Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-21 ze dne 30.5.2006

06.06.06

 
U s n e s e n í    č. 21/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 30.5.2006
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
460/06
pořad schůze rady města konané dne 30.5.2006 dle předloženého návrhu.
 
 
461/06
rozpočet MŠ Pod Smrkem na rok 2006 v předloženém znění.
 
                                                                           Z: p. Jílková
 
462/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Margitou (nar.5.1.1962) a Jiřím (nar.19.7.1961) Dadučovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
Termín:       15.6.2006
 
 
463/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p.857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Editou (nar.4.2.1967) a Jiřím (nar.28.6.1959) Horváthovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
Termín:       15.6.2006
 
 
464/06
uzavření smlouvy č. IP-12-2001615/VB/2 o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Městem Vysoké Mýto a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2 dle předloženého znění.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006
 
 
465/06
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a Obcí Zámrsk dle předloženého znění.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006     
 
 
466/06
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a Obcí Slatina dle předloženého znění.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006     
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
467/06
s uhrazením  dluhu vůči firmě Tramontáž, s.r.o., Kroupova 170, 537 01  Chrudim dle platebního rozkazu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Fajglová
                                                                                     T: ihned
 
 
468/06
s předloženým seznamem žadatelů do Domů s pečovatelskou službou.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Fajglová
                                                                                     T: ihned
 
 
469/06
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc květen 2006 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města doporučuje:
 
470/06
zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.1/2006.
 
                                                                  Zodpovídá:   vedoucí OFI
                                                                  Termín:       14.6.2006
 
 
471/06
zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření města sestavený k 31.3.2006.
 
                                                                  Zodpovídá:   vedoucí OFI
                                                                  Termín:       14.6.2006
 
 
472/06
zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření města sestavený k 31.12.2005.
 
                                                                  Zodpovídá:  vedoucí OFI
                                                                  Termín:       14.6.2006
 
 
473/06
zastupitelstvu města ke schválení Zprávu č.30 o výsledku přezkoumání hospodaření města Vysoké Mýto za rok 2005.
 
                                                                  Zodpovídá:   vedoucí OFI
                                                                  Termín:       14.6.2006
 
 
474/06
zastupitelstvu města ke schválení výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2005.
 
                                                                 Zodpovídá:  vedoucí OFI
                                                                  Termín:       14.6.2006
 
475/06
zastupitelstvu města ke schválení výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta a způsob použití tohoto zisku dle předloženého návrhu.
 
                                                                 Zodpovídá:  vedoucí OFI
                                                                  Termín:       14.6.2006
 
 
 
476/06
zastupitelstvu města ke schválení závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2005.
                                                                 Zodpovídá:  vedoucí OFI
                                                                  Termín:       14.6.2006
 
 
 
477/06
zastupitelstvu města souhlasit s celoročním  hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2005 bez výhrad“.
 
                                                                  Zodpovídá:  vedoucí OFI
                                                                  Termín:       14.6.2006
 
 
478/06
zastupitelstvu města ke schválení vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2005.
 
                                                                 Zodpovídá:  vedoucí OFI
                                                                  Termín:       14.6.2006
 
 
479/06
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění pozdějších změn s p. Vlastou Tašnerem, bytem ul. Jana Nálepky 273, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 45 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců k úhradě nákladů na obnovu střechy starší 10-ti let, zateplení obvodového pláště domu, vybudování WC a koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena na dům tamtéž. 
 
Zodpovídá: Ing. Oldřich Pavelka vedoucí OÚPRR
                                                                                     Ing. Michal Zima
                                                                                     vedoucí OFI
Termín:       do 31.8.2006
 
 
480/06
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje uzavření smlouvy o úvěru v souladu s vyhláškou  č. 4/99 ve znění pozdějších změn se Společenstvím vlastníků v domě č.p. 527-528/IV, ul. U Staré Zastávky, Vysoké Mýto, IČO 25996835, se sídlem Vysoké Mýto, ul. U Staré Zastávky 527/IV, ve výši 300 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců,  k úhradě nákladů na obnovu střechy starší 10 let a obnovu klempířských konstrukcí.
 
Zodpovídá: Ing. Oldřich Pavelka vedoucí OÚPRR
Termín:       do 7.7.2006
 
 
481/06
ZM přijmout toto usnesení:
ZM bere na vědomí stanovisko MV, obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005 se nehodlá zabývat a trvá na její platnosti.
 
                                               Zodpovídá:  vedoucí odboru právního                                                               Termín:       14. června 2006
 
 
482/06
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 1981/11 a 1984/4 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti LIP spol.s.r.o. se sídlem U Nisy 114, 463 31 Chrastava, IČ: 005 24 824 za kupní cenu ve výši 259.812,-Kč. V kupní smlouvě bude uvedena podmínka do 2 let od  data právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí opravit stávající oplocení mezi pozemky p.č. 1981/2 a 1984 a pozemky p.č. 1981/11 a 1984/4. V místech, kde oplocení není, vybudovat oplocení nové. 
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:  14.6.2006          
 
Rada města bere na vědomí:
 
483/06
zápis ze schůze finančního výboru č.2/2006 ze dne 25.května 2006.
 
 
484/06
informaci o oznámení o konání předvolebního shromáždění  ODS.
 
 
485/06
informaci o oznámení o konání předvolebního shromáždění  ČSSD.
 
 
486/06
pořádání Cirkusu Tornádo ve Vysokém Mýtě v sídlišti Družba ve dnech od 8.6. do 11.6.2006.
 
 
487/06
informace z jednání dopravní komise konané dne 4.5.2006.
 
 
 
 
Rada města mění:
 
488/06
usnesení RM č. 368/06 ze dne  9.5.2006 tak, že termín služební cesty ředitele Městské galerie do Francie „ve dnech 17.-21.5.2006“ se opravuje „ve dnech 18.-22.5.2006“.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
 
 
 
Rada města ukládá:
 
489/06
na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem Vysoké Mýto, Štefánkova 397, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998710 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 31.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta.
 
                                                                  Zodpovídá:  vedoucí OFI
                                                                  Termín:       30.6.2006
 
 
490/06
vedoucímu  OÚP předložit na zasedání RM cenové propočty na rekonstrukci nebo na zrušení schodiště u DDM MIKÁDO a cenový propočet na rekonstrukci schodiště v Jungmannových sadech.
 
Zodpovídá: Ing. Oldřich Pavelka vedoucí OÚPRR
Termín:       do 4.7.2006
 
                                                                                     (5,0,0)2
 
 
491/06
řediteli TS předložit cenový propočet na údržbu schodiště v Jungmannových sadech.
 
                                                                 Zodpovídá: p. Ing. Svatoš
                                                                  Termín: 4.7.2006
 
 
492/06
předsedovi povodňové komise předložit na nejbližší zasedání ZM návrh na zřízení povodňového fondu obce.
 
                                                                  Z: p. Fencl
                                                                  T: 14.6.2006                                                                                   
 
493/06
vedoucímu OFI předložit na nejbližší zasedání ZM  vyjádření náročnosti zřízení povodňového fondu z hlediska finanční a administrativní náročnosti.  
 
                                                                  Z: p. Ing. M. Zima
                                                                  T: 14.6.2006
 
494/06
vedoucímu ODO předložit na příští zasedání RM návrh dopravního značení centra města.
 
      Z: p. Mgr. Běloušek
                                T:  6.6.2006
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta
 
 
 
 
Eva  T o m á š k o v á
členka RM