Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2018 - 04 ze dne 7. 2. 2018

13.02.18

Souhrn usnesení č. 4/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 7. 2. 2018

 

bez osobních údajů

 

 

64/18

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 7. 2. 2018

                                                                                                                                 

65/18

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Ministerstva vnitra ČR „Program prevence kriminality na rok 2018“ pro realizaci projektu „Vysoké Mýto – Obnova hřiště ve vyloučené lokalitě v ulici Husova 2018.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 28.02.2018

                                                                                                                                 

66/18

 

Rada města schvaluje

 

přednostní, mimo pravidel Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta, přidělení bytu č. 13 v č.p.756 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě velikosti 3+1 Dětskému centru Veská, IČ: 00190543. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

67/18

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

na základě usnesení č.892/17 ze dne 20.12.2017 přidělení bytu č. 1 velikosti 2+1 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní XX, nar. XX, bytem  XX. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 3 let.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned            

 

68/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016917/02, Vysoké Mýto, Husova, 4535/2, ČEZ – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4279/12, 4279/11, 4850/12, 4850/5, 4850/10, 4850/11, 4280/1 a 4280/2 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.740,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                 

 

69/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700071794_1/VB „REKO MS Vysoké Mýto – Komenského +1“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4808/5 a 4816 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4168-353/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 42.200,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                 

70/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700073029_1/VB „Reko MS Vysoké Mýto - Denisova“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1889/6,  4927 a 4929 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4169-353/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 28.700,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

 

71/18

 

Rada města souhlasí

 

s umístěním stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov na pozemcích ve vlastnictví města Vysokého Mýta dle přiloženého „Přehledu záborů pozemků pro stavbu D35 Vysoké Mýto – Džbánov, vlastník pozemku: Město Vysoké Mýto“, s jejich odnětím ze zemědělského půdního fondu či z pozemků určených k plnění funkce lesa, příp. s kácením dřevin.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                 

72/18

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 671/17 ze dne 30.08.2017.

                                                                                                                                 

73/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 131/17 ze dne 13.09.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.02.2018

                                                                                                                                 

74/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření SMLOUVY o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „D35 Vysoké Mýto - Džbánov“ č. 08/2017 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390 jako investorem a městem Vysokým Mýtem jako budoucím vlastníkem objektů SO 05-123 Úprava MK v km 41,415, SO 05-127 Úprava MK v km 39,500, SO 05-151 Přeložka polní cesty v km 42,654, SO 05-153 Souběžná účelová komunikace v km 39,550, SO 05-154 Souběžná účelová komunikace v km 40,800, SO 05-155 Souběžná účelová komunikace v km 41,650, SO 05-156 Souběžná účelová komunikace v km 42,800, SO 05-161 Souběžná účelová komunikace v km 43,200, SO 05-162 Souběžná účelová komunikace v km 41,600, SO 05-222 Nadjezd nad D35 v km 41,397, SO 05-223 Nadjezd nad D35 v km 42,654, SO 05-365 Poldr A, SO 05-366 Poldr B. Toto usnesení není rozhodnutím o nabytí a převodu nemovitých věcí dle ust. § 89 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.02.2018

                                                                                                                                 

 

75/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření SMLOUVY o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ č. 18/2017 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390 jako investorem a městem Vysokým Mýtem jako budoucím vlastníkem objektu SO 05-806.1 Vegetační úpravy – Vysoké Mýto. Toto usnesení není rozhodnutím o nabytí a převodu nemovitých věcí dle ust. § 89 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.02.2018

                                                                                                                                 

76/18

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 169-1205/2017 označený jako parc. č. 160/3  ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 63 m2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Původní pozemek parc. č. 160/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto a k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

77/18

                                                                                                                                 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem 169-1205/2017 označeného jako parc. č. 160/3  ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta paní XX (nar. XX), trvale XX za celkovou kupní cenu ve výši 9.950,- Kč. Dodání pozemku je dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.03.2018                                                                                                             

 

78/18

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat jednotku č. 805/24 - garáž vymezenou v budově Litomyšlské Předměstí, čp. 805, byt. dům na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 1/50 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 170.000,- Kč. Jednotka - garáž je zapsána na listu vlastnictví č. 4670 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Garáž bude doporučeno zastupitelstvu města převést do vlastnictví žadatele, který podá nejvyšší nabídku splňující stanovené podmínky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

79/18

 

Rada města schvaluje

výroční zprávu města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Mgr. Marie Lněničková

Termín:       28. 2. 2018                                                                               

 

 

80/18

 

Rada města schvaluje

 

zapojení města Vysokého Mýta do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet 2018“ na protest proti porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení vlajky Tibetu na budovu Městského úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, dne 10. 3. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 10. 3. 2018