Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2018-07 ze dne 19. 3. 2018

21.03.18

 

Souhrn usnesení č. 7/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta konaného dne 19. 3. 2018

 

bez osobních údajů

                                                                                                                                 

 

138/18

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 19. 3. 2018

                                                                                                                                

139/18

Rada města schvaluje

Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města za rok 2017.

 

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned

 

140/18

Rada města souhlasí

s přijetím dotace pro Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, na projekt „Dětská skupina v MC Tykadlo Vysoké Mýto“, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008836.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín:ihned                                                                                                                                                                                                                      

141/18

Rada města

  • odvolává

 

Mgr. Martinu Wichovou z pracovního místa ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, ke dni 31. 7. 2018,

  • vyhlašuje

 

konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2018,

  • pověřuje

 

starostu města požádat Krajský úřad Pardubického kraje a Českou školní inspekci o určení příslušného člena konkursní komise, požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství o souhlas se svým jmenováním do konkursní komise, vyzvat ředitelku Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, aby zorganizovala volbu člena konkursní komise z řad pedagogických pracovníků školy a doložila ji zápisem o volbě.

 

Rada města

  • odvolává

 

Mgr. Soňu Teplou z pracovního místa ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, ke dne 31. 7. 2018,

  • vyhlašuje

 

konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2018,

  • pověřuje

 

starostu města požádat Krajský úřad Pardubického kraje, Českou školní inspekci a školskou radu o určení příslušného člena konkursní komise, požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství o souhlas se svým jmenováním do konkursní komise, vyzvat ředitelku Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, aby zorganizovala volbu člena konkursní komise z řad pedagogických pracovníků školy a doložila ji zápisem o volbě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín:ihned                                                                                                                                                                                                           

 

142/18

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.6/2018 - Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 20.03.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

143/18

Rada města schvaluje

 

  1. uzavření splátkového kalendáře pro manžele xxx (nar. xxx a xxx (nar. xxx), trvale bytem xxx na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  16.366,-Kč v 6 měsíčních splátkách: 5x 3.000Kč a 1x 1.366Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

  2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. xxx ulice Husova ve Vysokém Mýtě s manželi xxx (nar. xxx a xxx (nar. xxx), trvale bytem xxx, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.06.2018 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

144/18

Rada města schvaluje

 

  1. uzavření splátkového kalendáře pro paní xxx (nar. xxx), trvale bytem xxx, Vysoké Mýto na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  3.150,-Kč ve 2 měsíčních splátkách: 2x 1.575Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

  2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. xxx ulice Husova ve Vysokém Mýtě s xxx (nar. xxx) trvale bytem xxx, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.06.2018 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

145/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p.xxx ve Vysokém Mýtě s xxx (nar. xxx) trvale bytem xxx, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.06.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

146/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p.  xxx ve Vysokém Mýtě s xxx (nar. xxx, trvale bytem Jiřího z Poděbrad, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 31.03.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned                                                                                               

 

147/18

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. xxx ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s xxx (nar. xxx) trvale bytem xxx, Vysoké Mýto z důvodu stále se opakujících problému s placením nájemného a pozdního žádání o uzavření nové nájemní smlouvy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

148/18

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 5 v č.p. xxx ve Vysokém Mýtě  paní xxx (nar. xxx), bytem náměstí xxx, Choceň. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2018, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín:  ihned                                                                                                  

 

149/18

Rada města schvaluje

v budově SŠZ a DM, Gen Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto snížení jističe před elektroměrem dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města, ředitel SŠZ a DM

Termín: 31.12.2018   

                                                                                       

150/18

Rada města schvaluje

v budově Divadla A. V. Šembery, Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto snížení jističe před elektroměrem dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města, ředitelka Vysokomýtské kulturní o.p.s.

Termín: 31.12.2018                                                                                           

 

151/18

Rada města schvaluje

v budově MŠ Lidická, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto snížení jističe před elektroměrem dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města, ředitelka MŠ Lidická

Termín: 31.12.2018     

                                                                                   

152/18

Rada města schvaluje

v budově MŠ Kamarádi, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto snížení jističe před elektroměrem dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města, ředitelka MŠ Kamarádi

Termín: 31.12.2018   

                                                                                      

153/18

Rada města schvaluje

v budově ZŠ Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto - Knířov snížení jističe před elektroměrem dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města, ředitelka ZŠ Knířov

Termín: 31.12.2018                                                                                        

 

154/18

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Obnova vchodových dveří a oken ZUŠ Vysoké Mýto“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Roman Štech, Čechova 837, 538 21, Slatiňany, IČ: 10477616, za nabídkovou cenu 1.182.793,00 Kč bez DPH

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned   

                                                                                       

155/18

Rada města

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Roman Štech, Čechova 837, 538 21, Slatiňany, IČ: 10477616, jako dodavatelem akce: „Obnova vchodových dveří a oken ZUŠ Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 1.182.793,00 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Obnova vchodových dveří a oken ZUŠ Vysoké Mýto“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2018      

                                                                            

156/18

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentaci veřejné zakázky „I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ“ dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                               

 

157/18

Rada města schvaluje

I. Ing. Martina Krejzu za člena komise pro otevírání obálek, pro hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky „I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ“ na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. JUDr. Libora Poláčka jako náhradníka Ing. Martina Krejzy, člena komise pro otevírání obálek, pro hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky „I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned 

                                                                                              

158/18

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto – stavební úpravy fontány“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka společnosti KTS - AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí, IČ: 42194407, za nabídkovou cenu 1.351.585,72 Kč bez DPH

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned      

                                                                                             

159/18

Rada města

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností KTS - AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí, IČ: 42194407, jako dodavatelem akce: „Náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto – stavební úpravy fontány“, za nabídkovou cenu 1.351.585,72 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto – stavební úpravy fontány“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2018      

                                                                                  

160/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 20.06.2017 se společností GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ: 28169522 na změnu ceny díla akce „Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.03.2018

                                                                                                                

 

161/18

Rada města schvaluje

vyhrazení trvalého parkovacího místa v ul. V Peklovcích u domu č. p. xxx ve Vysokém Mýtě dle předloženého zákresu manželům xxx, a to po dobu užívání bytu č. 2.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                    

 

 

162/18

RM zrušuje záměr

- výběrové řízení na pronájem restaurace Městský dům; vedoucí odboru právního a majetkového předloží do příštího jednání RM návrh dalšího postupu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                     

 

 

163/18

Rada města mění

usnesení č. 105/18 ze dne 21. 02. 2018 tak, že částka „1.792,-“ se nahrazuje částkou „1.344,-“, a to z důvodu uplatňování zásad ekologického hospodaření.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned   

                                                                                          

164/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností RESPECT, a.s., IČ: 25146351.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned                                                                                              

 

 

165/18

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem výstavy historických vozidel v rámci akce „Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy 2018“ na části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 11. 08. 2018 v místě dle přiložené žádosti. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                

 

 

166/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „ROZŠÍŘENÍ VYUŽITÍ VRTU LO 15/4 V k.ú. PEKLA“ mezi městem Vysokým Mýtem a Skupinovým vodovodem Záhoran, IČ 71215786, se sídlem Cerekvice nad Loučnou 132; služebností inženýrské sítě budou dotčeny pozemky parc. č. 1288/2 a 1288/3 v k.ú. Pekla. Obsahem služebnosti inženýrské sítě bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat na služebných pozemcích vodovodní řad a právo vstupovat a vjíždět na Budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena za jednorázovou finanční náhradu ve výši 60,- Kč za každý započatý metr délkový vodovodního řadu uloženého v budoucích služebných pozemcích. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2018 

                                                                                                

167/18

Rada města schvaluje

Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Dopravní automobil pro SDH Vysoké Mýto – Svařeň  a seznam členů  komise pro otvíraní obálek a hodnotící komise ve  složení:

Ing. František Jiraský - starosta (náhradník JUDr. Libor Poláček - vedoucí OPM)

Ing. Martin Krejza - místostarosta (náhradník Mgr. Jan Vlček - tajemník)

Lukáš Vágner - referent OKS – (náhradník Bc. Petra Klasovitá - vedoucí OKS)

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín:  ihned