Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 11.7.2020

Usnesení RM č. 2018 - 26 ze dne 05.12.2018

11.12.18

Souhrn usnesení č. 26/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 05.12.2018

 

 

769/18

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 05.12.2018

 

770/18

Rada města schvaluje

příkazní smlouvu na zabezpečení správy majetku města Vysokého Mýta dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 01.01.2019

 

771/18

Rada města schvaluje

jmenování členů dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 01.01.2019

 

772/18

Rada města schvaluje

změny ve vydávání Vysokomýtského zpravodaje od 1. 1. 2019 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Sabolčiková

Termín: 1. 1. 2019

 

773/18

Rada města schvaluje

návrh Smlouvy o podnájmu nebytových prostor na dobu neurčitou uzavřenou mezi společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o. p. s. a KCH s. r. o., zastoupenou jednatelem Josefem Klížem dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Sabolčiková

Termín: 1. 1. 2019

 

774/18

Rada města zrušuje

ke dni 5.12.2018 Vnitřní směrnici číslo 4/2017 – Směrnici o pokladní činnosti města Vysokého Mýta ze dne 13.04.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

775/18

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 20/2018 – Směrnici o pokladní činnosti města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 06.12.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 06.12.2018

 

776/18

Rada města schvaluje

uzavření dohody o pracovní činnosti s paní Mgr. Vladimírou Nacházelovou na dobu od  01.01.2019 na dobu neurčitou. Sjednaná výše odměny činí 4.500,- Kč/měsíc.

 

Zodpovídá: zástupce vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 1. 1. 2019

 

777/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 677 mezi Městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto IČ 70888671, kterým se od 01.01.2019 mění výše ročního nájemného na 2 650 000 Kč + DPH v platné výši. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

778/18

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 176 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.12.2007 mezi městem Vysokým Mýtem a sdružením Naděje, IČ 00570931, kterým se mění výše nájemného na 730 000 Kč a zároveň se ruší inflační doložka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

779/18

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – výměna stávajících dřevěných oken za plastová v rozsahu dle přiložené žádosti s  podmínkou, že náklady budou plně hrazeny z prostředků Vysokomýtské nemocnice a v  případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

780/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2035 o výpůjčce separačních dvorů mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto IČ 70888671, kterým se doplňuje do výpůjčky pozemek parc. č. 4206/2 v k.ú. Vysoké Mýto a níže uvedené movité věci: 

  Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena celkem
  554 štěpkovač 1 672 748,00
  555 soubor movitých věcí - SD ul.Průmyslová * 695 218,00
         
* 555 stacionární lis + přípojný kontejner 1 640 986,00 Kč
  kontejner na papír 1 12 874,00 Kč
  kontejner na papír 1 12 874,00 Kč
  displej k váze 1 28 484,00 Kč
    695 218,00 Kč

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

781/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VBO/5048/2018 „kabelové vedení vn 35 kV mezi trafostanicemi UO_0613 a UO_1182 a UO_0422“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 497/3, 499/1, 499/8, 1071/1, 1173/3, 1173/4, 1173/8, 1173/14, 4822, 4823/1, 4824, 4825, 4831, 4832 a 5155/1, vše v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 4124-2517/2017, 4136-2517/2017 a 4138-2517/2017. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 23.282,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.01.2019

 

782/18

Rada města zrušuje

Směrnicí pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Vysokého Mýta ze dne 31.10.2011.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

783/18

Rada města schvaluje

s účinností od 01.01.2019 následující výše jednorázových náhrad za některá věcná břemena - služebnosti:

Popis Výše náhrady
za zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti s uložením vodovodního, kanalizačního, energetického, komunikačního nebo jiného vedení do pozemku v majetku města Vysokého Mýta s tím, že minimální náhrada za zřízení jednoho věcného břemene činí 1 000 Kč 200 Kč za každý započatý bm
s inženýrskými sítěmi související umístění nadzemního pilíře, skříně, apod. do 1 m2 půdorysné plochy 1 000 Kč/kus
s inženýrskými sítěmi související umístění sloupu do 1 m2 půdorysné plochy           2 000 Kč/kus
za zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti s uložením vodovodního, kanalizačního, energetického, komunikačního nebo jiného vedení do pozemku v majetku města Vysokého Mýta v případě, kdy oprávněný je obchodní korporace, v níž má město Vysoké Mýto podíl 15 Kč za každý započatý bm

K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 01.01.2019

 

784/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 5156/10 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od Povodí Labe, státního podniku, IČ 70890005, za kupní cenu ve výši 3.330,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.12.2018

 

785/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 362/2 v ul. Vraclavská vymezené v budově Pražské Předměstí, čp. 362, 363, byt. dům na parcele 2508, 2509 zastavěná plocha a nádvoří a 2510, 2511 zahrada, s podílem 107/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Janu Pešinovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.200.003,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.12.2018

 

786/18

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního práva v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

787/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.12.2018

 

788/18

Rada města zrušuje

Usnesení č. 741/18 ze dne 21.11.2018

 

789/18

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se společností ALA, a.s. Řepníky, IČ 47468513 na užívání níže uvedených pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti:

Katastrální území Parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku podle KN
Domoradice 155/8 3039 orná půda
Domoradice 219/2 462 orná půda
Domoradice 277 385 orná půda
Domoradice 280 831 orná půda
Domoradice 282 928 orná půda
Domoradice 283 129 orná půda
Svařeň 776 306 orná půda
Svařeň 777 187 orná půda
Svařeň 778 122 orná půda
Svařeň 779/1 439 orná půda
Svařeň 779/2 395 orná půda
Vysoké Mýto 4969 642 ostat.pl.
Vysoké Mýto 4703/31 1585 orná půda

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční pachtovné bude činit 4 750 Kč za pachtovní rok + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

790/18

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

791/18

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. nesouhlasí

s předloženým návrhem rozpočtu ve ztrátě 1.744 tisíc Kč.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

  

792/18

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. ukládá

jednateli společnosti projednat s vlastníkem lesa-městem Vysoké Mýto pro rok 2019 snížení pachtovného na částku 100 Kč/ha a rok.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

793/18

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. ukládá

jednateli do doby vyřešení výše pachtu hospodařit podle navrženého plánu činnosti.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

794/18

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu o činnosti za 1. – 10. měsíc roku 2018.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

795/18

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

možnost prodeje traktoru Valtra N 143D (VIN: YK5N143D0CS149040).

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

796/18

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 000 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

797/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,    ve výši 10 025 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v             roce 2019 (provoz Šemberova divadla, knihovny a M-klubu).

II.         uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2018

 

798/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,    ve výši 5 624 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2019.

II.         uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2018

 

799/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 1 400 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2019.

II.         uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2018

 

800/18

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace Města Vysokého Mýta pro Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. na projekt: Slavnostní vyhlášení „Nejlepších sportovců okresu za rok 2018“, ve výši 5.000 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 4. 1. 2019

 

801/18

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, ve výši 6.000 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

802/18

Rada města schvaluje

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019, odpisový plán na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2018

 

803/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 27.776,90 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2019

 

804/18

Rada města schvaluje

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019, odpisový plán na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2018

 

805/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.  250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 40.404,00 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2019

 

806/18

Rada města schvaluje

Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019, odpisový plán na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2018

 

807/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 46.452,00 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2019

 

808/18

Rada města schvaluje

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019, odpisový plán na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2018

 

809/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 9.600,00 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2019

 

810/18

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019, odpisový plán na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: statutární zástupce školy

Termín: 31. 12. 2018

 

811/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.  250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 19.200,00 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: statutární zástupce školy

Termín: 30. 11. 2019

 

812/18

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019, odpisový plán na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2018

 

813/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.  250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 75.228,00 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2019

 

814/18

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2018

 

815/18

Rada města schvaluje

Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019, odpisový plán na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2018

 

816/18

Rada města schvaluje

Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019, odpisový plán na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2018

 

817/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.  250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 11.248,00 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2019

 

818/18

Rada města schvaluje

Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019, odpisový plán na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2018

 

819/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.  250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 38.748,00 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2019.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2019

 

820/18

Rada města zřizuje

jako své poradní orgány tyto komise rady města:

Komise sociálně zdravotní

Komise ekologická

Komise stavební

Komise dopravní

Komise pro regeneraci památek

Komise kulturní

Komise výchovně vzdělávací

Komise pro občanské záležitosti

Komise sportovní

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

821/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele sociálně zdravotní komise následovně:

Mgr. Romana Vondřejcová – zapisovatelka (sociální pracovník OSZ)

Mgr. Šárka Vlčková – předseda sociálně zdravotní komise

Mgr. Romana Zimová

Ing. Tomáš Dudycha

MUDr. Jiřina Šafrová

Mgr. Blanka Kysilková

Mgr. Kateřina Drábková- Bíbusová

Jarmila Jiskrová

Dagmar Giňová

Bc. Kamil Zastoupil

Ing. Iveta Fajglová

Ing. Milan Nádvorník

lic. Tomáš Salášek

Petra Řeháková

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

822/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele ekologické komise následovně:

Ing. Veronika Richtrová – zapisovatelka (vedoucí OŽP)

Iva Pokorná – předseda ekologické komise

Petr Dušek

Miroslav Herel

Ing. Jana Stříteská

Ing. Jiří Zedníček

Ing. Pavel Trávníček

Bohumír Machata

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

823/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele stavební komise následovně:

Josef Šplíchal, Dis – zapisovatel (referent ORM)

Ing. Jiří Fišer – předseda stavební komise

Ing. Jindřich Svatoš

Jaroslav Páša

Václav Jetmar

Ing. arch. Barbora Šedová

Pavel Šmöger

Ing. arch. Jiří Šafr

Ing. František Zima

Miloslav Štorek

Ing. Vladimír Richtr

Ing. Jan Shejbal

Ing. arch. Jakub Chobotský

Bc. Ondřej Halama

Ing. Roman Sedlák

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

824/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele dopravní komise následovně:

Jaromír Holub, Dis – zapisovatel (referent ODS)

Ing. Jiří Čáp – předseda dopravní komise

Ing. Jan David

Ing. Stanislav Netolický

Ing. Robert Janko

Ing. Marcela Řeháková

Ing. Lukáš Tobeš

Ing. Zbyněk Neudert

Jan Dušek

Ing. Mgr. Bohumír Šraut

Pavel Dvořák

Jaromír Antl

Bc. Kristýna Šťastná

npor. Bc. Filip Perout

Ing. Martin Krejza

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

825/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele komise pro regeneraci památek následovně:

Jana Sommrová – zapisovatelka (referent OSÚ)

Ing. arch. Jiří Šafr – předseda komise pro regeneraci památek

Ing. arch. Barbora Šedová

Mgr. Božena Rejlková

Mgr. Vladimíra Nacházelová

Alena Korálová

Mgr. Jiří Plhák

Jiří Marek

Ing. arch. Jakub Chobotský

Mgr. Pavel Mistr

PhDr. David Vích

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

826/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele kulturní komise následovně:

Michaela Kotrbová – zapisovatelka (referent OŠK)

Petr Klofanda – předseda kulturní komise

Mgr. Iva Vrátilová

David Lukáš, DiS.

Zuzana Kejzlar

Mgr. Jiří Plhák

Mgr. Jiří Junek

Pavel Karlík

Ing. Dagmar Sabolčíková

Mgr. Marie Lněničková

Mgr. Jindřiška Klaudová

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

827/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele výchovně vzdělávací komise následovně:

Renata Benešová – zapisovatelka (referent OŠK)

Mgr. Helena Mandíková – předsedkyně výchovně vzdělávací komise

Mgr. Eva Odložilová

Bc. Edita Lipavská

Mgr. Alena Černá

Mgr. Blanka Kysilková

Mgr. Stanislava Burešová

Mgr. et Bc. Tomáš Černý

Mgr. Lukáš Dejdar

Mgr. Jana Vondráčková

Mgr. Helena Kejzlarová

Mgr. Marian Sabol

Petr Mori, DiS.

Jaroslav Křepelka

Mgr. Martina Wichová

Mgr. Jindřiška Klaudová

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

828/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele komise pro občanské záležitosti následovně:

Michaela Kotrbová – zapisovatelka (referent OŠK)

Lýdie Fenclová – předsedkyně komise pro občanské záležitosti

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

829/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele sportovní komise následovně:

Radka Fendrychová – zapisovatelka (referent OŠK)

Jiří Kovařík – předseda sportovní komise

Aleš Dejdar

Ing. Pavel Krejsa

Jaroslav Bendl

Ing. Luděk Roleček

Mgr. Lukáš Dejdar

Mgr. et Bc. Tomáš Černý

Jiří Rejlek

Roman Fogl

Martin Viktorin st.

Mgr. Monika Bystřická- Mandíková

Mgr. Filip Krejza

Mgr. Jindřiška Klaudová

Mgr. Eva Odložilová

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned