Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2018 - 08 ze dne 4. 4. 2018

09.04.18

Souhrn usnesení č. 8/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 4. 4. 2018

  

                                                                                                                                 

168/18

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 4. 4. 2018

                                                                                                                                

169/18

 

Rada Města jednající jménem města Vysoké Mýto jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ 25968726 schvaluje:

prodej nemovitostí nacházejících se v obci a k.ú. Vysoké Mýto, a to pozemkové parcely č. 1837/5 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če – budova obč. vybavenosti, jejíž součástí je komín kotelny. Prodej bude proveden za cenu 1.800.000,- Kč panu Jiřímu Jokešovi, Jiráskova 318, Vysoké Mýto. Kupující je povinen zachovat účel užívání kupované nemovitosti v souladu s platným územním plánem ke dni převodu nemovitosti. Dále je kupující povinen provádět údržbu komína v souladu se všemi platnými předpisy.

 

Zodpovídá: jednatel MBP Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                

170/18

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 8 v DPS Javornického 432 pro pana Karla Eliáše, nar. 26.1.1942, bytem Dolní Hedeč 16, na 3 roky do 30.4.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

171/18

                                                                                                                             

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 207/A v DPS Litomyšlská 50 paní Soukalové Dobromile, nar. 12.6.1944, bytem V Břízkách 778/IV, Vysoké Mýto, na 3 roky do 30.4.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                

172/18

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 002/A v DPS Litomyšlská 50 paní Pavleové Marcele, nar. 12.12.1952, bytem Českých bratří 743, Vysoké Mýto, na 3 roky do 30.4.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                

173/18

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 109/A v DPS Litomyšlská 50 paní Kunské Miluši, nar. 19.7.1934, bytem U Staré zastávky 555, Vysoké Mýto, na 3 roky do 30.4.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                

174/18

 

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace č. OSV/18/20461 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                

175/18

 

Rada města schvaluje

ceník za pečovatelské úkony platný k 1. 5. 2018.

Rada města schvaluje ceník doplňkové činnosti zajišťované odborem sociálních služeb platný k 1. 5. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

176/18

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 005/A v DPS Litomyšlská 50 paní Pospíšilové Haně, nar. 8.2.1936, bytem Nedošín 43, na 3 roky do 30.5.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                

177/18

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 004/A v DPS Litomyšlská 50 paní Jeníčkové  Anně, nar. 9.7.1940, bytem Zedníčkova 221, Vysoké Mýto, na 3 roky do 30.5.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

178/18

                                                                                                                                

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného daru od firmy Iveco Czech Republic pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

179/18

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČO: 61239062 na projekt: „Kácení stromů v Masarykových sadech“, ve výši 10.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 (6,0,0)1

 

180/18

 

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Nadace Agrofert - Hasičský fond nadace Agrofert na realizaci projektu „Přestavba dopravního automobilu DA-12/A31 na technický automobil.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.04.2018                                                                                            

 

181/18

 

Rada města schvaluje

záměr pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 179 včetně mobiliáře a předzahrádky za účelem provozování restaurace.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

182/18

                                                                                                                                

Rada města nesouhlasí

s dalším užíváním nebytových prostor v č. p. 92 v ul. B. Smetany Ing. Miroslavem Řehákem s tím, že stávající prostor je povinen vyklidit nejpozději do 30. 09. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

183/18

 

Rada města schvaluje

ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v rozsahu klubovny v ul. Husova 856/IV ze dne 05. 01. 2011 uzavřené se Světélkem, z. s., IČO 26558513, ke dni 05. 04. 2018 dohodou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

184/18

 

Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku p.č.229 o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Komenského vlastníku pozemku za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 9,- Kč/m2/rok což činí celkem 7083,- Kč. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

185/18

 

Rada města bere na vědomí

výpověď firmy C.T.S. studio, a. s., IČO 26459132, z nájemní smlouvy č. 130 na kancelář č. 304 o výměře 6 m2 v budově č. p. 179 v ul. Jiráskova.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

186/18

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100569_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1733/1, 1837/1, 4926/1 a 4932/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Mládežnická + 1, číslo stavby: 7700100569“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2018

 

187/18

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností COMA s.r.o., IČ: 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 147, 4804, 4816, 4826, 4877, 1216/1, 1216/2, 1217/1, 1217/2, 1218, 1196/3, 4875/6, 1219/1, 1221, 1219/2, 4875/4, 4875/11, 4875/8, 1185, 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1183, 4819/1, 4868, 1025/1, 1023/1, 1021/1, 1021/2, 4276/7, 4850/1, 4276/8, 4861/1, 4859/6, 5121/2, 5121/1, 5121/5 a 5121/8 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „OPTICKÁ SÍŤ COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, VI. a XIII. etapa“. Obsahem služebností inženýrské sítě bude právo osoby oprávněné zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě a právo vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním veřejné telekomunikační sítě. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 60,- Kč za každý započatý metr délkový telekomunikačního vedení uloženého v budoucím služebném pozemku + 500,- Kč/1 ks za ostatní nadzemní příslušenství (volně stojící telekomunikační skříň). K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2018

 

188/18

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na motocykl SUZUKI SV 645, s vlastníkem a provozovatelem Mgr. Janem Víchem, bytem Smetanova 454, 565 01 Choceň, na dobu určitou od 16.04.2018 do 30.11.2018 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: 15.04.2018