Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2017-28 ze dne 8. 11. 2017

14.11.17

Souhrn usnesení č. 28/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 8. 11. 2017

 

bez osobních údajů

 

                                                                                                                                

780/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 8. 11. 2017

                                                                                                                                 

781/17

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro pana Ladislava Kullu na projekt: Slavnostní koncert - honoráře účinkujícím, ve výši 3.000Kč.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

782/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu  č. 107 v DPS Litomyšlská 50 paní Anně Novákové, nar. 19.6.1942, bytem U Rybníčků 1044, Světlá nad Sázavou, na 3 roky do 30.11.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                                 

783/17

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu  č. 15 v DPS Komenského 124 panu Petru Hyksovi, nar. 22.9.1976, na 0,5 roku do 30.4.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

           

784/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2017 ze dne 7. listopadu 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13. 12. 2017

 

785/17

                                                                                                                                 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2018 dle předloženého návrhu, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 250.646,5tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 289.135,5tis. Kč a financováním ve výši 38.489,0tis.Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2017

                                                                                             

786/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce ostatní invest. charakteru", "Služby - poradenská činnost, konzultační právní a ostatní", „Revize budov“ a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2018. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2017

 

787/17

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2018 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 20.895,0tis.Kč, celkovými náklady ve výši 19.869,0tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 1.026,0tis.Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2017

                                                                                                                                

788/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2019-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2017

 

789/17

 

Rada města schvaluje

 

plán inventur na rok 2017.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                                

790/17

 

Rada města jmenuje

 

členy inventarizačních komisí dle přílohy č. 1 plánu inventur na rok 2017.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                             

791/17

 

Rada města deleguje

 

na tajemníka MěÚ svoji pravomoc jmenovat případné další členy inventarizačních komisí, kteří budou následně doplněni do radou města schváleného Seznamu členů inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Vysokého Mýta za rok 2017 (Příloha č. 1 plánu inventur).

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: průběžně

      

792/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku ke Smlouvě č. 306 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2004 se Speciální základní školou Vysoké Mýto, kterým dojde ke změně názvu nájemce dle aktuálního názvu, a to Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto, ke zrušení valorizace nájemného s účinností od 1.1.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

793/17

 

Rada města souhlasí

 

se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1984/3 v k.ú. Vysoké Mýto včetně stavby přípojky k budově prádelny stojící na pozemku p.č. 1981/3 v k.ú. Vysoké Mýto za podmínky, že v případě ukončení užívacího vztahu Vysokomýtské nemocnice k budově bez.č.p. stojící na pozemku p.č. 1981/3 v k.ú. Vysoké Mýto – budova prádelny, bude předmětná stavba vrtané studny a přípojky bezplatně převedena do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

794/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 7/64 od XX (nar. XX), trvale bytem XX, podílu ve výši 7/32 od XX (nar. XX), trvale bytem XX, podílu ve výši 14/32 od XX (nar. XX), trvale bytem XX a podílu ve výši 7/64 od XX (nar. XX), trvale bytem XX na pozemku parc. č. 191 lesní pozemek v k.ú. Stříhanov za celkovou kupní cenu ve výši 1.671.200,- Kč za podmínky, že v lese již nebude probíhat žádná těžba.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.12.2017

 

795/17

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100854_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4873, 4871 a 1451/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Jiráskova +1, číslo stavby: 7700100854“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

                                                                                                                     

796/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800088378/1/BVB/P mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4892/2 a 4892/3 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „PREL A STL přípojka - Vysoké Mýto p.p.č. 2222/4, číslo stavby: 8800088378“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

                                                                                                                                 

797/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4125-3373/2017 označený jako parc. č. 1522/95 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 1290 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1522/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned