Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2007-34 ze dne 23. 10. 2007

29.10.07

 

Souhrn usnesení č. 34/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 24. 10. 20071078/07


Rada města   s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 23. 10. 2007 dle předloženého návrhu.


1079/07


Rada města   z r u š u j e


usnesení číslo 370/07 ze dne 03.04.2007.

                                                                          

1080/07


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 501.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


30.4.2007              130.000,-Kč

15.6.2007              130.000,-Kč

15.9.2007              130.000,-Kč

15.12.2007            111.000,-Kč

                                                                  Zodpovídá: ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2007

1081/07


Rada města   d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí úvěru společnosti Vysokomýtská nemocnice, IČ: 71207856, se sídlem Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto, ve výši Kč 1.000.000,- Kč se splatností do 31.11.2010 s úrokem ve výši 3 % p.a. a s účelem použití na vybavení vnitřního zařízení rekonstruované budovy čp.271 v ul. Žižkova, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       31.12.2007

1082/07


Rada města s c h v a l u j e     


uzavření nájemní smlouvy na další 3 roky s paní Jindrákovou Ludmilou, nar. 1.9.1929, bytem č. 1 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto.


uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce s panem Petrem Josefem, nar. 15.7.1924 a pí Petrovou Markétou, nar. 23.10.1928, bytem č. 8 v DPS Javornického 432.


                                                                                Zodpovídá:      Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

1083/07              


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení bytu č.16  v DPS Komenského 124 paní Tomanové Ludmile, nar. 25.3.1949, bytem Šemberova 113, Vysoké Mýto, a  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení k pobytu na  adrese DPS Javornického 432, Vysoké Mýto.

                                                                                Zodpovídá:      Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

1084/07                                                    


Rada města     s c h v a l u j e

přestěhování pí Zdeňky Kusé, nar. 29.6.1953, z bytu č. 206 v DPS Litomyšlská 50 do bytu č. 124 v DPS Litomyšlská 50, a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení k pobytu na adrese DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto.

                                                                                Zodpovídá:      Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

1085/07


Rada města    s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy s paní Olgou Hruškovou, bytem : Lidická 685, 566 01 Vysoké Mýto na přijetí daru ve výši Kč 100.000,-- jako příspěvku na částečné financování inženýrských sítí v lokalitě Mlýnský potok II., dle předloženého návrhu.

Termín:       31.12.2007   

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

1086/07


Rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo  s firmou AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí jako dodavatelem  akce: „Oprava městského majetku po povodni v roce 2006 ve Vysokém Mýtě - místní komunikace", dle předloženého návrhu.

Termín:       31.12.2007   

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

1087/07

Rada města   s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Pažourek, Jiřího z Poděbrad 166, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IĆ: 65681398 jako dodavatelem akce: Volejbalový klub Vysoké Mýto, dle předložené cenové nabídky.

Termín:       31.12.2007   

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


1088/07


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o, dle předloženého znění.                                                                    

Zodpovídá:         vedoucí OSM

                                                                  Termín:       30.11.2007

1089/07


Rada města     d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu p.p.č.4895/5 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemku tj. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1090/07


Rada města     neschvaluje


zastavení výkonu rozhodnutí z důvodu skončení nájmu a nepředání bytu, vedeného proti povinné Jiřině Svobodové, bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

                                                                                             

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1091/07

                                                

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Burešem (nar. 15.04.1950) bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1092/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 04.10.1972) a Janou (nar. 14.11.1978) Bělohlávkovými, oba bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1093/07                                                    


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s paní Věrou Ropkovou (nar. 25.04.1963) bytem Jaroslav 11 na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1094/07                                                             


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Machálkem (nar. 20.05.1979) bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1095/07

                                                                 

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Květoslavem (nar. 13.12.1974) a Zuzanou (nar. 16.04.1973) Koutníkovými, oba bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1096/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Jaroslavem (nar. 03.07.1966) a Hanou (nar. 25.03.1975) Hlouškovými, oba bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1097/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Antonínem Šplíchalem (nar. 26.07.1962) bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1098/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Květoslavou Bláhovou (nar. 20.10.1972) bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1099/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Fulíkem (nar. 19.09.1971) bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1100/07

                                                                 

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s slečnou Janou Stratílkovou (nar. 06.04.1983) bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1101/07     

                                                       

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Janou (nar. 19.02.1979) a Miloslavem (nar. 21.08.1974) Havlíkovými, oba bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1102/07                                                                       


Rada města     odkládá


přidělení bytu č. 1 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě v zájmu města panu Janu Zimovi (nar. 05.03.1985) bytem Čelakovského 6, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Jan Zima plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem VaK Vysoké Mýto. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1103/07                        


Rada města  s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou pro paní Marií Dykastovou, bytem A. V. Šembery 128, Vysoké Mýto před jmenovaným domem na pozemku p.č. 4798 v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého nákresu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007

1104/07


Rada města  neschvaluje


Zastavení soudního řízení proti p. Janě Filipi bytem Horky 38, 570 01 Litomyšl.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007

1105/07                                                             


Rada města souhlasí


s přijetím finančního daru od firmy:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

sídlo: Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, PSČ 566 01

IČ: 25953818

ve výši 20.000,-Kč slovy dvacettisíckorunčeských

na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě - Den stromů 2007.


Zodpovídá: Ing. Jetmarová  Stanislava                           Termín:   ihned

                   vedoucí OŽP


1106/07


Rada města   v y d á v á

nařízení č. 6/2007 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Zodpovídá:          vedoucí OPR

                                                                           Termín:       ihned

1107/07


Rada města    s c h v a l u j e


ceník za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého Mýta č. 6/2007.

Zodpovídá:          vedoucí OPR

                                                                           Termín:       ihned

1108/07


Rada města    s c h v a l u j e

služební cestu do polského partnerského města Pyrzyce pp. starostovi, místostarostovi, Hejhalovi a Mgr. Junkovi ve dnech 26. 10. - 28. 10. 2007.

Zodpovídá:          tajemnice MěÚ

                                                                           Termín:       ihned

1109/07

Rada města    s c h v a l u j e

služební cestu do Vídně p. místostarostovi dne 24. 10. 2007.


Zodpovídá:          tajemnice MěÚ

                                                                           Termín:       ihned

1110/07


Rada města   b e r e  n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice,  Tomáškové, Kejzlarové, Hejhala a Mgr. Junka. 
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta