Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2017- 31 ze dne 20. 12. 2017

22.12.17

Souhrn usnesení č. 31/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 20. 12. 2017

                                                                                             

876/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 20. 12. 2017.

 

877/17

 

Rada města schvaluje

 

dodatek č. 2 ke smlouvě č. OSV/17/20284 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

878/17

 

Rada města schvaluje

 

rozpočet a pravidla hospodaření Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                                                

879/17

 

Rada města schvaluje

 

střednědobý výhled rozpočtu Technických služeb Vysoké Mýto na rok  2019 - 2020

dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

880/17

 

Rada města schvaluje

 

rozpočet fondu investic Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

881/17

 

Rada města schvaluje

 

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                       

882/17

 

Rada města schvaluje

 

limity pracovníků a mzdových prostředků VPP na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                                                

883/17

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28 odst. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 2.200.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2018                 550.000,-Kč

30.06.2018                 550.000,-Kč

30.09.2018                 550.000,-Kč

31.12.2018                 550.000,-Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                  

884/17

 

Rada města schvaluje

 

limity pracovníků a mzdových prostředků VPP na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

885/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o údržbě ze dne 20.06.2017 dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.01.2018

 

 

886/17

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od firmy Iveco Czech Republic, a. s. pro Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, ve výši 10.000 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 

887/17

 

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1518/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ulici Husova o výměře 12 m2 v místě dle zákresu v přiložené mapě paní Iloně Janíkové, IČ: 72841206, za účelem umístění zmrzlinového stánku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 600,-Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

888/17

 

Rada města schvaluje

  1. ukončení nájemní smlouvy, uzavřené s MUDr. Viktorem Polzerem, na pronájem nebytového prostoru č. 119,  podílu 1/2 z nebytového prostoru č. 120 a podílu 1/3 z nebytových prostorů č. 122, 123 a 124 vše o celkové výměře 41,4 m2 v budově č.p. 116 tvořící součást pozemku p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady dohodou k datu uzavření nové nájemní smlouvy se společností MUDr. Viktor Polzer, s.r.o., IČ: 06522092.
  2. pronájem nebytového prostoru č. 119,  podílu 1/2 z nebytového prostoru č. 120 a podílu 1/3 z nebytových prostorů č. 122, 123 a 124 vše o celkové výměře 41,4 m2 v budově č.p. 116 tvořící součást pozemku p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady společnosti MUDr. Viktor Polzer, s.r.o., IČ: 06522092. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 1.805,-Kč.  Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

889/17

 

Rada města schvaluje

  1. ukončení nájemní smlouvy, uzavřené s MUDr. Ivanou Polzerovou, na pronájem nebytových prostorů č. 213, 217, 218,  a podílu 1/2 z nebytových prostorů č. 219, 222, 223 a 224 vše o celkové výměře 77,5 m2 v budově č.p. 116 tvořící součást pozemku p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady dohodou k datu uzavření nové nájemní smlouvy se společností MUDr. Ivana Polzerová, s.r.o., IČ: 06522050.
  2. pronájem nebytových prostorů č. 213, 217, 218,  a podílu 1/2 z nebytových prostorů č. 219, 222, 223 a 224  vše o celkové výměře 77,5 m2 v budově č.p. 116 tvořící součást pozemku p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady společnosti MUDr. Ivana Polzerová, s.r.o., IČ: 06522050. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 3.380Kč,-Kč.  Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

890/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p.858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s Bykarovou Petrou (nar. 4.1.1983), trvale bytem Husova 858, Vysoké Mýto, na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.3.2018. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

891/17

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p.114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s Husákovou Ilonou (nar. 21.5.1953), trvale bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto, na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.3.2018. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

892/17

 

Rada města schvaluje

 

přednostní přidělení, mimo postup dle Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta, bytů velikosti 2+1 pro nájemníky bytů č. 1-9 v č.p. 783 v ulici V Břízkách z důvodu změny vlastnictví u těchto bytů. Pokud by některý z nájemníků nabízený byt odmítl, jiný mu již nabídnut nebude. Při nabízení bytů bude zohledňován věk nájemce a jeho zdravotní stav (byty v nižších patrech).

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

893/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu č. IV-12-2012836/VB/3, Vysoké Mýto, Čelakovského 391, Klofanda, z. spočívající v umístění kabelového vedení  AYKY - J_3x240+120 (přípojka pro čp. 391) i na pozemcích parc. č. 4895/6 a 4895/7 v k.ú. Vysoké Mýto. Jednorázová náhrada za zřízení uvedeného věcného břemene se zvýší o částku 570,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2018

 

 

894/17

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015730/VB/1, Vysoké Mýto-Město, 4666_273,24xRD,zem.ka mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci panem Miroslavem Kobzou, projektantem společnosti K energo s.r.o., IČ 27494683, se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4666/270, 4666273, 4666/412, 4666/235, 4666/411, 4666/445, 4666/285, 4666/410, 4666/286, 4666/446, 4666/406, 4666/407, 4666/408, 4666/409, 4666/283, 4666/402, 4666/403, 4666/405, 4666/421, 4666/231, 4932/6, 1713/2, 1837/23, 4926/2, 4666/417, 4666/418, 4666/269 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 41.850,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v

zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2018

                                                                                                                                 

895/17

 

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostorů o celkové výměře 64 m2 v budově č.p.74, která tvoří součást pozemku p.č. 9/2 v k.ú. Domoradice dle zveřejněného záměru pod č. 326/17 společnosti Butterland s.r.o., IČ: 01918974 za účelem potravinářské výroby. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 9.600,-Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

896/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 677 ze dne 15.9.2014, jejímž předmětem je  pronájem krytého plaveckého bazénu, uzavřené s organizací Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 708 88 671 v předloženém znění. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

897/17

 

Rada města schvaluje

 

výpůjčku následujících nemovitých věcí v areálu stadionu ve Vysokém Mýtě příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 708 88 671.

tsvyp

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

898/17

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

ceník za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého 3/2016, ve znění pozdějších změn.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

899/17

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

 

zvýšení základního platu jednatele od 1. 1. 2018 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                 

Zodpovídá: ředitel MěBP

Termín: 1. 1. 2018