Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2018 - 10 ze dne 2. 5. 2018

04.05.18

Souhrn usnesení č. 10/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 2. 5. 2018

 

 

bez osobních údajů      

 

                                                                                                                            

221/18

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 2. 5. 2018

                                                                                                                                 

222/18

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 204/A v DPS Litomyšlská 50 pro pana Háce Aloise, nar. 6. 5. 1939, bytem Míru 670, Litomyšl, na 3 roky do 30. 4. 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                

223/18

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro SK Donocykl Vysoké Mýto, IČO: 26675153 na projekt: „Kujebácký trail Vinice“, ve výši 45.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

224/18

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Společnost železniční při DKV Česká Třebová, IČO: 61239691 na projekt: Mikulášský vlak, ve výši 10.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

225/18

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Konfederaci politických vězňů ČR oblastní pobočku č. 66 Ústí nad Orlicí na projekt: „Doprava na tradiční Muklovskou pouť pro členy pobočky“, ve výši 2.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

226/18

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro SDH Lhůta na projekt: „Oslavy 125. výročí založení SDH Lhůta““, ve výši 14.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

227/18

 

Rada města schvaluje

 

Rozpočtové opatření č.4-2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned                                                                                                          

 

 

228/18

 

Rada města vyhlašuje

 

výběrové řízení na funkci jednatele/jednatelky společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., se sídlem Pražská 53, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25968726, dle předloženého návrhu a podmínek výběrového řízení.

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín:  ihned

                                                                                             

229/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 451 o nájmu části pozemku ze dne 01.11. 2004. Předmětem dodatku č. 2 je skutečnost, že nájemcem bude nadále pouze XX, nar. XX.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                                      

 

 

230/18

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 447 o nájmu části pozemku ze dne 15.11.2004 uzavřené s manželi XX dohodou ke dni 31.05.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

231/18

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 233, pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4206-20/2018 označené jako parc. č. 4804/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 4804/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 3 m2, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4804 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

232/18

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem
č. 4206-20/2018 označených jako parc. č. 4804/2 a 4804/3 obojí ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 233/2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví paní XX (nar. XX), trvale bytem XX, s doplatkem kupní ceny ve výši 18.850,- Kč, který je povinna pí XX uhradit městu Vysokému Mýtu. Dodání pozemků parc. č. 4804/2 a 4804/3 je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018                                      

 

233/18

 

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství – park Otmara Vaňorného paní Mgr. Radkou Jetmarovou v místě dle přiložené žádosti za účelem pořádání kulturní akce „Divadelní kavárna v parku“ dne 23.06.2018 od 17:00 do 22:00 hodin. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                         

234/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Technickými službami Vysoké Mýto, IČ: 70888671 č. 2035 o výpůjčce separačních dvorů ze dne 12.01.2010, kterým se vyjímá areál bývalého sběrného dvora v ul. Generála Svatoně (pozemky p.č. 1524/3, 4595/3 a 4595/49 o celkové výměře 775 m2 v k.ú. Vysoké Mýto) ze smlouvy o výpůjčce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                         

235/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto IČ 70888671 na pronájem movitých věcí pořízených v rámci rekonstrukce plaveckého bazénu Vysoké Mýto.

Roční nájemné bude ve výši 260.000Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemné za období od 01.03.2018 do 30.04.2018 bude uhrazeno spolu s nájemným za měsíc květen 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

236/18

 

Rada města schvaluje

 

Zajištění notářského zápisu z veřejného losování a z veřejné licitace v rámci prodeje pozemků v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM prostřednictvím notáře Mgr. Jana Krčka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                          

 

 

237/18

 

Rada města schvaluje

 

Přijetí dotace z Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR č. j. MV-41891-4/PO-IZS-2018 ve výši 150 000 Kč pro JSDH Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín:  ihned

                                                                                                                                

238/18

 

Rada města schvaluje

 

služební cestu místostarosty Ing. Martina Krejzy a radního Jiřího Kovaříka do partnerského města Ozorków (Polsko) v termínu 26. - 27. 5. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned                                                                                               

 

 

239/18

 

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci členky komise SPOZ paní Jany Lorenz.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

  

                                                                                                                              

240/18

 

Rada města jmenuje

 

členkou komise SPOZ paní Jarmilu Popieluchovovu, bytem Jožky Svobody 392, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned