Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2007-23 ze dne 11.7.2007

18.07.07

 
Souhrn usnesení č. 23/07
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 11.7.2007
 
 
 
734/07
 
Rada města schvaluje:
 
pořad schůze rady města konané dne 11. 7. 2007 dle předloženého návrhu.
 
 
 
 
735/07
 
Rada města souhlasí:
  
s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor na ulici Průmyslová 168, Vysoké Mýto s VOŠS a SŠS  Vysoké Mýto za účelem provozování nízkoprahového klubu  EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.06.2007 do 31.12.2007 za cenu 190,-- Kč/m2
 
                                                                  Zodpovídá:  p. Salášek                                                                             Termín:  ihned
 
 
736/07
 
Rada města souhlasí:
 
s uzavřením smlouvy o poskytování služby k zajištění řádného a pravidelného provozu nízkoprahového klubu EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.06.2007 do 31.12.2007.
 
                                                                           Zodpovídá: p. Salášek
                                                                           Termín: ihned
                                                       
 
737/07
 
Rada města schvaluje:    
 
přidělení bytu č. 6 v DPS Komenského 124 paní Boučkové Jaroslavě, nar. 18.2.1948, bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto, a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení k pobytu na  adrese DPS Komenského 124, Vysoké Mýto.
 
Zodpovídá: Ing. Fajglová
                                                                           Termín:           ihned
 
 
738/07
                                                                          
Rada města schvaluje:
 
přestěhování pí Evy Bezákové z bytu č. 6 v DPS Komenského do bytu č. 2   z důvodu snížení nákladů na vytápění.
 
                                                                           Zodpovídá: Ing. Fajglová
                                                                           Termín:           ihned
 
 
739/07
 
Rada města schvaluje:     
 
uzavření nájemní smlouvy na další 3 roky s paní Kučerovou Vlastou, nar. 26.10.1924, bytem č. 15 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto.
 
                                                                           Zodpovídá: Ing. Fajglová
                                                                            Termín: ihned
 
                                                                                              (6,0,0)1
 
740/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce s panem Petrem Josefem, nar. 15.7.1924 a pí Petrovou Markétou, nar. 23.10.1928, bytem č. 8 v DPS Javornického 432.
 
                                                                                 Zodpovídá:  Ing. Fajglová
                                                                           Termín:        ihned
 
 
 
 
 
741/07
 
Rada města  schvaluje:    
 
provedení opravy vyúčtování tak, aby  se každá osoba, bydlící v některém z domů DPS,  podílela stejným poměrem na nákladech prádelny.
 
                                                                           Zodpovídá: Ing. Fajglová
                                                                           Termín: ihned
 
742/07
 
Rada města neschvaluje:
 
zrušení prádelny provozované odborem sociálních služeb a nabídnutí prostor  prádelny k pronájmu, tak jak navrhují obyvatelé DPS Litomyšlská 50.
 
                                                                           Zodpovídá:           Ing. Fajglová
                                                                           Termín: ihned
 
 
 
743/07
 
Rada města vyhlašuje:
 
v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 1. 10. – 5 11. 2007, kterou pro město Vysoké Mýto provede  oprávněná osoba – Ing. Jaroslav Drbálek,     675 03 Pozďatín 67,  IČ: 45592888.
        
                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OŽP
                                                                           Termín:       ihned
 
 
744/07
 
Rada města souhlasí:
 
se zveřejněním záměru prodeje bytu č.3  v č.p. 509 v ulici Palackého ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 633/10000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 809 a 810 v k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.
 
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.07.2007 
 
745/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981) bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2007, za podmínky, že do 31.07.2007 uhradí náklady soudního řízení spojené s žalobou o vyklizení bytu. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
 
                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM
                                                                           Termín: 31.07.2007
 
 
746/07
Rada města doporučuje:
přijmout zastupitelstvu následující usnesení:
Zastupitelstvo města   t r v á
na usnesení č. 219/06 a č 220/06 ze dne 13.12.2006. 
 
 
 
 
747/07
 
Rada města souhlasí:
 
se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemku p.č. 4289/81 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
 
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       30.7.2007
 
 
 
748/07
 
Rada města souhlasí:
 
se zveřejněním záměru prodeje, pronájmu, směny st.p. 39 a části p.p.č 466 v k.ú. Brteč dle předloženého návrhu.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.07.2007
749/07
 
Rada města schvaluje:
 
Uzavření smlouvy č. IV-12-2001615/VB/13 o zřízení věcného břemene dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 27232425 . 
                                                                          
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.7.2007
 
 
750/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č. 464 o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a manželi Janou a Milanem Provazníkovými dne 30.09.2004 v předložené verzi.
 
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.07.2007
 
 
 
751/07
 
Rada města souhlasí:
 
se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v č.p. 692, Prokopa Velikého, Vysoké Mýto v předložené verzi.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.07.2007
 
752/07
 
Rada města souhlasí:
 
se zveřejněním informací o možnosti prodeje nebytové jednotky č. 22/805 – garáž, č.p. 805, Plk. B. Kohouta, Vysoké Mýto obálkovou metodou v předložené verzi.
 
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.07.2007
 
753/07
 
Rada města souhlasí:
 
se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemků p.č. 1180/87, 1180/25 a 1180/17 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta v předložené verzi.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.07.2007
 
754/07
 
Rada města souhlasí: 
 
s prodloužením záboru veřejného prostranství – umístění mobilních reklamních ploch o rozměru 2 x 1 m k otevření nového marketu Plus v období od 29.06.2007 do 19.07.2007 na Masarykově náměstí a v ulici Českých bratří.
          
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       19.07.2007
 
 
755/07
 
Rada města souhlasí:
 
s pořádáním reklamní akce kosmetické firmy Oriflame, spol. s  r.o. dne 16.07.2007. Akci pořádá paní Iva Kajsrlíková, bytem V Peklovcích 485, Vysoké Mýto.
 
         Zodpovídá:           vedoucí OSM
          Termín: 16.07.2007
 
756/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření smlouvy o dílo s firmou CLIM-tech s.r.o., M.Papáček, Staré náměstí 67,     516 01 Rychnov nad Kněžnou jako dodavatelem akce: „Klimatizace a vzduchotechnika v budovách Městského úřadu čp. 91, 92 ve Vysokém Mýtě“.
 
Termín:       do 27.7.2007
Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
757/07
 
Rada města bere na vědomí:
 
informace ze zápisu stavební komise ze dne 07.06.2007.
 
Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Termín:       ihned
 
 
758/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření smlouvy o dílo s firmou SELLA & AGRETA s.r.o., Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí IČ: 25935721 jako zpracovatelem projektové dokumentace včetně výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti na akci: Sběrný dvůr v ul. Průmyslová, ul. Gen. Svatoně a 97 sběrných míst ve Vysokém Mýtě.
 
Termín:       do 31.08.2007
Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
 
 
 
759/07
 
 
Rada města souhlasí:
 
s licencovaným použitím energetického zařízení fermentační stanice k výrobě elektrické energii na pozemku parc.č. 10740 v k.ú. Vysoké Mýto společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56601 IČ : 25923099
 
Termín:       ihned
Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
 
 
 
760/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření smlouvy o dílo s firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl IČ: 64255611 jako zpracovatelem projektové dokumentace včetně výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti na akci: „Cyklostezka Ke Šnakovu“ ve Vysokém Mýtě.
 
Termín:       do 31.08.2007
Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
 
 
761/07
 
Rada města jmenuje:
 
řídící projektový tým na zajištění inženýrské činnosti na akci: „Domov důchodců Žižkova ulice ve Vysokém Mýtě“ ve složení:
Ing. Martin Krejza – starosta města
Ing. František Jiraský – místostarosta města
Ing. Michal Zima – vedoucí finanční odboru města
Ing. Jan Plachý – ředitel vysokomýtské nemocnice
Ing. Jiří Fišer – projektant BKN spol. s r.o.
zhotovitel stavby – dle veřejné soutěže
Luboš Dostál – referent odboru investic města
Ing. František Eliáš – vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
 
Termín:       ihned
Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
 
 
 
762/07
 
Rada města bere na vědomí:
 
informace z komise pro regeneraci památek a památkových zón konané dne 01.06.2007.
 
 
 
763/07
 
Rada města schvaluje:
 
přijetí darů od společností Ekola České Libchavy, s.r.o. a Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto,  s. r.o.
 
Zodpovídá: Ing. Krejza
                                                                                     Termín: ihned
 
764/07
 
Rada města schvaluje:
 
vyplatit odměnu řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
                                                                                             
Zodpovídá: Ing. Krejza
                                                                                     Termín: ihned
 
 
765/07
 
Rada města bere na vědomí:
 
informace starosty města.
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
starosta
 
 
 
 
Ing. František  J i r a s k ý
místostarosta