Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 11.7.2020

Usnesení RM č.2018-17 ze dne 1.8.2018

07.08.18

Souhrn usnesení č. 17/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 1.8. 2018

 

 

489/18

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 1.8.2018

 

                                                                                                                               

490/18

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Vysoké Mýto na projekt „Poradenství a informace pro tělesně postižené občany“, ve výši 4.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

491/18

 

Rada města schvaluje

plat Mgr. Janě Vavřinové, jako zástupci statutárního orgánu Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 8. 2018, dle předloženého návrhu.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

492/18

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 14 v DPS Javornického 432 pro pana Ladislava Nanara, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 31.7.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

 

493/18

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. B/110 v DPS Litomyšlská 50 paní Sedláčkové Aleně, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 31.7.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

 

494/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit koncepci řešení problematiky vysokomýtských vyloučených lokalit.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  19.9.2018

 

 

495/18

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s paní Hanou Vítkovou, IČ 04295391 na užívání nebytových prostor č. 114, 115 a 116 o celkové rozloze 16 m2 v budově č.p. 432 v ulici Javornického, tvořící součást pozemku p.č. 1117 v k.ú. Vysoké Mýto, za účelem poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 1206 Kč měsíčně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

496/18

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství pro pana Miroslava Vejmana, bytem xx za účelem pořádání akce – 2. setkání amerických dodávek na severní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 01.09.2018 v době od 10.00 hod do 14.00 hod. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

497/18

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností Beeway s.r.o., IČ 24844551 za účelem umístění pojízdné pobočky Oborové zdravotní pojišťovny v rámci pořádání akce „Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok pomáhá“ na severní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 15.10.2018 v době od 8:00 hod do 13:00 hod. v rozsahu 25 m2 v místě dle žádosti. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

498/18

 

Rada města schvaluje

zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 72 m2 v budově č.p. 15 na nám. Přemysla Otakara II., tvořící součást pozemku p.č. 338 v k.ú. Vysoké Mýto. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Nájemní smlouva bude uzavřena nejdříve od 01.10.2018

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

499/18

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 255/17 orná půda o výměře 204 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

500/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 255/17 orná půda v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice panu Jaroslavi Macákovi (nar. xx), trvale bytem xx  za celkovou kupní cenu ve výši 54.000,- Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

501/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru, a to pozemku parc. č. 300 ostatní plocha – zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto od Náboženské obce Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ 61239062.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

     

                                                                                                                           

502/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 136-95/2018 označeného jako parc. č. 23/4 zahrada v k.ú. Brteč od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 1.250,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

    

                                                                                                                              

503/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 117 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

504/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje název Karosářská pro nově vzniklou ulici na pozemku parc. č. 2275/2 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

505/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje název Sodomkova pro budoucí nově vzniklou ulici - páteřní komunikace propojující ulici Rokycanovu a Pivovarskou v lokalitě za pivovarem, dle Územní studie pole za pivovarem – Vysoké Mýto – Peklovce – změna 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

506/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje název Zelené náměstí pro budoucí nově vzniklý prostor uprostřed lokality za pivovarem, dle Územní studie pole za pivovarem – Vysoké Mýto – Peklovce – změna 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

507/18

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství oblastním spolkem Český červený kříž Ústí nad Orlicí za účelem pořádání akce „Světový den první pomoci“ na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 11.09.2018 v době od 9:00 hod do 13:00 hod. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

508/18

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, č. sml. 8800074635/3/BVB/P akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem – Přeložka STL plynovodu OC DN 150 ul. Školní, Vysoké Mýto – č. stavby 8800074635“ se společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Brno, IČO:27935311 dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.08.2018

 

 

509/18

 

Rada města schvaluje

I. přijetí dotace z Pardubického kraje na akci „Vysoké Mýto, Litomyšlská čp. 64, oprava oken a dveří.“

II. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018 – Podprogram 3, ev. číslo smlouvy: OKSCR/18/23939 na realizaci akce „Vysoké Mýto, Litomyšlská čp. 64, oprava oken a dveří“ dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2018

 

 

510/18

 

Rada města schvaluje

I. přijetí dotace z Pardubického kraje na akci „Vysoké Mýto, městské opevnění - stavebněhistorický průzkum, 2. etapa.“

II. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018 – Podprogram 3, ev. číslo smlouvy: OKSCR/18/23940 na realizaci akce „Vysoké Mýto, městské opevnění - stavebněhistorický průzkum, 2. etapa“ dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2018

 

 

511/18

 

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Janu Janeckou na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2018 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 40.000,00 Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2018

 

 

512/18

 

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Zděňka Sobotku na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2018 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 6.149,00 Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2018

 

 

513/18

 

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Břetislava Hořejšího na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu střechy v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2018 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 40.000,00 Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2018

 

 

514/18

 

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Jana Vrátila na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2018 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 40.000,00 Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2018

 

 

515/18

 

Rada města schvaluje

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 18_SOBS01_4121425463, akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem Infrastruktura – 2.etapa se společností ČEZ Distribuce, a.s. dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.09.2018

 

 

516/18

 

Rada města schvaluje

služební cestu zastupitele Ing. Romana Bati do partnerského města Ozorków (Polsko) v termínu 10. – 12. 8. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

517/18

 

Rada města bere na vědomí

ukončení činnosti kronikářky města paní Mgr. Vladimíry Nacházelové ke dni 31. 7. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned