Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2007-32 ze dne 9. 10. 2007

11.10.07

 

Souhrn usnesení č. 32/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 9. 10. 2007
1038/07


Rada města   s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 9. 10. 2007 dle předloženého návrhu.


1039/07                                                                                         


Rada města   d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové  změny TS č. 1/2007


                                                                                 Z: Ing. Svatoš Jindřich

1040/07                                                                            

                                                                                                                            

Rada města     b e r e   n a    v ě d o m í

informaci o cenovém návrhu  opravy střechy márnice na hřbitově ve Vysokém Mýtě.

                                                                                 Z: Ing. Svatoš Jindřich

1041/07


Rada města     b e r e   n a    v ě d o m í

termín realizace oboustranného obrubníku na komunikaci v ul. Prokopa Velikého v úseku od světelné křižovatky k železničnímu přejezdu.

                                                                                 Z: Ing. Svatoš Jindřich

1042/07


Rada města     b e r e   n a    v ě d o m í

informaci o vyjádření dodavatele opravy povrchu ulice Českých bratří na základě reklamace provedených prací.

                                                                                 Z: Ing. Svatoš Jindřich

1043/07

Rada města   s o u h l a s í

s termínem přemístění sochy Aloise Jiráska před ZŠ Jiráskova a to do 30.6.2008

                                                                                          

                                                                                 Z: Ing. Svatoš Jindřich

1044/07


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

návrh opatření k rozpočtu 2008 M-KLUBu v předloženém znění.


Z: PaedDr. Josef Mlíka

1045/07


Rada města   u k l á d á

zpracovat návrh rozpočtu na rok  2008 rozdělený na provozní část a činnostní část a předložit ho RM do 13. 11. 2007.

Z: PaedDr. Josef Mlíka

1046/07


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.171 o nájmu nemovitostí mezi městem Vysoké Mýto a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, se sídlem: Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II,.  771431 v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.10.2007

1047/07


Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje bytu č. 9  v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 396/10000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 346/1, 346/2, 346/3 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.10.2007

1048/07


Rada města     n e s c h v a l u j e


přidělení bytu „v zájmu města" pprap. Danielu Poppovi, bytem Vanice 43, Vysoké Mýto.                                                                         

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

1049/07                                                    


Rada města  s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou pro paní Jitku Benešovou, bytem U Potoka, Vysoké Mýto v ulici U Potoka  před domem č.p. 753, na pozemku p.č. 1076 v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého nákresu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007

1050/07


Rada města   s o u h l a s í


s pořádáním reklamních show u příležitosti otevření nové prodejny elektrospotřebičů na náměstí Přemysla Otakara II. před domem č.p. 211 dne 17.10.2007.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       17.10.2007

1051/07


Rada města   s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě č.125 o nájmu části pozemku uzavřené dne 30.09.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a slečnou Mgr. Lenkou Sukovou v předložené verzi.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007

1052/07


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje žádost o úplatný převod pozemků p.č. 4214/70 a 4214/72 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka.

         Zodpovídá:           vedoucí OSM

         Termín:       ihned

1053/07     

Rada města    b e r e   n a    v ě d o m í

přeložené zprávy o výsledcích finančních kontrol příspěvkových organizací a města Vysokého Mýta. 

Zodpovídá:          vedoucí OPR

Termín:       ihned

                                                       

1054/07

Rada města    s c h v a l u j e

provedení kontroly použití dotace města Vysokého Mýta u Plaveckého klubu a Loutkového divadla.

Zodpovídá:          vedoucí OPR

Termín:       ihned

1055/07                                                             


Rada města    s c h v a l u j e

uzavření mandátní smlouvy s firmou Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ:64826996 jejíž předmětem je poradenská činnost mandatáře v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce komplexu budov bývalé staré radnice a bývalého soudu č.p. 96, náměstí Přemysla Otakara II. a bývalého vězení č.p. 165, ul. A.V.Šembery ve Vysokém Mýtě"v předloženém znění. 

Termín:       31.10.2007   

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


1056/07


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

dva návrhy opravy prostoru fontány v Havlíčkových sadech.


Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Termín:       do 30.10.2007


1057/07


Rada města   u k l á d á

Kulturní a stavební komisi projednat návrhy na řešení fontány v Havlíčkových sadech.

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Termín:       do 30.11.2007


1058/07


Rada města s c h v a l u j e


přijetí finančního daru ve výši 80 000 Kč od firmy Ecotex s.r.o., Vysoké Mýto, IČ: 63216141 pro kulturní účely ve městě, konkrétně na činnost Městské galerie ve Vysokém Mýtě a oslavy 50. výročí jejího založení.

                                                                                      Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                        Termín:      říjen 2007

1059/07                                                    


Rada města    n e s c h v a l u j e


udělení dotace ve výši 1 000 Kč Oldřichu Ropkovi, trvalé bydliště Vysoké Mýto, na účast na Košickém maratónu, který se konal 7. října 2007.


                                                                             Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                        Termín:      říjen 2007

1060/07                                 


Rada města s o u h l a s í


s prodloužením termínu odkladu rozhodnutí o zřízení informačního centra do 30. 4. 2008

                                                                             Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                        Termín:      30. 4. 2008

1061/07     


Rada města s c h v a l u j e


vyhlášení veřejné neanonymní soutěže na vytvoření jednotného vizuálního stylu města   Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OVV                          Termín:       říjen 2007

1062/07


Rada města j m e n u j e


sedmičlennou hodnotící komisi pro veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu města Vysokého Mýta ve složení:                                                        

Ing. Martin Krejza, starosta,

Mgr. Jiří Junek, radní, ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě,

Luděk Hejhal, radní,

Mgr. Jiří Vedral, zastupitel.


Náhradníci:

Ing. František Jiraský, místostarosta,

Helena Kejzlarová, radní.


Odborným poradcem komise  PhDr. Karla Müllera, heraldika, Zemský archiv v Opavě.


Tajemníkem komise Ing. Milana Kabáta, Design centrum České republiky.


Sekretářem soutěže Mgr. Marii Lněničkovou, Městský úřad Vysoké Mýto.


                                                                             Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                        Termín:       říjen 2007

1063/07                        


Rada města   b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z kulturní komise.

                                                                          

1064/07


Rada města   s c h v a l u j e

Dodatek č.1  ke smlouvě ze dne 17. 4. 2003 a Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 16. 7. 2003 uzavřený mezi Městem Vysoké Mýto a Sdružením ochrany spotřebitelů a pacientů a Sdružením českých spotřebitelů.


                Zodpovídá: starosta                                   Termín:       říjen 2007

1065/07


Rada města   b e r e  n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice a Mgr. Junka. 


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta