Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2007-37 ze dne 13.11.2007

20.11.07

 

Souhrn usnesení č. 37/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 13. 11. 2007

1172/07


Rada města schvaluje:


pořad schůze rady města konané dne 13. 11. 2007 dle předloženého návrhu.
1173/07

Rada města schvaluje:


Projektový tým akce „Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto" ve složení :

Ing. Martin Krejza, starosta

Petra Řeháková, Berenika, o. s. Vysoké Mýto

Mgr. Miluše Horská, ředitelka Speciální školy Svítaní, o. p. s. Pardubice

Romana Vondřejcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Tomáš Salášek, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Petra Dostálová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Ing. Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Marcela Sotonová, Centrum pro rodinu - Kujebáček, o. s.

Ing. Michal Holý, První regionální rozvojová, a. s. Pardubice 

Ing. Fišer,  spol. s r .o., Vysoké Mýto 

Jiří Ropek, ředitel, Městský bytový podnik, s. r. o.,  Vysoké Mýto

Mgr. Marie Lněničková, odbor vnitřních věcí Město Vysoké Mýto jako vedoucí týmu

a

Investiční tým akce Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto z dotace EU" ve složení :

Ing. Martin Krejza, starosta jako vedoucí týmu

Ing. František Jiraský, místostarosta

Ing. Michal Holý, První regionální rozvojová, a. s. Pardubice 

Ing. Fišer,  BKN, spol. s r .o., Vysoké Mýto 

Ing. arch. Milan Košař, architekt města

Ing. František Eliáš, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Termín:       ihned 

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

                                                                                             

1174/07


Rada města bere na vědomí:

informaci o posouzení projektové dokumentace, kontrole výkazu výměr a rozpočtu akce novostavba „Sociálního zařízení Volejbalový klub Vysoké Mýto" a celkových investičních nákladech na dokončení akce ve výši 1 313 869 Kč s DPH.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

                                                                                    1175/07


Rada města bere na vědomí:


stav stavebních prací na akci Integrovaný systém nakládání s bioodpady-Vysoké Mýto-fermentační stanice.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


1176/07


Rada města doporučuje:


ZM přijmout toto usnesení Zastupitelstvo města schvaluje

změnu investičního záměru starých justičních budov ve Vysokém Mýtě. Budova soudu zůstává beze změny, kromě přízemí, kde bude informační centrum bez kavárny. Budova vězení nebude obsahovat ubytování, ale bude provedeno takto. 1.NP. - zázemí kuchyně, expozice muzea, 2.N.P. - depozitáře muzea. Budova krčku zůstane beze změny.Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

        


                                                                 

1177/07


Rada města ukládá:


Zajistit jmenování dílčích inventarizačních komisí a složení oznámit hlavní inventarizační komisi.

Zodpovídá:         vedoucí odborů MěÚ

ředitelé organizací, společností a organizačních složek města,

Termín:      do 15.12.2007                

1178/07


Rada města ukládá:


Výsledky inventarizace a závěrečnou zprávu předložit radě města.


                                                                 Zodpovídá:           předseda HIK,

                                                                  Termín:       do 31. 3. 2008


                                                                                                                                                     1179/07


Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod maximálně za cenu dle znaleckého posudku pozemků p.č. 4014/16 a 4014/17 v k.ú. Vysoké Mýto od Pozemkového fondu ČR.


         Zodpovídá:  vedoucí OSM

         Termín:       31.12.2007

1180/07

                                                                          

Rada města souhlasí:


se zveřejněním záměru prodeje budovy č.p. 30 v Domoradicích na stavebním pozemku p.č. 11 včetně pozemku a pozemku p.č. 38/3 vše v k.ú. Domoradice obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1181/07

Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatný převod budov a stavebních parcel pod budovami  č.p.163 na st.p.č 227, č.p.167 na st.p.č. 226 ,č.p. 761 na st.p.č.1813/2 a č.p. 1/II na st.p. 230/4 a 230/2 vše v KÚ a obci Vysoké Mýto na Pardubický kraj


         Zodpovídá:           vedoucí OSM

          Termín:      31.12.2007


1182/07                                                                                         


Rada města mění:


Usnesení 867/05 ze dne 22.11.2005 tak, že slova bodu 2 „do 31.10.2007" nahrazují slova „ do 01.10.2008"


2. Milan Šplíchal vybuduje na pozemcích parc.č. 4132/70, 4132/8, 4855/11 a 4855/12 v k.ú. Vysoké Mýto rodinný dům nejpozději do 01.10.2008. Za den vybudování se považuje den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí vydaného na tento rodinný dům.


Zodpovídá           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

                                                                                             

1183/07

Rada města doporučuje:


Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo mění usnesení č. 110/06 ze dne 13.9.2006 tak, že se písm. „p" tohoto usnesení mění na:p

805/16

3/50

Tomáš Horák

Staré náměstí 78, Č. Třebová

 541.696,-
nar. 26.08.1984
Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007

1184/07

                                                                                    

Rada města doporučuje:


Zastupitelstvu přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  m ě n í

Usnesení 159/07 ze dne 12.9.2007 tak, že slova „za p.p.č. 4269/55" nahrazují slova „za p.p.č. 4269/59"


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007                                                                                             

1185/07


Rada města schvaluje:


vyplacení doplatku 50 % prémií pro  ředitele společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. za III. čtvrtletí 2007.


                                                                           Zodpovídá: Ing. Jiraský

                                                                           Termín: ihned

                                                                                             

1186/07

Rada města bere na vědomí:

informace starosty a místostarosty města.

 

                                                                          

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta