Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 11.7.2020

Usnesení RM č.2018 - 22 ze dne 10.10.2018

16.10.18

Souhrn usnesení č. 22/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 10.10. 2018

 

663/18

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 10.10. 2018

 

 

664/18

Rada města schvaluje

uzavření smluv týkajících se akceptace platebních karet a platebních terminálů k příjmovému bankovnímu účtu města vedenému u KB, a.s. - KB SmartPay se společností Cataps s. r.o. IČ: 03633144 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

 

665/18

Rada města zrušuje

ke dni 31.12.2018 Vnitřní směrnici číslo 6/2016 – Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta ze dne 14.04.2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

 

666/18

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 18/2018 – Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2019

 

 

667/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21.06.2018 akce „ZŠ Jiráskova č.p. 317 – rekonstrukce sociálních zařízení“ s firmou ELESTAV s.r.o., Vraclavská 327, Vysoké Mýto dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.10.2018

 

 

668/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10.04.2018 s firmou KTS-AME s.r.o. Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové, IČ 42194407 pro akci Náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto – stavební úpravy fontány dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.10.2018

 

 

669/18

Rada města schvaluje

uplatnění smluvní pokuty po společnost KTS-AME  s.r.o. Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové, IČ 42194407 za pozdní předání zhotoveného díla „Náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto – stavební úpravy fontány“ dle Smlouvy o dílo ze dne 10.04.2018 za dobu 30 dnů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.10.2018

 

 

670/18

Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu dětí 24 na celkový počet 26 dětí ve třídách č. 1, 3, 4, 6 a 7, a na celkový počet 25 dětí ve třídách č. 8 a 9, v Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2018/2019, za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

671/18

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce „Bleší trh a živé odpoledne“ na východní části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 20.10.2018 v místě dle přiložené žádosti příspěvkovou organizací Mikádo-středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ 72087013. Žadatel je jako organizace zřízená městem Vysokým Mýtem osvobozen dle vyhlášky 4/2013 od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

672/18

Rada města bere na vědomí

podání výpovědi z pronájmu nebytových prostor na pozemku p.č. 275 v k.ú. Vysoké Mýto (Pražská věž) panem Pavlem Rouhou, IČ 44403461. Nájemní vztah bude ukončen uplynutím výpovědní lhůty, tj. dnem 31.12.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

673/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 10 m2 v budově č.p. 92, ul. B. Smetany, Vysoké Mýto s Ing. Miroslavem Řehákem, IČ 62039253 na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.12.2018. Nájemné bude stanoveno ve výši 1 750 Kč měsíčně + základní sazba DPH, celkem tedy za dobu nájmu 3 500 Kč + základní sazba DPH. Nájemné bude uhrazeno na základě daňového dokladu do 30.11.2018. Úhrada za bezesmluvní užívání nebytových prostor od 01.10.2018 do 31.10.2018 ve výši 1 500 Kč + základní sazba DPH bude provedena na základě daňového dokladu do 30.11.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

674/18

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené pozemkové parcely:

Katastrální území Parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku podle KN
Domoradice 155/8 3039 orná půda
Domoradice 219/2 462 orná půda
Domoradice 277 385 orná půda
Domoradice 280 831 orná půda
Domoradice 282 928 orná půda
Domoradice 283 129 orná půda
Svařeň 776 306 orná půda
Svařeň 777 187 orná půda
Svařeň 778 122 orná půda
Svařeň 779/1 439 orná půda
Svařeň 779/2 395 orná půda
Vysoké Mýto 4969 642 ostat.pl.
Vysoké Mýto 4703/31 1585 orná půda

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Domoradice, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Svařeň a na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

675/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o umístění a provedení stavby ze dne 09.02.2018 uzavřené se společností The Black Goose Investments, s.r.o., IČ 05620449; uzavřením dodatku se do dohody doplní pozemky parc. č. 4933 a 4926/1 v k.ú. Vysoké Mýto, jako pozemky, na kterých bude též provedena a umístěna stavba „Komunikace pro výstavbu řadových domů, Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

 

 

676/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností The Black Goose Investments, s.r.o., IČ 05620449, se sídlem Kostelní 108, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice; služebností inženýrské sítě bude dotčen pozemek parc. č. 1733/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „SO3 Prodloužení vodovodu a kanalizace“. Obsahem inženýrské sítě bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodu a kanalizace. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 60,- Kč za každý započatý metr délkový vodovodu uloženého v budoucím služebném pozemku a 60,- Kč za každý započatý metr délkový kanalizace uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Vybudováním a provozem inženýrské sítě nesmí dojít k poškození či zničení stávajících stromů a keřů, travní porost bude po vybudování inženýrské sítě uveden do původního stavu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

 

 

677/18

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 718 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  panu Ferko Mario (nar. xx) trvale bytem xx a paní Dužíkové Ireně (nar. xx), trvale bytem xx.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2019, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

678/18

Rada města schvaluje

a) uzavření splátkového kalendáře pro manžele Dudovy Ivetu (nar. xx) a Josefa (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši 7.404,-Kč ve 4 měsíčních splátkách: 3x 2.000Kč a 1x 1.404Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857, ulice Husova ve Vysokém Mýtě manželi Dudovými Ivetou (nar. xx) a Josefem (nar. xx) trvale bytem xx, na dobu určitou 3 měsíce, tedy do 31.12.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

679/18

Rada města schvaluje

a) uzavření splátkového kalendáře pro pana Norberta Varadi (nar. xx) a Andreu Mikerovou (nar. xx), trvale bytem xx, na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši 22.984,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 2.000 Kč a 1x 984 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156, ulice Husova ve Vysokém Mýtě s Norbertem Varadi (nar. xx) a Andreu Mikerovou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 měsíc, tedy do 31.10.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

680/18

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňu Romana (nar. xx) a Žigovou Marylin (nar. xx), oba trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši 5.802,-Kč v 6 měsíčních splátkách: 5x 1.000Kč a 1x 802Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

681/18

Rada města neschvaluje

přednostní přidělení bytu paní Monice Borské (nar. xx), neboť jeden byt byl již paní Borské v lednu 2018 nabídnut.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

682/18

Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 25 000 Kč od společnosti Iveco Czech Republic, a. s., se sídlem ve Vysokém Mýtě, Dobrovského 74, Pražské Předměstí, PSČ 566 01, IČ 48171131, na akci 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY. OSLAVTE TO S NÁMI! pořádanou dne 27.10. 2018 ve Vysokém Mýtě.         

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 31. 10. 2018

 

 

683/18

Rada města jmenuje

Bc. Ondřeje Halamu, nar. xx, do funkce vedoucího odboru rozvoje města na dobu neurčitou s termínem nástupu 01.11.2018 a se zkušební dobou 6 měsíců.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

684/18

Rada města schvaluje

služební cestu starosty Ing. Františka Jiraského, místostarosty Ing. Martina Krejzy, místostarostky Mgr. Heleny Kejzlarové a radní MUDr. Jiřiny Šafrové do partnerského města Spišská Belá (Slovensko) v termínu 12.10.-14.10.2018.

 

Zodpovídá: zástupce vedoucí OKS

Termín: ihned