Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.9.2020

Usnesení RM č. 1999-08 ze dne 24.2.1999

24.02.99

 
U s n e s e n í č. 8/99


z jednání Městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 24.2.l999l. Městská rada souhlasí:

a) s vyřazením a odhlášením následujících motorových vozidel užívaných Sbory dobrovolných hasičů ve Vysokém Mýtě a Svařeni
SDH Vysoké Mýto I. – požární auto Praha
SDH Vysoké Mýto II. osobní terénní automobil
Svařeň – požární auto T 8O5
Z: p. Pacltová

b) se zakoupením depozitní směnky na dobu l4 dnů
Z: p. Ing. Zima


c) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu místností určených k provozování obchodu a služeb v čp. 2lO/I v ulici nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě
Z: p. Felgr


d) s účastí našeho města na mezinárodní výstavě v Annoay a doporučuje kulturní komisi vyžádat další informace a předložit možnosti účasti naší strany na této výstavě
Z: p. Felgr


e) s přidělením bytu č. 2 p. Franitšku Mühlbachovi, bytem Vysoké Mýto 2l3/II
v DPS ve Vysokém Mýtě čp. l24/II
Z: p.Vondřejcová

f) s jednáním o odkoupení nebo jiným způsobem (výměna, dar) získání pozemků p.č. 392 a 393/l v k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví města a pověřuje odbor investic a majetku města jednáním v této věci
Z: p.Ing. Pavelka


g) s uspořádáním akce ke Dni Země dne 22.4.99 na vysokomýtském náměstí a s bezplatným pronájmem náměstí na tuto akci
Z: p.Ing.Sadílek


h) s vyplacením odměn za měsíc únor 99 předsedům komisí městské rady dle předloženého seznamu Z: p. Pohorská

ch) s umístěním 6 atrakcí p. Dubského, bytem Přelouč čp. 4 ve dnech od l9.3.

  • 28.3.99 v lokalitě u Richterových garáží ve Vysokém Mýtě za

cenu l.OOO,--Kč/l den a ukládá OIMM toto projednat a zkoordinovat s firmami , které v této lokalitě budou provádět stavební práce.

Z: p.Ing. Pavelka

2. Městská rada doporučuje:


a) MZ schválit směnu pozemků pí. Vavřičkové a Města Vysoké Mýto. Jedná se
o pozemek ve vlastnictví pí. Vavřičkové: část p.č. 275l o výměře 4O9 m2 a
z pozemku p.č. 4666/24l o výměře l828 m2 se vytvořil nový pozemek p.č.
4666/253 o výměře 627 m2 a pozemek města p.č. 4666/24O o výměře lOO8
m2 se vytvořil nový pozemek p.č. 4666/252 o výměře 35l m2. Všechny
pozemky se nachází v k.ú. Vysoké Mýto.
Pro tuto směnnou smlouvu byl vyhotoven GP č. l52l-l8/l999.
Za pozemek p.č. 4666/24O o výměře 657 m2 Město Vysoké Mýto požaduje
doplatek ve výši 2OO,-- Kč za m2 + náklady města (GP a znalecký posudek).

T: 24.2.99
Z: p. Ing. Pavelka

b) MZ odsouhlasit směnné smlouvy pro:
manžele Binkovi pozemek p.č. 467O/l o výměře 52 m2 a pozemek p.č.
4669/7 o výměře 58 m2, manželé Motlovi pozemek p.č. 4668/97 o
výměře ll3 m2, manželé Přikrylovi pozemek p.č. 4668/98 o výměře l49
m2 a manželé Janovcovi pozemek p.č. 4668/99 o výměře l7O m2 a
pozemek p.č. 4668/lOO o výměře l82 m2, dále bude zřízeno věcné
břemeno právo chůze po jejich pozemcích ve prospěch manželů
Přikrylových a Motlových, vše v k.ú. Vysoké Mýto.
Výměra směňovaných pozemků je shodná. Jednotliví účastníci směnné
smlouvy prohlašují, že nebudou požadovat zhotovení příjezdu a přístupu
ke svým pozemkům z veřejné komunikace po směňovaných pozemcích na
náklad Města Vysokého Mýta.
Z: p. Ing. Pavelka
T: 24.2.99

3. Městská rada odkládá:

a) žádost fy Optima spol. s.r.o. Vysoké Mýto o odkoupení pozemku parc.č. l69O/l v k.ú. Vysoké Mýto do doby předložení záměru výstavby a využití objektu na tomto pozemku
Z: p. Ing. Pavelka

4. Městská rada bere na vědomí:


a) informaci S.Ú. o konání semináře pro pedagogické pracovníky, týkající se výroby, použití obalů, třídění obalů a recyklace odpadu dne 4.3.99 na MěÚ Vysoké Mýto

b) účast starosty p. Fencla a zástupce starosty p. Ing. Krejzy na VI. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se bude konat ve dnech 29.-3O.4.99 v Praze

c) informace starosty
5. Městská rada ukládá:27/99
zpracovateli rozpočtu Města Vysoké Mýto p. Ing. Zimovi doplnit
rozpočet Města Vysoké Mýto o finanční částku 5 mil. Kč v příjmové
části rozpočtu za prodej akcií plynáren a výdajovou část doplnit o opravy
kulturních památek a investiční akce. Toto povýšení rozpočtu nechat
schválit MZ dne 24.2.l999
Z: p.Ing. Zima
T: 24.2.99


p. Ing. Martin K r e j z a Bohuslav F e n c l
zástupce starosty starosta