Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2017- 26 ze dne 25. 10. 2017

31.10.17

Souhrn usnesení č. 26/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 25. 10. 2017

 

bez osobních údajů

 

 

732/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 25. 10. 2017

                                                                                                                                 

733/17

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/17/20284 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

          

734/17

                                                                                             

Rada města bere na vědomí

 

rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

735/17

 

Rada města schvaluje

 

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období  2017/2018

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:             ihned

 

736/17

 

Rada města doporučuje ke schválení zastupitelstvu města

 

rozpočtové změny TS  č.4/2017.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

737/17

                                                                                                              

Rada města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.11-2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.10.2017

 

738/17

 

Rada města jmenuje

 

paní Ing. Janu Holubovou členkou likvidační komise města zřízené dle Směrnice o evidenci majetku města Vysokého Mýta ve znění dodatku č.1.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 01.11.2017

                                                                                                                          

739/17

 

Rada města zrušuje

 

ke dni 31.10.2017 Vnitřní směrnici číslo 3/2016 – Směrnici o inventarizaci města Vysokého Mýta ze dne 31.03.2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.10.2017

                                                                                                                          

740/17

 

Rada města schvaluje

 

Vnitřní směrnici číslo 7/2017 – Směrnici o inventarizaci města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.11.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.11.2017

                                                                                                                          

741/17

 

Rada města schvaluje

 

pořízení poukázky v hodnotě 4 000 Kč u Dargo, Jan Jetmar, nám. Přemysla Otakara II. č. p. 210, Vysoké Mýto, která bude určena na věcnou výhru pro vítěze IV. ročníku ekologické soutěže „Nový mobil“ na podporu třídění vysloužilého elektrozařízení.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                          

 

742/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 2 „Smlouvy číslo 581186/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ se společností ASEKOL a. s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 27373231.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                          

743/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

zastupitelstvo města schvaluje „Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území Městské památkové zóny Vysoké Mýto“ zpracované v říjnu 2017.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:     vedoucí OSU

                                                                                                                          

744/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

zastupitelstvo města schvaluje „Dotační program města – podpora v oblasti památkové péče v roce 2018“ zpracovaný v říjnu 2017.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                                         

745/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 2 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě  manželům Špechtovým Karlu (nar. 22.2.1930) a Jaroslavě (nar. 21.3.1939), oba bytem Tylova 415, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2017

                                                                                                                          

746/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  paní Adrianě Ferkové (nar. 18.6.1988) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2018.

 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                          

747/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře pro paní Renatu Husárovou (nar. 15.2.1984), trvale bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  7.736 Kč v 6 měsíčních splátkách: 5 x 1.300 Kč a 1x 1.236 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                          

748/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře manželům XX  (nar. XX) a XX (nar. XX), trvale bytem XX na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  6.872,-Kč v 5 měsíčních splátkách: 4 x 1.500 Kč a 1x 872 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

  

749/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře manželům XX (nar. XX) a XX (nar. XX), oba trvale bytem XX, na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  8.183,-Kč v 5 měsíčních splátkách: 4 x 2.000 Kč a 1x 183 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                          

750/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře panu XX (nar. XX) a XX (nar. XX), oba trvale bytem XX, na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  11.775,-Kč ve 3 měsíčních splátkách: 2 x 4.000 Kč a 1x 3.775 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

    

                                                                                                              

751/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře panu XX (nar. XX) a XX (nar. XX), trvale bytem XX, na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  6.643,-Kč v 6 měsíčních splátkách: 5 x 1.200 Kč a 1x 643 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                          

752/17

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 448 ulice V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Paďourovými Kateřinou (nar. 25.3.1972) a Miloslavem (nar. 4.9.1975), trvale bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.9.2018. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

753/17
                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 715, ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Ivanem Mrázkem (nar. 28.4.1972), trvale bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 31.12.2017. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

  

754/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p.795, ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Lenkou Mordavskou (nar. 3.10.1984), trvale bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.6.2018. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

755/17

 

Rada města schvaluje

 

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p.171, ulice Čapkovského ve Vysokém Mýtě s manželi Čočovými Priskou (nar. 7.1.1967) a Ladislavem (nar.7.4.1954), trvale bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 31.12.2017. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned                                                                                                                                                                                                                                                       

756/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 715 ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Martincem (nar. 29.3.1950), trvale bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.6.2018. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

757/17

 

Rada města schvaluje

 

pozastavení žaloby o vyklizení bytu č.X v č.p. XX v ul. XX ve XX vedené proti žalovanému XX (nar. XX) po dobu řádného splácení dluhu vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. dle splátkového kalendáře a řádného placení nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                                 

758/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 210 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a JUDr. Marií Fajtovou, IČ: 258 00 612,
v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

759/17

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č.608 o nájmu části pozemku uzavřené se společností FTL – First Transport Lines, a.s., IČ: 463 45 850 dne 17.8.2011 dohodou ke dni 31.12.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

760/17

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 4596/2 v k.ú. Vysoké Mýto, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4165-52/2017 označený jako parc. č. 1306/6 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 69 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1306/4 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

761/17

                                                                                                                                 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4165-52/2017 označeného jako parc. č. 1306/6 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek parc. č. 4596/2 ostatní plocha – manipulační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví XX (nar. XX), trvale bytem XX. XX je povinen uhradit městu Vysokému Mýtu částku ve výši 10.867,50 Kč, což je daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnot za převod pozemku parc. č.1306/6 v k.ú. Vysoké Mýto.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.12.2017

 

762/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, se spoluvlastníky pozemků parc. č. 421/1 a 421/2 v k.ú. Popovec u Řepníků, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 129-51/2016 označený jako parc. č. 104/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Domoradice. Původní pozemek parc. č. 104 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

763/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 129-51/2016 označeného jako parc. č. 104/2 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Domoradice ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 67-132/2017 označený jako parc. č. 421/5 trvalý travní porost v k.ú. Popovec u Řepníků, které vlastní pánové XX (nar. XX), bytem XX, a XX (nar. XX), bytem XX. Město Vysoké Mýto uhradí uvedeným spoluvlastníkům pozemku parc. č. 421/5 v k.ú. Popovec u Řepníků rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 98.140,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.12.2017

 

                                                                                                                                 

764/17

 

Rada města vydává

 

nařízení č. 2/2017, kterým se mění nařízení č. 1/2013 Tržní řád, ve znění nařízení 2/2014.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

765/17

 

Rada města neschvaluje

 

snížení částky výše poplatku za připojení stavebních parcel inženýrskými sítěmi v majetku pana XX, bytem XX v rámci stavby „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě za pivovarem – infrastruktura“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

766/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 28.04.2017 s firmou Merit Bau CZ a.s. se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany, IČ: 27259544 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.11.2017

                                                                                                                                 

767/17

 

Rada města schvaluje

 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na akci „Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.11.2017

                                                                               

768/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 28.04.2017 s firmou Strabag a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 pro akci Regenerace sídliště U Hřbitova ve Vysokém Mýtě“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.11.2017

                                                                                                                                 

769/17

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Svařeň – oprava střechy hasičské zbrojnice“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Libor Musil - Tesařství, Jeclov 19, 588 21 Velký Beranov, IČ: 67039057, za nabídkovou cenu 1.304.037,15 Kč bez DPH

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

           

770/17

 

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Libor Musil - Tesařství, Jeclov 19, 588 21 Velký Beranov, IČ: 67039057, jako dodavatelem akce: „Svařeň – oprava střechy hasičské zbrojnice“, za nabídkovou cenu 1.304.037,15  Kč bez DPH.

 

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Svařeň – oprava střechy hasičské zbrojnice“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.11.2017

                                                                              

771/17

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností JSDHO Vysoké Mýto ve výši 39 822 Kč, udělené prostřednictvím Pardubického kraje na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR č. j. MV-23140/PO-IZS-2017.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

                                                                                                                                   

772/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

předložený program jednání valné hromady dne 25. 10. 2017.

                                                                                                                                   

773/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

 

zprávu o hospodaření společnosti v roce 2017.

 

774/17

                                                                                                                                 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

možnost nákupu traktoru a štípacího automatu a souhlasí s podáním žádosti na nákup strojů do 5. kola podávání žádostí z prostředků PRV 2014 – 2020.

                                                                                                                                 

775/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

informaci o opravě vyvážecího traktoru Ponsse Bufallo.

                                                                                                                                 

776/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

mzdu ředitele společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. dle předloženého návrhu
s platností od 1. 1. 2018.