Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 4.7.2020

Usnesení RM č. 2018 -11 ze dne 16. 5. 2018

22.05.18

                                            Usnesení RM č. 2018 - 11 ze dne 16. 5. 2018 16.05.18

 

Souhrn usnesení č. 11/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 16. 5. 2018

 

bez osobních údajů

 

 

 

 

241/18

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16. 5. 2018

 

                                                                                                                                

242/18

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od PICASSO VK s.r.o. pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

243/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko ve výši 2 000 Kč, který bude použit na realizaci projektu Program obnovy venkova - herní prvky na dětském hřišti v místní části města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

244/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč, který bude použit na spolufinancování provozu cyklobusů projíždějících Českomoravským pomezím v období červen - září roku 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                     

245/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/2018/22215 ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana – na přípravu a konání sportovního projektu Školympiáda aneb Drogy na stadion nepatří, který je realizován v období duben až červen 2018 ve Vysokém Mýtě, pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                   

246/18

Rada města schvaluje

převod finanční částky 270.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, a čerpání investičního fondu na nákup univerzálního šlehacího a hnětacího stroje, kombinovaného sporáku a plynové stoličky do školní kuchyně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

247/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-2000738/VB/1, název stavby: Vysoké Mýto, Čapkovská, Město - sloup nn

se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupené společností BETA CZ Česká Třebová s.r.o. se sídlem Pod Březinou 637, Česká Třebová.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  do 30.06.2018

 

248/18

Rada města schvaluje

  1. I. odmítnutí dotace z důvodu změny projektu z dotačního programu z Pardubického kraje „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ na realizaci projektu „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto – Venkovní tělocvična a mobiliář.“

 

  1. II. podání žádosti o individuální dotaci z Pardubického kraje – odbor kultury, sportu a cestovního ruchu na realizaci projektu „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto – Venkovní tělocvična a mobiliář.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.05.2018

                                                                                                                                

249/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. xx v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem xxx, nar. xxx, trvale bytem Prokopa Velikého xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do 31.3.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                  

250/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. xx v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s paní xxx, nar. xxx, trvale bytem Sv. Čecha xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do  31.10.2018.   

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

251/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p.xx v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem xxx, (nar. xx), trvale bytem xxx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do  31.10.2019.   

  

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                    (

 

252/18

Rada města schvaluje

 

  1. uzavření splátkového kalendáře pro manžele xxx (nar. xxx) a xxx (nar.xxx), trvale bytem Husova xx, Vysoké Mýto na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  23.839,-Kč v 12 měsíčních splátkách: 11x 2.000Kč a 1x 1.839Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.05.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

  2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. xx v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi xxx  (nar. xxx) a xx (nar. xxx), trvale bytem Husova xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do 30.09.2018 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                  

 

253/18

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 14 v č.p. xx v ulici Prokopa Velikého velikosti 2+1, který užívá xxx (nar. xxx) za byt č. 14 v č.p. xx v ulici V Břízkách 2+1, který užívá xxx (nar. xxx).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                    

254/18

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. xx v ulici Vraclavská s panem xxx (nar.xxx) trvale bytem Vraclavská xx, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

255/18

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 5 v č.p. xx v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  xxx (nar. xxx), Husova xx Vysoké Mýto a xxx, (nar. xxx), Husova xx, Vysoké Mýto.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2018, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                          

 

256/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.2-2018 konaného dne 14.05.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

257/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2017, tj. zisk ve výši 33.876.033,05Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

 

258/18                                                                                                                               

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2017, tj. zisk ve výši 4.251.416,24Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                               

259/18       

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2017, tj. zisk ve výši 38.127.449,29Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

                                                                                                                              

260/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                                  

261/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                                   

 

262/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                                    

263/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 města Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

 

264/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení              

Zastupitelstvo města souhlasí

s celoročním hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2017, a to bez výhrad.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                                    

265/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta k 31.12.2017 včetně jeho rozdělení dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                          

266/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                           

267/18

Rada města zrušuje

usnesení č. 186/18 ze dne 04.04.2018.

 

268/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100569_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1733/1, 1837/1, 4926/1 a 4932/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Mládežnická + 1, číslo stavby: 7700100569“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2018

                                                                                                 

269/18

Rada města schvaluje

na základě usnesení č. 54/18 zastupitelstva města ze dne 18.04.2018, záměr prodat pozemky v obci a k.ú. Vysoké Mýto parc. č. 4666/273 zahrada o výměře 641 m2, parc. č. 4666/270 zahrada o výměře 638 m2, parc. č. 4666/401 zahrada o výměře 784 m2, parc. č. 4666/236 zahrada o výměře 740 m2, parc. č. 4666/405 zahrada o výměře 813 m2, parc. č. 4666/409 zahrada o výměře 837 m2, parc. č. 4666/403 zahrada o výměře 817 m2, parc. č. 4666/402 zahrada o výměře 813 m2, parc. č. 4666/283 zahrada o výměře 766 m2, parc. č. 4666/408 zahrada o výměře 699 m2, parc. č. 4666/407 zahrada o výměře 822 m2 a parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.750,- Kč/m2, cena je uvedena včetně DPH. Výběr kupujících bude proveden veřejným losováním za účasti notáře. Na prodej pozemků bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

270/18

Rada města určuje

pro veřejné losování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM konané dne 13.06.2018 losujícího pana Ervína Perthena.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

271/18

Rada města schvaluje

na základě usnesení č. 55/18 zastupitelstva města ze dne 18.04.2018, záměr prodat pozemky v obci a k.ú. Vysoké Mýto parc. č. 4666/446 zahrada o výměře 322 m2,  parc. č. 4666/286 zahrada o výměře 243 m2, parc. č. 4666/410 zahrada o výměře 241 m2,  parc. č. 4666/285 zahrada o výměře 238 m2,  parc. č. 4666/445 zahrada o výměře 236 m2, parc. č. 4666/411 zahrada o výměře 233 m2, parc. č. 4666/235 zahrada o výměře 230 m2 a parc. č. 4666/412 zahrada o výměře 312 m2 za účelem výstavby řadových rodinných domů v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za minimální kupní cenu ve výši 1.750,- Kč/m2, cena je uvedena včetně DPH. Pozemky budou prodány pouze jako celek. Výběr kupujícího bude proveden veřejnou licitací za účasti notáře. Na prodej pozemků bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

272/18

Rada města jmenuje

komisi pro posouzení referencí zájemců o koupi souboru 8 pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM ve složení: Ing. František Jiraský, Ing. Martin Krejza, Ing. Luboš Karmín, Ing. Pavel Kubeš, Ing. Jiří Fišer dle záměru rady města schválené dne 16.05.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

273/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 10 m2 v budově č.p. 92, ul. B. Smetany, Vysoké Mýto s Ing. Miroslavem Řehákem-RETIS–Internet service provider, IČ 62039253 na dobu určitou od 01.06.2018 do 30.09.2018. Nájemné bude stanoveno ve výši 1.500 Kč měsíčně, celkem za dobu nájmu 6.000 Kč + základní sazba DPH a bude splatné jednorázově ke dni 30.06.2018. Úhrada za bezesmluvní užívání nebytových prostor od 01.04.2018 do 31.05.2018 ve výši 21.000 Kč bude uhrazena do 30.06.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

274/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú a obci Vysoké Mýto o celkové výměře 1.970 m2 v ulici Prokopa Velikého u č.p. 819, Vysoké Mýto s Etienne Schöbel, Markvartice u Sobotky 49, IČ 04517199 za účelem provozu letního kina ve dnech 26.06.2018, 03.07.2018, 10.07.2018, 17.07.2018, 24.07.2018, 31.07.2018, 07.08.2018, 14.08.2018 a 21.08.2018. Nájemné bude stanoveno v celkové výši 2.429 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                     

     

275/18

Rada města souhlasí

s užitím znaku města Vysokého Mýta ve spojení s prezentací Hasičského záchranného sboru ČR, stanice Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 31. 5. 2018

 

 

276/18

Rada města schvaluje

  1. I. služební cestu starosty Ing. Františka Jiraského do partnerského města Korbach ve dnech 1. – 3. 6.2018.

 

  1. II. služební cestu místostarosty Ing. Martina Krejzy a radní MUDr. Jiřiny Šafrové do partnerského města Spišská Belá v termínu 1. – 3. 6. 2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                              

 

277/18

Rada města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace na nový dopravní automobil pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV –GŘ HZS ČR – 2018, evidenční číslo smlouvy OKŘ/18/21855, mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 01, Vysoké Mýto ve výši 300 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín:  ihned

                                                                                                                    

 

278/18

Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018, evidenční číslo smlouvy OKŘ/18/21956, mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 01, Vysoké Mýto, ve výši 27 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín:  ihned

                                                                                                                             (