Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2007-36 ze dne 6. 11. 2007

15.11.07

 

Souhrn usnesení č. 36/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 6. 11. 20071150/07

Rada města   s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 6. 11. 2007 dle předloženého návrhu.


1151/07


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. bere na vědomí:

  • Zprávu jednatele o činnosti ML za I. - III.Q roku 2007
  • Výhled hospodaření na IV.Q roku 2007.

                                                                                              

1152/07


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. bere na vědomí:

předpoklad  zvýšení nájemného za rok 2008 o cca 50 000 Kč na celkovou částku 1,700.000Kč.

                                                                                    

1153/07


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.  schvaluje:


plán činnosti a rozpočet společnosti na rok 2008 v předloženém znění


                                                                  Z: Bohumír Machata

                                                                  T: průběžně 2008

        

1154/07

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.  schvaluje:

  • nákup traktorového návěsu vceně do 200 000 Kč
  • nákup ojetého terénního auta c ceně do 500 000 Kč

Z: Bohumír Machata


1155/07


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.  schvaluje:


  • Vypracování projektu na nákup vyvážecího traktoru
  • Podání žádosti o dotaci zfondů EU na tuto akci
  • Nákup vyvážecího traktoru vpřípadě schválení dotace

Z: Bohumír Machata


1156/07


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.  schvaluje:


  • - vypracování projektu na stavbu Lesní cesta Dráby a obnova retenčních nádrží Dráby I. a Dráby II.
  • - podání žádosti o dotaci zfondů EU na tuto akci

Z: Bohumír Machata


1157/07


Rada města b e r e   n a   n a   v ě d o m í


zápis ze schůze finančního výboru č.6/2007 ze dne 22.října 2007.


1158/07


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 30.09.2007.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       21.11.2007

1159/07


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.3/2007.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       21.11.2007


1160/07


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozsah prováděných rozpočtových opatření radou města v časově omezeném rozpočtovém období do 31.12.2007 dle předloženého návrhu .

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       31.12.2007

1161/07


Rada města n e d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení prominutí smluvní pokuty společnosti Elektrocentrum KBT s.r.o. v likvidaci vyplývající z kupní smlouvy o prodeji nemovitostí se smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 9.9.2004.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       21.11.2007

1162/07


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení bytu č.3 v DPS Komenského 124 paní Růženě Teplé, nar. 24.4.1921, bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto, a  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení k pobytu na  adrese DPS Komenského 124, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:          Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

1163/07


Rada města     s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 206 panu Vítězslavu Sittovi, nar. 13.12.1939 a paní Gertrudě Sittové, nar. 14.2.1942, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení k pobytu na adrese DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

1164/07                                                                       


Rada města s c h v a l u j e    


předložený seznam dalších žadatelů do Domů s pečovatelskou službou


                                                                            Zodpovídá:          Fajglová Iveta

                                                                       Termín:                  ihned

1165/07


Rada města     s o u h l a s í

se zajištěním pečovatelského úkonu praní prádla prostřednictvím  prádelny v DPS, Litomyšlská 50.

                                               Zodpovídá:           Fajglová Iveta

                                               Termín:           ihned

1166/07


Zastupitelstvo města schvaluje:


v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění pozdějších změn o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu", vyhlášení tohoto výběrového řízení:

1)     Celková částka, která je k dispozici pro poskytování úvěrů činí  4 189 981,28,- Kč


2)     Účel, na který se poskytují úvěry:

a)  obnova střechy starší 10 let

b) zřízení plynového nebo elektrického vytápění nebo vytápění z obnovitelných  zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy

c)   zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu

d)   připojení na městskou kanalizaci

e)   zřízení vodovodní přípojky

f)   dodatečná izolace domu proti spodní vodě

g)   obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí

h)   zateplení obvodového pláště domu

i)   vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena

j)    vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou.

3)     Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města nebo společenství vlastníků jednotek a nemá závazky vůči Městu Vysokému Mýtu či jiným osobám zřízeným Městem Vysokým Mýtem nebo s majetkovou účastí Města Vysokého Mýta.

4)     Období, ve kterém budou úvěry poskytovány:   do tří měsíců od jejich schválení Zastupitelstvem města.

5)     Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je nutno doložit přílohy uvedené v tomto formuláři.

6)     Žádosti o úvěr je nutno doručit  na podatelnu MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 117, 1. patro).

Termín:       do 31.12.2007      

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


1167/07


Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o úvěru v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění pozdějších změn s p.Alenou Jeníčkovou, bytem ul.Mánesova 226, Pražské Předměstí - Vysoké Mýto, 566 01 Vysoké Mýto ve výši 35 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců k úhradě nákladů na zateplení obvodového pláště domu.


Termín:       do 29.2.2008        

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


1168/07


Rada města schvaluje

zaplacení nákladů spojených s připojením nové výrobny elektrické energie - fermentační stanice ve Vysokém Mýtě ve smyslu zákona č.458/2000 Sb.  ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) a vyhlášky č. 51/2006 Sb. firmě ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425 na účet č.35-4544580267 / 0100, variabilní symbol : 3920249903 ve výši 204800 Kč (320kW x640Kč/kW).

Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


1169/07


Rada města s o u h l a s í     


s použitím znaku Města Vysokého Mýta v připravované knize „Města a obce Vysokomýtska", kterou vydává Dr. Augustin Andrle.


                                                        Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                        Termín:       30. 11.  2007


1170/07                                                    


Rada města   s c h v a l u j e

vyplacení odměny řediteli městské galerie dle předloženého návrhu.


1171/07


Rada města   b e r e  n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, Tomáškové, Kejzlarové, PaedDr. Podroužka a Mgr. Junka. 

                                                                                               Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta