Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2017-29 z 22. 11. 2017

28.11.17

Souhrn usnesení č. 29/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 22. 11. 2017

                                                                                                         

798/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 22. 11. 2017

                                                                                                                                 

799/17

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

 

I.  zastupitelstvo města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931 na krytí provozních nákladů sociální služby domov pro seniory v Domě pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto ve výši 200 tis Kč (dvě sta tisíc korun českých).

II.   uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

800/17

 

Rada města schvaluje

 

návrh na koupi obrazu Sklizeno od Jindřicha Šmégra pro Městskou galerii Vysoké Mýto za 1 100,- Kč a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a převzetím díla.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 11. 2017

                                                                                                                          

801/17

 

Rada města schvaluje

 

návrh na přijetí darů od Jaroslavy Tomiškové a Jana a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovacích smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 11. 2017             

 

802/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko ve výši 19 497 Kč, který bude použit na realizaci projektu Program obnovy venkova 2017 - herní prvky na dětském hřišti v místní části města Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

803/17

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 10 716 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                        

 

804/17

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od MUDr. Hany Peškové pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, ve výši 6.000 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

805/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 1 455 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2018.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2017

 

806/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 9 549 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2018.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2017

 

807/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 5 460 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2018.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2017

 

808/17

 

Rada města schvaluje

 

odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vysoké Mýto, za II. pololetí roku 2017, dle upraveného návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

809/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

změnu zřizovací listiny Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, v úplném znění, s účinností od 1. 9. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

810/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.9.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.12.2017                                                                                                                       

     

                                                                                                                    

811/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.12-2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.12.2017

 

812/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023 – aktualizace listopad 2017.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí OSU

 

813/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2018.

 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned                                                                                                                                                                                                                               

814/17

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti na ministerstvo zdravotnictví o zrušení kategorie B (vyjmutí z kategorie zdravotnického zařízení) u budovy č.p. 271 v ulici Žižkova ve Vysokém Mýtě, včetně souvisejících nemovitých věcí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

815/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4125-3373/2017 označeného jako parc. č. 1522/95  zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti TOMIL s.r.o., IČ 25281470, za kupní cenu ve výši 1.230.300,- Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.  

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.12.2017                                                                                              

 

816/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 2444/1 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.12.2017                                                                                             

 

817/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s AEROKLUBEM Vysoké Mýto, IČ: 00428230, kterým se bude měnit předmět výpůjčky na nový stav dle přiloženého soupisu pozemků.

  

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                                      

 

                                                                                 

818/17

 

Rada města schvaluje

 

pronájem pozemku p.č. 4289/93 o výměře 528m2 a část pozemku p.č. 4289/15 o výměře 85 m2, dle přiloženého zákresu – plocha „A“  vše v k.ú. Vysoké Mýto vlastníku budovy č.p.41, Litomyšlské Předměstí stojící na pozemku p.č. 4289/93 v k.ú. Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 10let. Roční nájemné bude ve výši 30.650,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

                                                                                                                                

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                        

 

819/17

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 4289/15 o výměře 1155 m2 vše v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého zákresu – plocha „B“ společnosti GAPA spol. s r.o., IČ: 455 38 085. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 57.750,-Kč+DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                   

 

820/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.12.2017

 

821/17

 

Rada města vydává

 

Nařízení města Vysokého Mýta č. 4/2017, kterým se mění nařízení č. 3/2016 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                  

  

822/17

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 512/17 ze dne 21.6.2017.

 

823/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 92/17 ze dne 21.6.2017.

 

824/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr darovat do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, nemovité věci tvoří areál Vysokomýtské nemocnice v ulici Žižkova, a to:

 • pozemek parc. č. 1699/4 ostatní plocha – zeleň,

 • pozemek parc. č. 1699/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

 • pozemek parc. č. 1699/23 ostatní plocha – ostatní komunikace,

 • pozemek parc. č. 1700 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, čp. 271, obč. vyb; vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím.

  Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice p.o. či přestěhování Vysokomýtské nemocnice p.o. z předmětných nemovitých věcí, vrátit bezúplatně předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

       

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                           

 

825/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje darovat do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822, nemovité věci tvoří areál Vysokomýtské nemocnice v ulici Žižkova, a to:

 • pozemek parc. č. 1699/4 ostatní plocha – zeleň,

 • pozemek parc. č. 1699/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

 • pozemek parc. č. 1699/23 ostatní plocha – ostatní komunikace,

 • pozemek parc. č. 1700 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, čp. 271, obč. vyb; vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím.

  Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice p.o. či přestěhování Vysokomýtské nemocnice p.o. z předmětných nemovitých věcí, vrátit bezúplatně předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

       

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.12.2017                                                                               

 

826/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že převod areálu Vysokomýtské nemocnice v ul. Hradecká bude řešen poté, co budou ukončeny spory se společností B. Braun Avitum s.r.o., IČ 61856827.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.12. 2017

                                                                                                                                                                                                                                                

827/17

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí na rok 2017 ve výši Kč 50 000,-.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned                                                                                       

 

828/17

 

Rada města schvaluje

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí na rok 2017 ve výši Kč 50 000,-

                                                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned                                                                                        

 

829/17

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

 

poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí na rok 2017 ve výši Kč 50 000,-

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned                                                                                       

  

830/17

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí na rok 2017 ve výši Kč 50 000,-

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned                                                                                       

 

831/17

 

Rada města schvaluje

 

odměnu pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Jindřicha Svatoše za II. pololetí 2017 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Krejza

Termín: ihned

                       

832/17

 

Rada města

 

I. přijímá dotaci Pardubického kraje na akci „Vinice – Městské traily Vysoké Mýto – Propojovací traily a pumptracková dráha.“

II. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z oblasti cestovního ruchu - z Pardubického kraje na rok 2017, ev. číslo smlouvy: OKSCR/17/…..  na realizaci akce „Vinice – Městské traily Vysoké Mýto – Propojovací traily a pumptracková dráha.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.12.2017

                                                                                                                               

833/17

 

Rada města přijímá

 

finanční příspěvek ze Státního programu EFEKT 2017 na projekt „Veřejné osvětlení města Vysoké Mýto – 1. etapa“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.11. 2017

 

834/17

 

Rada města svěřuje

 

na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, městskému úřadu, odboru kanceláře starosty rozhodování o uzavření smlouvy o vedení exekucí v případech, kdy celková výše pohledávek předávaných v rámci jedné smlouvy nepřesáhne částku 300.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín:  ihned