Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2018- 02 ze dne 24. 1. 2018

26.01.18

20/18

 

Rada města schvaluje

 

pořad jednání rady města konané dne 24. 1. 2018

 

21/18

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého města VM na rok 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                                

22/18

 

Rada města schvaluje

 

Rozpočtové opatření č.1-2018.

Z

odpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                                

23/18

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 11 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  panu Miroslavu Giňovi (nar. 12.5.1999), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Aleně Giňové (nar. 1.10.1999), bytem Kojatice 154, Prešov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2018, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín:  ihned

 

24/18

 

Rada města schvaluje

 

směnu bytu č. 1 v č.p. 452 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá Veronika Zahálková za byt č. 13 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Lukáš Jetmar.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín:  ihned

                                                                                                                                

25/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Erikou Balážovou (nar. 29.7.1969) trvale bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 31.12.2018. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín:  ihned

                                                                                                                                

26/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 ulice V Břízkách ve Vysokém Mýtě s Markem Puškou (nar. 28.6.1982) trvale bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 31.12.2018. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín:  ihned

                                                                                                                                

27/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121178136 se společnosti ČEZ Distibuce a.s. pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem – Infrastruktura – I. etapa“ dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                

28/18

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018 – Podprogram 3“ pro realizaci projektu „Vysoké Mýto, ZUŠ čp. 64, oprava oken.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2018                                                                                                        

 

29/18

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018 – Podprogram 3“ pro realizaci projektu „Stavebněhistorický průzkum, Městské opevnění Vysoké Mýto.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2018

                                                                                             

30/18

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji.“ pro realizaci projektu „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto – Venkovní tělocvična a mobiliář.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 23.02.2018

                                                                                                                                

31/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2017 s firmou Merit Bau CZ a.s. se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany, IČ: 27259544 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                

32/18

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru propachtovat pozemek p.č.3280 - trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 6179 m2..

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

33/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č.  IE-12-2005774/SOBS VB 003, Vysoké Mýto, nahrazení TS840 – TS mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Metroprojekt Praha a.s., IČ 45271895, se sídlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/l786, PSČ 120 00; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4279/12, 4279/13, 4850/6, 4850/12, 4850/13, 4850/14, 4850/15, 5121/5, 5121/8, 5121/10, 5121/11 a 5121/12 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.000,- Kč. K uvedené

sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                

34/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014309/VB/1, Vysoké Mýto, Pod Nádražím, 5197/1- knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek, s.r.o., se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4914/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4140-574/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.900,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                

35/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-2003083/VB/1, Vysoké Mýto, Lipová Město, nový bet. sloup mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek, s.r.o., se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 2983/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4148-630/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                

36/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700071020_1/VB „Reko MS V.Mýto - Nám. Přemysla Ot. II.etapa“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4785,  4786,  4790,  4800,  4801,  4805 a 4806  v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4152-171289/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 38.300,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

                                                                                                         

37/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700100287_1/VB „Reko MS Vysoké Mýto - K. Světlé“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4801,  4804 a 4807 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4253-353/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 15.100,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                

38/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700100555_3/VB  „Reko MS Vysoké Mýto - Dobrovského“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 4808/4 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4103-353/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                

39/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č.  IV-12-2016792/SOBS VB/01, Vysoké Mýto, Pražská, 86, Novák - knn  mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4808/5 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                

40/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k Mandátní (Příkazní) smlouvě č. 40 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 259 68 276 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                                

41/18

 

Rada města doplňuje

 

usnesení č. 871/17 ze dne 6.12.2017 o tuto větu: „V prvních 10 letech je možné smlouvu vypovědět pouze v případě hrubého porušení smlouvy.“

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                                

 

42/18

 

Rada města bere na vědomí

 

změnu projektu provedení vegetačních úprav v ul. Rokycanova (v rámci výstavby „Komunikace pro výstavbu řadových domů, Vysoké Mýto“).

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

43/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 405/2 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.03.2018

                                                                                                                                

44/18

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 943/16 ze dne 24.08.2016.

                                                                                                                                

45/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 161/16 ze dne 14.09.2016.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.03.2018

                                                                                                                                

46/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s paní XX (nar. XX), bytem XX, na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 60.580 Kč v 31 měsíčních splátkách: 30 x 2.000 Kč, 1 x 580 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín:  7.3.2018

 

47/18

 

Rada města souhlasí

 

s provedením oprav ve 4. NP v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – opravy pokojů a kanceláří v rozsahu dle přiložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

48/18

 

Rada města souhlasí

 

s provedením stavebních úprav – požární schodiště střed v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě v rozsahu dle přiložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

49/18

 

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci pana Vladimíra Martínka na funkci člena kulturní komise.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                                

50/18

 

Rada města schvaluje

 

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                                

51/18

Rada města schvaluje

 

Směrnici č. 3 /2018 - Organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.2.2018

                                                                                                                                

52/18

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí daru ve formě 1 ks parkovací známky města Vysokého Mýta na rok 2018 v hodnotě 5.000,- Kč Senior dopravě ČČK Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín:  ihned

                                                                                                                                

53/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2017. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 14. 2. 2018

                                                                                                                                

54/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2017 ve složení: Bc. Petra Klasovitá, JUDr. Libor Poláček a Pavlína Benešová.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 14. 2. 2018

                                                                                                                                

55/18

 

Rada města stanovuje

 

výši finanční odměny pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2017 v kategorii 
1 - 8 ve výši 3 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 8. 3. 2018

                                                                                             

56/18

 

Rada města schvaluje

finanční dar pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2017 v kategorii 1 – 8 ve výši 3 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 8. 3. 2018

                                                                                                                                

57/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

 

schvaluje předložený program jednání.

 

58/18

                                                                                                                                

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.


schvaluje předložený plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018.

                                                                                                                                

59/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

 

bere na vědomí předběžnou zprávu o činnosti za rok 2017.

 

60/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

schvaluje:

 

1. nákup traktoru s vyvážecím přívěsem a hydraulickou rukou podle výsledku výběrového řízení dle podmínek dotačního titulu PRV2014-2020

2. nákup štípacího stroje na výrobu palivového dřeva podle výsledku výběrového řízení dle podmínek dotačního titulu PRV2014-2020

3. půjčku na pořízení lesní techniky ve výši do 5,000.000 Kč.

                                                                                                                                

61/18

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

 

bere na vědomí zprávu o kalamitách v městském lese.