Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 4.4.2020

Usnesení RM č. 2018 - 14 ze dne 27. 6. 2018

29.06.18

Souhrn usnesení č. 14/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 27. 6. 2018

 

bez osobních údajů    

 

 

415/18

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27. 6. 2018

                                                                                                                                

 

416/18

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o. souhlasí

s navrženým programem jednání.

                                                                                                                                

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned

 

 

417/18

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s. r. o. konané dne 12. 6. 2018

                                                                                                                                

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned

 

418/18

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí a schvaluje

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2017, včetně účetní uzávěrky společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2017 dle předloženého návrhu. Projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2017. Hospodářský výsledek za rok 2017 - ztráta bude pokryta zlepšeným hospodářským výsledkem v příštím období.

 

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned

 

419/18

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned

                                                                                                                                

420/18

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

informace o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s. r. o.

 

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned

 

421/18

                                                                                                                     

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v DPS Komenského 124 panu XX, nar. XX bytem XX, na 0,5 roku do 30.10.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                

422/18

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 5 v DPS Komenského 124 paní XX, nar. XX, bytem XX, na 3 roky do 30.6.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                

423/18

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 1 v DPS Komenského 124 paní XX, nar. XX, bytem XX  a uzavření nájemní smlouvy  na 3 roky do 30. 6. 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                

424/18


Rada města schvaluje

Základní listinu plánování rozvoje sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto v souladu s předloženým zněním

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned                                                                                                          

 

425/18

 

Rada města vyjadřuje

podporu společnosti Linnet eu, s. r. o., IČ 26010585 s poskytováním služby asistenční a tísňové péče „Anděl na drátě“ ve Vysokém Mýtě

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

                                                                                                                                

426/18

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství spolkem ERUDIO CZ, z.s., IČ 22903852 za účelem pořádání akce - 8. ročníku mezinárodní soutěže pro učně ŘEMESLO/SKILL 2018 na východní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 17.09.2018 – 21.09.2018 v místě dle žádosti. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

427/18

                                                                                                                                

Rada města souhlasí

 

s event. koupí areálu býv. spínací stanice v ul. U Stadionu od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a ukládá vedoucímu OPM dále jednat o případném snížení kupní ceny.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

428/18

 

Rada města schvaluje

 

způsob prodeje pozemků parc. č. 4666/405, 4666/403, 4666/407 a 4666/406, vše v k.ú. Vysoké Mýto, v lokalitě za pivovarem, určených k výstavbě rodinných domů tak, že výběr kupujících bude proveden veřejným losováním, a to za stejných podmínek jaké byly stanoveny usnesením rady města č. 269/18 ze dne 16.05.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 13.07.2018                                                                                                 

 

429/18

 

Rada města vyhlašuje

v souladu s vyhláškou ZM č. 1/2001 o provádění speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 17. 09. – 16. 11. 2018.  Speciální ochrannou deratizaci pro město Vysoké Mýto provede oprávněná osoba Ing. Jaroslav Drbálek, Pozďatín 67, 675 03 Budišov u Třebíče, IČ 45592888.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                

430/18

 

Rada města schvaluje

 

odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vysoké Mýto, za I. pololetí roku 2018, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

431/18

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Střední školu podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. na projekt „Odborná praxe žáků SŠPo v Korbachu“, ve výši 6.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

  

432/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2018 akce „Svařeň – oprava střechy hasičské zbrojnice“ se zhotovitelem Libor Musil – tesařství, Jeclov 19, IČ 67039057 na změnu ceny díla v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                                

433/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 28.04.2017 s firmou Strabag a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 pro akci „Regenerace sídliště U Hřbitova ve Vysokém Mýtě“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                                

434/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ: 60838744, jako dodavatelem akce: „I/35 Vysoké Mýto – úprava křižovatek SSZ.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.6.2018

                                                                                                                                

 

435/18

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.06.2017 s firmou Optima spol. s.r.o., se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709 pro akci „ul. Generála Závady – stavební úpravy“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

436/18

 

Rada města souhlasí

s užitím znaku města Vysokého Mýta na slavnostním vyšívaném praporu Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 31. 7. 2018

 

437/18

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o prodeji reklamní plochy na sociální vůz mezi Městem Vysokým Mýtem,
IČ: 00279773 a firmou KOMPAKT spol. s r. o., se sídlem Jana Opletala 683, 290 01 Poděbrady, IČ: 49551027. Částka 38.599 Kč vč. DPH bude použita na nákup sociálního automobilu Dacia Dokker pro organizaci NADĚJE Vysoké Mýto a Město Vysoké Mýto za ni obdrží reklamní plochu na přední kapotě vozu, kde bude umístěn znak města. Trvání projektu je 6 let.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                

438/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s obcemi Bučina, České Heřmanice, Dobříkov, Džbánov, Hrušová, Javorník, Leština, Libecina, Nové Hrady, Pustina, Radhošť, Řepníky, Slatina, Stradouň, Tisová, Týnišťko, Vinary, Vraclav, Zádolí a Zámrsk.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín:  ihned

                                                                                                                                

439/18

 

Rada města schvaluje

 

vyplacení odměny řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.                                                                                                                         

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned

 

440/18

 

Rada města ve věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

 

předložený program jednání valné hromady.

                                                                                                                                

441/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní  společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

Výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2017.

 

Zodpovídá: Ředitel MěBP

Termín: ihned                                                                                                           

 

442/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní  společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

informaci o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto,

spol. s r. o.

 

Zodpovídá: Ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                                

443/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní  společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

 

vzdání se funkce pana Jiřího Ropka, jednatele společnosti a zároveň i pracovního místa ředitele ke dni 31. 10. 2018.

 

Zodpovídá: Ředitel MěBP

Termín: ihned                                                                                                           

 

444/18

 

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

 

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

445/18

 

Rada města ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

rozdělení zisku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2017.

 

Zodpovídá: Ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

446/18

 

Rada  města ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

zprávu o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ředitel MěBP

Termín: ihned

 

447/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

vyplacení prémií řediteli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2017 dle návrhu dozorčí rady.  

 

Zodpovídá: Ředitel MěBP

Termín: ihned

´

                                                                                                                                

448/18

 

Rada města v působnosti valné hromady obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, s.r.o., IČO: 25968726, jejímž jediným společníkem je město Vysoké Mýto

 

jmenuje  ode dne 01. 11. 2018 jednatelkou společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, s.r.o. paní Mgr. Romanu Zimovou, nar. XX, bytem XX.

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín:  ihned