Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-17 ze dne 2. 5. 2006

12.05.06

 
U s n e s e n í    č. 17/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 2. 5. 2006
 
Rada města schvaluje:
 
351/06
 
pořad schůze rady města konané dne  2. 5. 2006 dle předloženého návrhu.
 
352/06
 
uzavření smlouvy č. IV-12-2001502 /VB/ 01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 5019/2 a 5019/3 v k.ú. Vysoké Mýto, dle předloženého znění (příloha č. 1 k usnesení).                                                                                                                     Z:  Ing. Jana Holubová
                                                                           T:  31. 5. 2006
353/06
 
dodatek č.1 ke smlouvě  č.136 o nájmu nebytových prostor a pozemků.
 
                                                                           Z: Aleš  Felgr
                                                                           T:ihned 
Rada města souhlasí:
 
354/06
 
s přijetím finančního daru od pí Novotné Marie, bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto
  Z: sl. Ing. Iveta Fajglová           T: ihned 
 
Rada města bere na vědomí:
 
355/06
 
rozpočet M-KLUBu Vysoké Mýto pro rok 2006 dle předloženého návrhu.
 
                                                                            Z: p. Dr. Josef Mlíka
                                                                            T: ihned
 
356/06
informace pp. starosty, místostarosty, tajemnice a Mgr. Vondráčka
Rada města opravuje:
 
357/06
 
usnesení č. 193/06 ze dne 22.3.2006 tak, že se slova  „č.p. 775“ nahrazují slovy „č.p. 773“.                                                            
Z: Ing. Jana Holubová              T: 31. 5. 2006
Rada města pověřuje:
 
358/06
 
OÚP, OSM  a p. starostu dalším jednáním s VČE o možnosti prodeje kabelových rozvodů z majetku města organizaci, která o prodej požádá.
 
                                                                            Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                                p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                                pí Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města ukládá:
 
359/06
 
zajistit podrobnější podklady nutné k sestavení a následnému schválení rozpočtu M-KLUBu Vysoké Mýto pro rok  2006 a svolat pracovní  skupinu k sestavení rozpočtu M-KLUBu Vysoké Mýto za přítomnosti ředitele a ekonoma M-KLUBu Vysoké Mýto.
                                                                            Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                            T: 16. 5. 2006
360/06
 
Finančnímu výboru projednat rozpočtovou změnu na vícepráce ve výši 500.000,- Kč na akci:
Regenerace panelového sídliště Družba ve Vysokém Mýtě – I.etapa. 
                                                                                                                          Z:  vedoucí OÚPRR,
                                                                                 vedoucí OFI
                                                                            T:  do 31.5.2006
361/06
 
zjistit u poskytovatele dotace na akci Regenerace panelového sídliště Družba ve Vysokém Mýtě – I.etapa, zda by z rezervy nebylo možné uvolnit percentuelní částku na vícepráce.
                                                                            Z:  vedoucí OÚPRR,
                                                                                 vedoucí OFI
                                                                            T:  do 31.5.2006
362/06
 
tajemníkovi komise pro regeneraci památek a památkových zón a OSM zajistit projednání označení památek tabulkami dodanými MKČR, zpřístupnění památek v rámci dnů evropského dědictví 2006 a zajištění soupisu uměleckých děl umístěných ve městě.
                                                                            Z: p. Petr Machata
                                                                                pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 31. 8. 2006
 
Rada města Vysoké Mýto jako zřizovatel Základní školy Vysoké Mýto, Knířov 11, okres Ústí nad Orlicí  přijímá:
 
363/06
 
Stanovisko rady města Vysokého Mýta jako zřizovatele Základní školy Vysoké Mýto, Knířov 11, okres Ústí nad Orlicí
 
Rada města Vysokého Mýta neuvažovala a ani neuvažuje o zrušení Základní školy Vysoké Mýto, Knířov 11, okres Ústní nad Orlicí. Problémy s překročením kapacity se budou řešit.
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta