Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 11.7.2020

Usnesení RM č. 2019 - 03 ze dne 30.1.2019

04.02.19

Souhrn usnesení č. 03/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 30.01.2019

 

 

53/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 30.01.2019

 

 

54/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Norberta Varadiho, nar. xx, trvale bytem xx na úhradu jím způsobené škody na majetku města Vysoké Mýto v celkové výši  6.500 Kč v 5 měsíčních splátkách: 4x 1.500 Kč a 1x 500 Kč.

Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 28.02.2019.

V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

  

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

 

 

55/19

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 – Podprogram 3“ pro realizaci projektu „Restaurování vchodové stříšky a restaurování kamenného soklu, Komenského 199, Vysoké Mýto.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2019

 

 

56/19

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z MMR – Podprogram 117D0630 Technická infrastruktura 2019“ pro realizaci projektu „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem – technická infrastruktura - 2.etapa.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 28.02.2019

 

 

57/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2018 s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 pro akci „Park Otmara Vaňorného – stavební úpravy“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.02.2019

 

 

58/19

Rada města schvaluje

plat zástupkyni statutárního orgánu Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, Mgr. Janě Vavřinové, a ředitelce Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, Mgr. Monice Bystřické Mandíkové, od 1. 2. 2019, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                                

 

 

59/19

Rada města schvaluje

převod finanční částky 88.668,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní umělecké školy Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, a čerpání investičního fondu na nákup tympán pro bicí oddělení a symfonický orchestr.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                                

 

 

60/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci:

Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
Brteč st. 33 zastavěná plocha a nádvoří 9  
Brteč 71/1 trvalý travní porost 610 část (plocha A) dle zveřejněného záměru
Brteč 96 orná půda 1057  
Brteč 117/1 orná půda 5573  
Brteč 130 orná půda 1812  
Brteč 131 orná půda 2790  
Brteč 132 orná půda 1370  
Brteč 133 orná půda 772  
Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
Brteč 134/1 orná půda 7581  
Brteč 202/7 orná půda 2230 část (plocha B) dle zveřejněného záměru
         
Brteč 209/2 orná půda 432  
Brteč 210 orná půda 2275 část (plocha C) dle zveřejněného záměru
Brteč 217/26 orná půda 28  
Brteč 217/27 orná půda 158  
Brteč 277/11 orná půda 3  
Brteč 292 trvalý travní porost 56  
Brteč 298/4 orná půda 1384  
Brteč 303 orná půda 130  
Brteč 324 orná půda 88  
Brteč 457/2 orná půda 1079  
Brteč 458 orná půda 360  
Brteč 486 ostatní plocha 518 část (plocha D) dle zveřejněného záměru
Brteč 487/4 ostatní plocha 22  
Brteč 488/2 ostatní plocha 847  
Brteč 488/3 ostatní plocha 96  
Brteč 490/2 trvalý travní porost 1682  
    Celkem  32962  
         
Lhůta u V. Mýta 728 orná půda 183 část (plocha E) dle zveřejněného záměru
Lhůta u V. Mýta 729 orná půda 317  
Lhůta u V. Mýta 773 orná půda 73  
     Celkem 573  
         
Svařeň 775 orná půda 198  
Svařeň 797 orná půda 198  
    Celkem  396  
         
Vanice 85 zahrada 234 část (plocha F) dle zveřejněného záměru
Vanice 86 orná půda 345  
Vanice 299/2 orná půda 431  
Vanice 459 trvalý travní porost 682  
    Celkem  1692  

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

61/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 184/1 o výměře 3 000 m2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

62/19

I. Rada města zrušuje

usnesení č. 825/17 ze dne 22.11.2017.

 

II. Rada města schvaluje

záměr darovat do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, nemovité věci tvoří areál Vysokomýtské nemocnice v ulici Žižkova, a to:

-  pozemek parc. č. 1699/4 ostatní plocha – zeleň,

-  pozemek parc. č. 1699/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1699/23 ostatní plocha – ostatní komunikace,

-  pozemek parc. č. 1700 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, čp. 271, obč. vyb; vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím.

Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi (nájemní smlouvy, apod.) a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice p.o. či přestěhování Vysokomýtské nemocnice p.o. z předmětných nemovitých věcí, vrátit bezúplatně předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

     

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

63/19

Rada města souhlasí

s uzavřením dohody o provedení stavebních úprav na rekonstrukci kotelny K1 v budově nemocnice s Vysokomýtskou nemocnicí. V případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

64/19

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 271 v ulici Žižkova ve Vysokém Mýtě – vybourání stávajícího bazénku pro plavání kojenců, vybourání dvou příček, odstranění obkladů v místnosti budoucí recepce, probourání otvoru do vedlejší místnosti, výměna dvou vstupních dveří, instalace snížených stropů, položení lina, oprava štuku a výmalba. Náklady budou plně hrazeny z prostředků Vysokomýtské nemocnice a v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

65/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství pro p. Robina Stránského, EVENTSUPPORT s.r.o., IČ 29269776 za účelem pořádání akce Peugeot emotion day 2019 na severní nebo východní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 14.06.2019. Užívání veřejného prostranství bude zpoplatněno dle obecně závazné vyhlášky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

66/19

Rada města schvaluje

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2019, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

67/19

Rada města jmenuje

členku komise pro občanské záležitosti následovně:

Eva Dastychová

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned