Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 11.7.2020

Usnesení RM č. 2018 - 15 ze dne 13. 7. 2018

18.07.18

Souhrn usnesení č. 15/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 13. 7. 2018

 

bez osobních údajů   

 

 

449/18

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13. 7. 2018

                                                                                                                                

450/18

 

Rada města nesouhlasí

s návrhem dopravní komise zrušit parkovací známku na kalendářní rok pro fyzické či právnické osoby určenou k výlučnému použití s parkovacím kotoučem a dále pak nesouhlasí se zvýšením poplatku za celoroční parkovací známky pro nerezidenty o 50 až 100 %.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

451/18

 

Rada města souhlasí

se zpracováním studie proveditelnosti pro parkovací dům v blízkosti centra města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

                                                                                                                                

452/18

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 451 o nájmu části pozemku ze dne 01.11. 2004 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a paní XX. Dodatkem č. 3 se bude měnit část smlouvy týkající se předmětu nájmu a nájemného, a to tak, že část pozemku p.č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto určeného do pronájmu za účelem zřízení zahrádky bude o výměře 32 m2 a roční nájemné bude ve výši 167 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

Žádáme o anonymizaci osobních údajů!!!

                                                                                                                                

453/18

 

Rada města bere na vědomí

 

podání výpovědi z pronájmu nebytových prostor v č.p. 15 na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě paní XX, IČ XX. Nájemní vztah bude ukončen uplynutím výpovědní lhůty, tj. dnem 30.09.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

Žádáme o anonymizaci osobních údajů!!!

 

 

454/18

 

Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 4289/93 o výměře 528 m2 a části pozemku p.č. 4289/15 o výměře 85 m2, dle přiloženého zákresu – plocha „A“ vše v k.ú. Vysoké Mýto vlastníku budovy č.p. 41, Litomyšlské Předměstí, stojící na pozemku p.č. 4289/93 v k.ú. Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 20 let. Roční nájemné bude ve výši 30.650,-Kč

a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového
Termín: ihned

455/18

 

Rada města schvaluje

 

na základě usnesení č. 54/18 zastupitelstva města ze dne 18.04.2018, záměr prodat pozemky v obci a k.ú. Vysoké Mýto parc. č. parc. č. 4666/405 zahrada o výměře 813 m2, parc. č. 4666/403 zahrada o výměře 817 m2, parc. č. 4666/407 zahrada o výměře 822 m2 a parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.750,- Kč/m2, cena je uvedena včetně DPH. Výběr kupujících bude proveden veřejným losováním za účasti notáře. Na prodej pozemků bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

456/18

 

Rada města určuje

pro veřejné losování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM konané dne 27.08.2018 losujícího pana Ervína Perthena.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

457/18

 

Rada města schvaluje

zajištění notářského zápisu z veřejného losování dne 27.08.2018 v rámci prodeje pozemků v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM prostřednictvím notáře Mgr. Jana Krčka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

458/18

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015481/VB/1, Vysoké Mýto, n. Tyršovo, 52, Pětiková, RD mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností MATEX HK s. r. o., IČ 25968807, se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4794/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4213-43/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2018

                                                                                             

459/18

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 428/6 zahrada o výměře 68 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vanice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

460/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 428/6 zahrada v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice manželům XX (nar. XX) a XX (nar. XX) XX, oba trvale bytem XX za celkovou kupní cenu ve výši 20.000,- Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018                                                                                                                                

Žádáme o anonymizaci osobních údajů!!!

 

461/18

 

Rada města schvaluje

 

ukončení pojistné smlouvy č. 8060429313 uzavřené se společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 455 34 306 výpovědí k 31.10.2018

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                                

462/18

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení pojistné smlouvy č. 1200142350 uzavřené dne 27.04.2018 se společností Pojišťovna VZP, a.s., IČ: 27116913 na období od 1.10.2018 do 31.10.2018 za jednorázové pojistné ve výši 18.455,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                                

463/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. XX v ulici XX s manželi XX (nar. XX) a XX (nar. XX), trvale bytem XX,  na dobu určitou do 31.07.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned 

Žádáme o anonymizaci osobních údajů.

                                                                                                                                

464/18

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. XX, v ulici XX s XX (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou do 31.05.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

Žádáme o anonymizaci osobních údajů.

                                                                                                                                

465/18

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře pro manžele XX (nar. XX) a XX (nar. XX) oba trvale bytem XX na úhradu dlužného nájemného a nákladů spojených s užíváním bytu z důvodu porušení splátek již uzavřeného splátkového kalendáře ze dne 27.3.2018 a nepravidelného placení nájmu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

Žádáme o anonymizaci osobních údajů.

 

466/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. XX ulice XX s manželi XX (nar. XX) a XX (nar. XX) oba trvale bytem XX, na dobu určitou 1 měsíc za podmínky úhrady veškerých splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. do 31.07.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned                                                                                                                                

Žádáme o anonymizaci osobních údajů.

 

467/18

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře pro XX (nar. XX) a XX (nar. XX), oba trvale bytem XX na úhradu dlužného nájemného a nákladů spojených s užíváním bytu z důvodu porušení splátek již uzavřeného splátkového kalendáře ze dne 26.10.2017 a neplacení nájmu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned                                                                                  

Žádáme o anonymizaci osobních údajů.

 

468/18

 

Rada města schvaluje

 

I. přijetí dotace z Pardubického kraje na akci „Herní – FIT prvky Vysoké mýto – Vinice“.

II. uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z oblasti cestovního ruchu – z Pardubického kraje na rok 2018, ev. číslo smlouvy: OKSCR/18/23683 na realizaci akce „Herní – FIT prvky Vysoké mýto – Vinice.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.07.2018                                                                                            

 

469/18

 

Rada města přijímá

 

finanční příspěvek z MO ČR na projekt „Pomník purkmistra Eduarda Meyera ve Vysokém Mýtě.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.07.2018

                                                                                                                                

 

470/18

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Oprava secesní fasády Komenského 199, Vysoké Mýto“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Leoš Krejčík, Mládežnická 748, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 42265771, za nabídkovou cenu 972.559,15 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

471/18

 

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Leoš Krejčík, Mládežnická 748, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 42265771, jako dodavatelem akce: „Oprava secesní fasády Komenského 199, Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 972.559,15 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Oprava secesní fasády Komenského 199, Vysoké Mýto“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.07.2018

 

472/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2017 s firmou Merit Bau CZ a.s. se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany, IČ: 27259544 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.07.2018

                                                                                                                                 (

 

473/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o podmínkách provedení stavby „Ulice Vraclavská – stavební úpravy, Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.07.2018

                                                                                                                                

474/18

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP – Energetické úspory na realizaci projektu „ZŠ Javornického 1. stupeň - rekonstrukce kotelny“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 13.08.2018

                                                                                                                                

475/18

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP – Energetické úspory na realizaci projektu „ZŠ Javornického 2. stupeň - rekonstrukce kotelny“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 13.08.2018

                                                                                                                                

476/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 28.04.2017 s firmou Strabag a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 pro akci „Regenerace sídliště U Hřbitova ve Vysokém Mýtě“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.07.2018

                                                                                                                                 

477/18

 

Rada města schvaluje

 

služební cestu starosty Ing. Františka Jiraského a místostarosty Ing. Martina Krejzy do bulharských partnerských měst Varna Odessos a Dolni Čiflik ve dnech 16. – 23. 7. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                

478/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

                                                                                                                                 

479/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned             

 

480/18

                                                                                             

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

I.    Účetní závěrku za rok 2017 s výsledkem hospodaření v zisku 12.558 Kč po započtení daně z příjmů právnických osob bez výhrad

II.   rozdělení zisku za rok 2017 ve výši  12.558 Kč takto:

- do sociálního fondu společnosti -  12.558 Kč

III. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned                                                                                                          

 

481/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2017.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

482/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:

zprávu o hospodaření společnosti za I. pololetí roku 2018.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

                                                                                                                                 

483/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

I. výplatu prémií za rok 2017 p. Bohumíru Machatovi dle předloženého návrhu

II. stanovení prémiových ukazatelů na rok 2018.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

484/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.  stanovuje

roční prémie na rok 2018 p. Bohumíru Machatovi dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

 

485/18

                                                                                                                                

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu o stavu pořizování investic.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

486/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu o plnění úkolů LHP Městské lesy Vysoké Mýto na roky 2015-2024.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned