Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2007-26 ze dne 28. 8. 2007

17.09.07

 

Souhrn usnesení č. 26/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 28. 8. 2007

851/07

Rada města   s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 28. 8. 2007 dle předloženého návrhu.


852/07


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města schválit roční členský příspěvek města Vysokého Mýta svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši  20 000,-- Kč  a 2,-- Kč na 1 obyvatele.

                                                                             Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                           Termín: 12. 9. 2007

                                                                          

853/07


Rada města   n e s c h v a l u j e                                                         


snížení vyčíslených neinvestičních výdajů na žáka, které požaduje starosta obce Tisová.

                                                                               Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned

854/07                                                                         


Rada města   d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e:

změny zřizovacích listin - v úplném znění u těchto zařízení:

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického 2, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova 317, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 11, okres Ústí nad Orlicí

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto

Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto

dle přiložených návrhů.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned   

855/07


Rada města   d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje „Zásady města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města", dle přiloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned  

                                                                          

856/07


Rada města   d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje „Statut udílení Výročních cen města Vysokého Mýta", dle přiloženého návrhu.

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned   

857/07


Rada města           b e r e   n a   n a   v ě d o m í


zápis ze schůze finančního výboru č.5/2007 ze dne 8.srpna 2007.


858/07                                                      


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2007.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       12.09.2007

859/07


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.2/2007.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       12.09.2007

860/07


Rada města    s c h v a l u j e    


jednostranné zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví Města Vysoké Mýto v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 podle zákona č. 107/2006 Sb. a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb. dle předloženého návrhu.

                                                                           Zodpovídá:   ředitel MěBP                                                                         Termín:       ihned

861/07

                                                                          

Rada města   s c h v a l u j e    


přidělení bytu č. 10 v DPS Javornického 432 paní Jelínkové Daniele, nar. 17.1.1931, bytem Tykačova 1333, Česká Třebová, a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení k pobytu na  adrese DPS Javornického 432, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

862/07

                                                                 

Rada města     s c h v a l u j e

přestěhování pí Dejdarové Růženy, nar. 12.4.1923 z bytu č. 203 v DPS Litomyšlská 50 do bytu č. 125.

Zodpovídá:  Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

863/07

                                                                 

Rada města     s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 203 v DPS Litomyšlská 50 paní Brabcové Zdence, nar. 24.10.1926, bytem Kudelova 42, Brno, a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení k pobytu na  adrese DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:  Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

864/07

Rada města  s c h v a l u j e    


rozúčtování nákladů prádelny ve výši Kč 31 021 ,- mezi všechny obyvatele DPS Litomyšlská 50, Javornického 432, Komenského 124


Zodpovídá:   Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

865/07                                                               


Rada města   u k l á d á


přepočítat vyúčtování nákladů za studenou vodu jednotlivým obyvatelům DPS stejným dílem.

Zodpovídá:   Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

866/07                                                               


Rada města   u k l á d á


předložit radě města návrhy na zajištění praní prádla pro pečovatelskou službu.


Zodpovídá:   Fajglová Iveta

                                                                           Termín:         listopad 2007

867/07                                                               


Rada města    s c h v a l u j e

firmu BKN s.r.o. na provedení výběrové řízení na zhotovitele „Zpracování žádosti k poskytnutí dotace z Evropských strukturálních fondů na rekonstrukci komplexu budov bývalé staré radnice a bývalé soudu č.p. 96, náměstí Přemysla Otakara II. a bývalého vězení č.p. 165, ul. A.V.Šembery ve Vysokém Mýtě" a prodlužuje termín do 31.12.2007.


Zodpovídá:  vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Termín:       do 31. 12.2007


868/07


Rada města   j m e n u j e


p. Ing. Františka Jiraského a p. Ing. Františka Eliáše do komise pro Zpracování žádosti k poskytnutí dotace z Evropských strukturálních fondů na rekonstrukci komplexu budov bývalé staré radnice a bývalé soudu č.p. 96, náměstí Přemysla Otakara II. a bývalého vězení č.p. 165, ul. A.V.Šembery ve Vysokém Mýtě" a prodlužuje termín do 31.12.2007.


Zodpovídá:  vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Termín:       do 31. 12.2007


869/07


Rada města   p r o d l u ž u j e

zadání studie proveditelnosti na vybudování Centra sociálních služeb v ul. Plk B. Kohouta ve Vysokém Mýtě firmě První regionální rozvojová a.s., Perštýnská 14, 530 02 Pardubice do 31.12.2007.


Zodpovídá:  vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Termín:       do 31. 12.2007

870/07

Rada města   p r o d l u ž  u j e

zadání přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení na DPS 40 b.j. na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na vybudování Centra sociálních služeb v ul. Plk. B.Kohouta ve Vysokém Mýtě firmě BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto do 31.12.2007.


Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Termín:       do 31. 12.2007


871/07


Rada města   p r o d l u ž u j e

městskému architektovi vypracovat zastavovací studii s regulačními prvky na lokalitu za pivovarem do 31.11.2007.

Zodpovídá: arch. Košař

Termín: 31.11.2007

872/07

Rada města   s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto jako zpracovatelem projektových dokumentací pro realizací akcí:

-   Oprava prostranství mezi budovou MěÚ, B.Smetany 92 a budovou 02-Telefónica

-   Oprava ulice Sladkovského a Svatopluka Čecha

-   Úprava vjezdu z ulice Prokopa Velikého do Náměstí T.G.Masaryka

-   Rekonstrukce ulice Brandlova od ul. Českých Bratří po ul. Vladislavova

-   Zřízení parkovacích stání vč. parkovacích automatů v ulici Vladislavova před       

     ČESKOU POŠTOU s.p.


Termín:       do 30.9.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


873/07


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. IV-12-2002158/VB/3, Vysoké Mýto, kpt. Poplera, 20xRD-kNN dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02.                                           

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.9.2007

874/07                                                                         


Rada města     d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.p.č.1974/20 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemku tj. Pozemkový fond ČR.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.10.2007

875/07


Rada města   o d k l á d á


zveřejnění záměru prodeje budovy č.p. 30 v Domoradicích na stavebním pozemku p.č. 11 včetně pozemku a pozemku p.č. 38/3 vše v k.ú. Domoradice obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

876/07                                                               

Rada města    d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 4666/159 v k.ú. Vysoké Mýto. Za cenu 250 Kč za m²+ náklady města.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       12.09.2007

877/07

Rada města    d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části p.p.č. 421/1 v k.ú. Brteč.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

878/07                                                               


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto. 


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

879/07


Rada města     schvaluje


převedení užívacích práv k bytu č. 10 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Petry Příhodové, bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na paní Terezu Nádvorníkovou (nar. 25.07.1981) bytem Českých bratří 140, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

880/07


Rada města     schvaluje


převedení užívacích práv k bytu č. 12 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Jarmily Blažkové, bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na paní Lenku Zahrádkovou (nar. 07.02.1969) bytem V Peklovcích 505, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

881/07                                                                         


Rada města     schvaluje


směnu bytu č. 4 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé  Miroslav (nar. 18.10.1954) a Miluše (nar. 22.05.1955) Hlavatí, za byt č. 3 v č.p. 452 v ulici   V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Gizela Marková (nar. 11.03.1945) bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

882/07                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Tomášem Sobotkou (nar. 07.08.1976) bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

883/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Martinou (nar. 04.11.1970) a Petrem (nar. 21.07.1972) Pirklovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

884/07                                                               


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s paní Miroslavou Moravcovou (nar. 26.02.1953) bytem Sv. Čecha 88, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007


885/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 242 v ulici Vrchlického ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Krejčovou (nar. 30.11.1963) bytem Vrchlického 242, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

886/07                                                               


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Dachovským (nar. 30.07.1961) bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

887/07                                                               


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Petrem (nar. 16.03.1973) a Helenou (nar. 24.03.1975) Havlíkovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007


888/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se slečnou  Michaelou Novákovou (nar. 16.05.1978) bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

889/07                                                               


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Tomášem (nar. 04.12.1970) a Janou (nar. 29.06.1973) Rusínovými, oba bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007


890/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se slečnou Kateřinou Šrautovou (nar. 06.04.1977) bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                            Termín:       30.09.2007

891/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Obstem (nar. 20.08.1940) bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

892/07                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě se slečnou Ilonou Zástěrovou (nar. 17.03.1982) bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

893/07                                                      


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Matouškem (nar. 04.06.1956) bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

894/07                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Otakarem Doležalem (nar. 04.11.1948) bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

895/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Kysilko (nar. 10.03.1948) bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

896/07                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Záleskou (nar. 21.01.1975) bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

897/07                                                               


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Petrou (nar. 12.06.1979) a Vojtěchem (nar. 14.10.1982) Pokornými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

898/07                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 50 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 22.05.1964) a Marcelou (nar. 03.08.1971) Špringrovými, oba bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Špringrovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále pan Špringr zaměstnancem VaK Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

899/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 678 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Komárkem (nar. 03.03.1978) bytem Větrná 678, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

900/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Jarmilou Filipiovou (nar. 24.02.1963) bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

901/07                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 53 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní  Marcelou Kvintusovou (nar. 22.06.1940) bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

902/07                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní  Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972) bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

903/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar. 07.06.1949) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

904/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Růženou (nar. 17.10.1962) a Robertem (nar. 15.02.1970) Dančovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

905/07                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou (nar. 08.09.1971) a panem Jozefem Galko (nar. 28.05.1968), oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

906/07                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 54 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

907/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Darinou (nar. 21.04.1971) a Michalem (nar. 26.12.1968) Mikerovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku, za  podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manželé Mikerovi uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

908/07                                                                         


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1964) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

909/07                                                               


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 57 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě se slečnou Natašou Giňovou (nar. 07.03.1971) bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

910/07

                                                                          

Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 43 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Olgou (nar. 04.04.1971) a Ladislavem (nar. 19.09.1975) Petíkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

911/07                                                                         


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Janem Bobákem (nar. 19.04.1979) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

912/07

                                                                 

Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 796/07 ze dne 24.07.2007.

         Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

913/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 20.11.1964) a Natašou (nar. 10.04.1967) Ferkovými oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku, za  podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manželé Ferkovi uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 700,- Kč. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

914/07


Rada města     souhlasí


se stažením žaloby o vyklizení bytu č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka podané na paní Romanu Bláhovou (nar. 22.01.1976) bytem ČSA 408/51, Hradec Králové u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       28.08.2007

915/07                                                               


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976) bytem ČSA 408/51, Hradec Králové, na dobu určitou do 31.12.2007 za podmínky, že se paní Bláhová přihlásí k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

916/07                                                               


Rada města     s ch v a l u j e


uzavření Smlouvy č.168 o nájmu pozemků mezi městem Vysoké Mýto a společnosti ZEVAS Vraclav a.s. Vraclav 169, IČ: 64829219 v předložené verzi.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.08.2007

917/07


Rada města     s ch v a l u j e


uzavření Smlouvy č.177 o nájmu pozemků mezi městem Vysoké Mýto a Zemědělsko obchodním družstvem Zálší, Zálší 58, IČ: 00131725 v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.08.2007

918/07                                                               


Rada města     s ch v a l u j e


uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí ke smlouvě č.177 o nájmu pozemků mezi městem Vysoké Mýto a Zemědělsko obchodním družstvem Zálší, Zálší 58, IČ: 00131725 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.08.2007

919/07


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a manželi Neklovými Jarmilou a Radkem, bytem Zimní 853, 566 01 Vysoké Mýto na parcelu č. 4269/56 v k.ú. Vysoké Mýto. Věcné břemeno bude spočívat v právu vstupu a vjíždění na pozemek za účelem údržby a opravy odvodňovacího zařízení, které se v pozemku nachází.

                                               Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

920/07

                                                                 

Rada města     d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 4269/56 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Jarmile, nar. 8.4.1975  a Radkovi, nar. 13.1.1969 Neklovým, bytem, Zimní 853, Vysoké Mýto za cenu 32.597,-Kč za podmínky uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a manželi Neklovými Jarmilou a Radkem, bytem Zimní 853, 566 01 Vysoké Mýto na parcelu č. 4269/56 v k.ú. Vysoké Mýto. Věcné břemeno bude spočívat v právu vstupu a vjíždění na pozemek za účelem údržby a opravy odvodňovacího zařízení, které se v pozemku nachází.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       12.09.2007

921/07                                                      


Rada města     s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemků a staveb na nich ležících v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.08.2007

922/07                                                               


Rada města   s o u h l a s í


s pořádáním reklamní akce na podporu značky GP na náměstí Přemysla Otakara II., před budovou č.p. 22 dne 27.09.2007 od 9 do 17 hodin. Akci pořádá společnost INREMA spol. s r.o., Tř. Svornosti 1177/57, Olomouc, IČ: 26021871. Zábor veřejného prostranství bude zpoplatněn dle Obecně závazné vyhlášky č. 10/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství odst. 14. poplatek činí 10,-Kč/m2/den.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       27.09.2007

923/07                                                               


Rada města   s o u h l a s í


s pořádáním reklamní kampaně „Blesková snídaně" v ulici Jiřího z Poděbrad chce před budovou čekárny na autobusovém nádraží ve Vysokém Mýtě dne 13.09.2007 od 5 do 11 hodin. Akci pořádá společnost Clever Boy s.r.o., Dvořákova 94/3, Olomouc, IČ: 27761665. Zábor veřejného prostranství bude zpoplatněn dle Obecně závazné vyhlášky č. 10/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství odst. 14. poplatek činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       13.09.2007

924/07                                                                         

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemku p.č. 4269/39 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.9.2007

925/07


Rada města   s o u h l a s í

s přemístěním sochy Aloise Jiráska před ZŠ Jiráskova dle návrhu architekta města.

Zodpovídá:          Ing. Svatoš

                                                                           Termín:       31.12.2007

                                                                          

926/07

Rada města  b e r e   n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice, PaedDr. Podroužka, Kejzlarové a Tomáškové.

                                                                                             


                                                                                   Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta