Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-16 ze dne 25.4.2006

04.05.06

 
U s n e s e n í    č. 16/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 25.4.2006
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
333/06
pořad schůze rady města konané dne  25.4.2006 dle předloženého návrhu.
 
 
334/06
text sdělení pro nájemníky bytů ve vlastnictví města Vysoké Mýto, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou v předloženém znění (příloha č. 1)
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
335/06
s přijetím finančního daru ve výši 2.000,-Kč slovy dvatisícekorunčeských od firmy EKOLA České Libchavy s.r.o., sídlo České Libchavy č.p. 172, PSČ 561 14, IČ: 49813862 na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě – Den  Země 2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
336/06
s použitím finanční částky za sběr drobného hliníku na ekologickou výchovu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
337/06
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu pozemků p.č. 4214/43 a 4214/47 v k.ú. Vysoké Mýto
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
338/06
s převodem zástavního práva k bytové jednotce č. 5 v č.p. 491 v ulici Žižkova ve Vysokém Mýtě z pana Ondřeje Pavlíčka, bytem 17.listopadu 682, Vysoké Mýto na Ing. Evu Sachana, Řepníky 30, 538 65 Řepníky.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
339/06
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu pozemků p.č. 10245, 2628/27, 10249, 2628/22, 10253, 2628/18, 10256, 2628/32, 10259, 2628/35, 10753, 2617/21, 10269 a spoluvlastnického podílu ve výši ½ z pozemků p.č. 10246, 2628/28, 10250, 2628/23, 10254, 2628/19, 10257, 2628/33, 10260, 2628/36, 10270 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
340/06
s konáním veřejné sbírky na realizaci filmu o bratrech Škorpilových režiséra Konstantina Karageorgieva.  
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
341/06
s konáním pietního aktu u příležitosti 61. výročí ukončení II. světové války a osvobození Československé republiky dne 9.5.2006 v 15.30 hodin u pomníku v Jungmannových sadech ve Vysokém Mýtě.  
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
342/06
oznámení Mladých sociálních demokratů o konání předvolebního shromáždění na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 27.04.2006 od 14.30 do 16.00 hod.
 
 
343/06
informace místostarosty města.
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
344/06
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje návrh bezúplatných převodů (příloha č.1) zaslaný Pardubickým krajem a ukládá starostovi a členům RM jednat ve smyslu usnesení ZM č. 185/05 ze dne 14.12.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.6.2006
 
 
345/06
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků p.č. 708/3, 708/4 a 708/5 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.6.2006
 
 
346/06
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků p.č. 4214/43 a 4214/47 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.6.2006
 
 
 
347/06
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 2 v č.p. 89 v ul. Svatopluka Čecha ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 249/10000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 346/1, 346/2, 346/3 v k.ú. Vysoké Mýto současnému nájemci panu Lukáši Klofandovi, nar.15.8.1982, bytem Svatopluka Čecha, Vysoké Mýto za cenu ve výši 305.785,-- Kč, v kupní ceně jsou započítány náklady města. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za výše uvedenou  sjednanou kupní cenu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.6.2006
 
 
348/06
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 3 v č.p. 540 v ul. Jeronýmova ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 124/1000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 1058 a 1059 v k.ú. Vysoké Mýto p. Haně Vítkové,  bytem Mládežnická 416, Vysoké Mýto za cenu ve výši 638.000,-- Kč, v kupní ceně jsou započítány náklady města. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za výše uvedenou  sjednanou kupní cenu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.6.2006
 
 
 
 
Rada města odkládá:
 
349/06
projednání směny bytů č. 1 a 3 v čp. 171 v ul. Čapkovského Vysoké Mýto do doby než bude projednáno v bytové komisi.
 
                                                                                     Z: p. Ropek
 
 
 
Rada města ukládá:
 
350/06
řediteli Městského bytového podniku Vysoké Mýto připravit koncepci řešení možného zvýšení nájemného k projednání v RM nejpozději do konce července 2006.
 
                                                                                     Z: p. Ropek
                                                                                     T: do 31.7.2006
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta