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       10.12.2007

1193/07

Rada města  b e r  e    n a    v ě d o m í

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.04.1998 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Petrou Hynkovou. Šestiměsíční výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi tj. 09.11.2007


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

1194/07

                                                                          

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto označené ve výkresu D.1.1.3 pod č. 121 a jednu třetinu prostor č. 122, 123 a 124 to vše o celkové rozloze 31,4 m2 v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

1195/07                        

Rada města  n e s o u h l a s í

s umístěním informačních tabulí společnosti Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto na pozemcích p.č. 4866, 1520, 4875/7, 1332, 1334, 4900/6, 4900/3, 4900/5 vše v k.ú. Vysoké Mýto .


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

1196/07                                 


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 5 000 Kč Centru pro rodinu - Kujebáček, o. s. na činnost.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       prosinec 2007

                                                                          

1197/07


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta Sdružení přátel Pardubického kraje ve výši 2 000 Kč na  vydávání periodika Vlastivědné listy Pardubického kraje.


                                                                             Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                        Termín:      prosinec 2007

1198/07                                                                       


Rada města n e s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta Jazykové sportovní miniškole němčiny a angličtiny v Chocni na Mikulášskou maškarní němčinu a angličtinu.

        

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       prosinec 2007

1199/07


Rada města    v y d á v á

nařízení č. 7/2007, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 6/2007 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.


Z: JUDr. Libor Poláček

T: ihned


1200/07


Rada města    s c h v a l u j e


ceník za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého Mýta č. 6/2007, ve znění pozdějších změn.


Z: JUDr. Libor Poláček

T: ihned


1201/07


Rada města bere na vědomí

informace místostarosty Ing. Jiraského o místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů


1202/07


Rada města   b e r e   n a   v ě d  o m í

zápis z komise pro regeneraci památek a památkových zón.


1203/07

Rada města   u k l á d á

OSM zjistit možnost získání torza kříže na křižovatce silnic do Knířova a Vanic do majetku města.


1204/07

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace místostarosty, tajemnice, Kejzlarové, Tomáškové a Mgr. Junka.


                                                                          

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta