Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2018 - 09 ze dne 18. 4. 2018

24.04.18

Souhrn usnesení č. 9/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 18. 4. 2018

 

bez osobních údajů

 

                                                                                                                                 

189/18 

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 18. 4. 2018

                                                                                                         

190/18

 

Rada města bere na vědomí

Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích v Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci.

 

191/18

 

Rada města

- jmenuje

konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, ve složení:

- Mgr. Blanka Kysilková, člen určený zřizovatelem – předseda

- Mgr. Jindřiška Klaudová, člen určený zřizovatelem

- Mgr. Miluše Málková, člen určený ředitelem krajského úřadu

- Naděžda Dvořáková, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství

- Libuše Bártová, pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace

- Mgr. Pavel Skokan, školní inspektor České školní inspekce

- pověřuje

paní Renatu Benešovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise.

- určuje

jako odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkursní komise:

- Ing. Františka Jiraského

- Mgr. Helenu Kejzlarovou

- Mgr. Helenu Mandíkovou

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

192/18

                                                                                                                                

Rada města

 - jmenuje

konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, ve složení:

- Mgr. Blanka Kysilková, člen určený zřizovatelem – předseda

- Mgr. Jindřiška Klaudová, člen určený zřizovatelem

- Mgr. Hana Pochobradská, člen určený ředitelem krajského úřadu

- Mgr. Pavel Jirsa, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství

- Mgr. Slavomír Kouřím, pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace

- Mgr. Pavel Skokan, školní inspektor České školní inspekce

- Mgr. Karolína Páchová, člen školské rady

- pověřuje

paní Renatu Benešovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise.

- určuje

jako odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkursní komise:

- Ing. Františka Jiraského

- Mgr. Helenu Kejzlarovou

- Mgr. Helenu Mandíkovou

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

193/18

 

Rada města jmenuje

členkou školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci na následné tříleté období Mgr. Stanislavu Burešovou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

194/18

 

Rada města jmenuje

členy školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci na následné tříleté období MUDr. Jiřinu Šafrovou a Mgr. Blanku Kysilkovou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                               

 

195/18

 

Rada města schvaluje

převod finanční částky 230.384,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, a čerpání investičního fondu na nákup konvektomatu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                             

                                                                                                                            

196/18

 

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.3-2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned                                                                                                         

 

197/18

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3929-333/2015 označený jako parc. č. 1972/16 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 168 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.  Původní pozemek parc. č. 1972/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                                

 

198/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3929-333/2015 označeného jako parc. č. 1972/16 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu XX (nar. XX), trvale bytem XX za celkovou kupní cenu ve výši 76.100,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

           

199/18

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4087-1058/2016 označené jako parc. č. 4666/125 orná půda o výměře 25 m2, parc. č. 4666/365 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 702, rod. dům) a parc. č. 4666/456 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 10 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 4666/125, 4666/365 a 4930/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                         

 

200/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4087-1058/2016 označených jako parc. č. 4666/125 orná půda, parc. č. 4666/365 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. XX, rod. dům) a parc. č. 4666/456 ostatní plocha – ostatní komunikace, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto XX (nar. XX), trvale bytem XX za celkovou kupní cenu ve výši 17.650,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 9.650,- Kč splatná při podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 8.000,- Kč splatná do konce 5. měsíce následujícího po podpisu smlouvy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018                                                                                                    

 

201/18

 

Rada města nesouhlasí

s prodejem bytu č. X v čp. 88 v ul. Sv. Čecha stávajícím nájemníkům.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                          

 

202/18

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky parc. č. 1524/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 77 m2, parc. č. 4595/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 676 m2 a parc. č. 4595/49 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 22 m2, vše včetně staveb neevidovaných v katastru nemovitostí, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 1.232.000,- Kč. Dodání nemovitých věcí je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Zastupitelstvu města bude doporučeno převést shora uvedené nemovité věci do vlastnictví žadatele, který podá nejvyšší nabídku splňující stanovené podmínky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                     

  

203/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2441/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře do 16 m2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za účelem výstavby nové distribuční trafostanice, za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%. Na prodej pozemku bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci. Pozemek bude prodán až po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu na zaměření této stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

                                                                                                                     

204/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 94/16 ze dne 22.06.2016

                                                                                             

205/18

 

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 680 o nájmu pozemku ze dne 01.10.2014 uzavřené s panem XX dohodu ke dni 30.04.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2018

 

                                                                                                                                

206/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje následující způsob prodeje 12 pozemků určených k výstavbě rodinných domů (dále „RD“) v lokalitě za pivovarem:

 1. Výběr kupujících bude proveden veřejným losováním. Losování se může zúčastnit pouze fyzická osoba, a každá osoba se jednoho losování může zúčastnit pouze jednou. Každý pozemek bude losován zvlášť. Osoba, která byla vylosována, se nemůže zúčastnit dalších losování.
 2. Fyzická osoba, která se bude chtít účastnit losování, uhradí před losováním vratnou kauci ve výši 30.000,- Kč. U osob, které budou vylosovány, bude jimi zaplacená kauce odečtena od kupní ceny; osobám, které nebyly vylosovány, bude jimi zaplacená kauce vrácena.
 3. Kupní cena je stanovena je výši 1.750,- Kč/m2. Cena je uvedena včetně DPH ve výši 21%.
 4. Kupující bude zavázán postavit stavbu RD dle Územního plánu Vysoké Mýto a navazující ÚZEMNÍ STUDIE POLE ZA PIVOVAREM – VYSOKÉ MÝTO – PEKLOVCE – ZMĚNA 2017. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 800,- Kč/m2.
 5. Kupující bude zavázán ukončit stavbu RD do čtyř let od předání připojovacích bodů inženýrských sítí, tj. zajistit v uvedené lhůtě zapsání dokončené stavby RD do katastru nemovitostí; současně bude zavázán přihlásit se v nově postaveném RD k trvalému pobytu. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 300,- Kč/m2.
 6. Kupující bude zavázán nepřevést koupený pozemek do vlastnictví jiné osoby po dobu, než dojde k zapsání dokončené stavby RD do katastru nemovitostí. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 800,- Kč/m2.
 7. Město Vysoké Mýto zajistí na vlastní náklady připojení pozemků určených k výstavbě RD k inženýrským sítím dle specifikace dodané odborem rozvoje města.
 8. Regulační podmínky pro výstavbu RD stanoví odbor stavebního úřadu a územního plánování.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.04.2018

                                                                                                                                

207/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje následující způsob prodeje 8 pozemků určených k výstavbě řadových rodinných domů (dále „ŘRD“) v lokalitě za pivovarem:

 1. Výběr kupujícího bude proveden veřejnou licitací s tím, že jako kupující bude zastupitelstvu města doporučen uchazeč s nejvyšší nabídkou. Pozemky budou prodány pouze jako celek. Kupující prokáže reference s vybudováním obdobného typu staveb.
 2. Osoba, která se bude chtít účastnit veřejné licitace, uhradí před jejím konáním vratnou kauci v celkové výši za všech 8 pozemků 250.000,- Kč. U osoby, která nabídne nejvyšší cenu, bude jí zaplacená kauce odečtena od kupní ceny; ostatním osobám bude jimi zaplacená kauce vrácena; v případě uchazeče s nejvyšší nabídkou bude tato kauce sjednaná jako propadná.
 3. Minimální výše kupní ceny je stanovena ve výši 1.750,- Kč/m2. Cena je uvedena včetně DPH ve výši 21%.
 4. Kupující bude zavázán postavit stavbu ŘRD dle Územního plánu Vysoké Mýto a navazující ÚZEMNÍ STUDIE POLE ZA PIVOVAREM – VYSOKÉ MÝTO – PEKLOVCE – ZMĚNA 2017. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 800,- Kč/m2.
 5. Kupující bude zavázán ukončit stavbu ŘRD do čtyř let od předání připojovacích bodů inženýrských sítí, tj. zajistit v uvedené lhůtě zapsání dokončené stavby ŘRD do katastru nemovitostí. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 300,- Kč/m2.
 6. Kupující bude zavázán nepřevést koupený pozemek do vlastnictví jiné osoby po dobu, než dojde k zapsání dokončené stavby ŘRD do katastru nemovitostí. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 800,- Kč/m2.
 7. Město Vysoké Mýto zajistí na vlastní náklady připojení pozemků určených k výstavbě ŘRD k inženýrským sítím dle specifikace dodané odborem rozvoje města.
 8. Regulační podmínky pro výstavbu ŘRD stanoví odbor stavebního úřadu a územního plánování.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.04.2018

                                                                                                                                

208/18

 

Rada města schvaluje

uzavření pojistné smlouvy na pojištění školských příspěvkových organizací na pojistné období od 29.04.2018 do 30.09.2018 s Pojišťovnou VZP, a.s., IČ:  27116913 za pojistné ve výši  68 352,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                                

209/18

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. X v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní XX, nar. XX, trvale bytem XX,  na dobu určitou do 31.3.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned                                                                                                     

 

210/18

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. X v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem XX, nar. XX, trvale bytem XX  na dobu určitou do 31.08.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

211/18

 

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele XX (nar. XX) a XX (nar. XX), trvale bytem XX, na úhradu dlužného nájemného.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

212/18

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. X v č.p. 857, ulice Husova ve Vysokém Mýtě s manželi XX (nar. XX) a XX (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou od 01.05.2018 do 30.06.2018 za podmínky úhrady veškerých splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. do 30.04.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                

213/18

 

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro XX (nar. XX) a XX (nar.XX), trvale bytem XX na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  17.640,-Kč v 8 měsíčních splátkách: 7x 2.500Kč a 1x 140Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                     

214/18

 

Rada města schvaluje

směnu bytu č. X v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého velikosti 2+1, který užívá XX (nar. XX) za byt č. X v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého velikosti 2+1, který užívá XX (nar. XX).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned                                               

 

215/18

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. XX v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  XX, (nar. XX) XX. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2018, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

216/18

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. XX v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  XX (nar. XX) a XX (nar. XX), XX. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2018, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

  

217/18

 

Rada města zrušuje

usnesení č. 148/18 ze dne 19.03.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

218/18

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy na koupi dopravního automobilu pro SDH Vysoké Mýto – Svařeň 

v hodnotě 936 111 Kč včetně DPH. Smlouva se uzavírá mezi Městem Vysoké Mýto,
B. Smetany 92, 566 01, IČ: 00279773, jako kupujícím na straně jedné, a Auto Vinkler, s.r.o., IČ:28083831 se sídlem podnikání Lannova 2061/8,  Praha 110 00, jako prodávajícím na straně druhé.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                

219/18

 

Rada města bere na vědomí

rezignaci lic. Petry Dostálové na členství v Pracovní skupině prevence kriminality.       

                                                                                             

220/18

 

Rada města souhlasí

s užitím znaku města Vysokého Mýta ve výroční zprávě ústavu Luxus z. ú., IČO 62695487, za rok 2017.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 30. 4. 2018