Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2017- 25 ze dne 11. 10. 2017

17.10.17

Souhrn usnesení č. 25/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 11. 10. 2017

 

 

bez osobních údajů

 

  

714/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 11. 10. 2017

 

 

715/17

                                                                                                                                 

Rada města doporučuje

 

ke schválení zastupitelstvu města rozpočtové změny TS č.3/2017.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: ředitel TS

 

 

716/17

                                                                                             

Rada města schvaluje

 

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: ředitel TS

 

                                                                                                                                

717/17

 

Rada města povoluje

 

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za období 2015 a 2016.

 

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2017

 

           

718/17

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 127 129,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2017.

 

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2017

  

                                                                                                                               

719/17

 

Rada města povoluje

 

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za období 2015 a 2016.

 

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2017

 

 

720/17

                                                                                                                                 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 64 216,46,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2017.

 

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2017

  

                                                                                                                               

721/17

 

Rada města povoluje

 

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za období 2015 a 2016.

 

Zodpovídá: Mgr. Lukáš Dejdar a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2017

 

 

722/17

                                                                                                                                 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 85 673,38 Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2017.

 

Zodpovídá: Mgr. Lukáš Dejdar a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2017

          

                                                                                                                       

723/17

 

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Trail systém MTM s.r.o., IČ: 05323797 jako dodavatelem akce: „Vinice – městské traily Vysoké Mýto II. etapa“, za nabídkovou cenu 954.916 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Vinice – městské traily Vysoké Mýto II. etapa“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.10.2017   

 

 

724/17

                                                                                             

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 22.03.2017 se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 na změnu ceny díla akce „Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.10.2017

 

 

725/17

 

Rada města souhlasí

 

a) s podnájem nebytových prostorů v budově č.p.XX v ul. XX, které užívá XX budoucí společnosti XX. Souhlas se vydává dobu 1 roku.
b) s umístěním sídla budoucí společnosti XX na adrese XX. Souhlas bude vydán na dobu platnosti smlouvy zajišťující užívací vztah společnosti XX v předmětné budově.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM
Termín: ihned

 

 

726/17

 

Rada města souhlasí

 

a) s podnájem nebytových prostorů v budově č.p.XX v ul. XX ve Vysokém Mýtě, které užívá XX budoucí společnosti XX. Souhlas se vydává dobu 1 roku.
b) s umístěním sídla budoucí společnosti XX, na adrese XX. Souhlas bude vydán na dobu platnosti smlouvy zajišťující užívací vztah společnosti XX v předmětné budově.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM
Termín: ihned

 

 

727/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800082978_1/VB/P „PREL A STL plynovod + 1PP Vysoké Mýto - Gen. Svatoně“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 1522/1 a 1522/77 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4141-1057/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2017

 

 

728/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupenou na základě udělených plných mocí Ing. Stanislavem Marholdem, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň; služebností inženýrské sítě budou dotčeny pozemky parc. č. 4664/61, 4664/64, 4664/75, 4644/111, 4644/117, 4644/63, 4644/119, 4644/72, 4644/134, 4644/135, 4644/136, 4644/46 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu označenou „11010-064547, CG5C_UO_UOVMV_OK“. Obsahem služebností inženýrské sítě bude právo zřízení, provozování, údržby a opravy podzemního komunikačního vedení a dále též právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,-Kč do 25 m délkových a za 60,-Kč za každý další započatý metr délkový nad 25 m. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2017

 

 

729/17

                                                                                                                                

Rada města nesouhlasí

 

s účastí ve výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemku parc. č. 35/1 v k.ú. Brteč, které vyhlásil UZSVM s termínem podání nabídek od 26.9.2017 do 23.10.2017 s tím, že město Vysoké Mýto je ochotno uvedený pozemek převzít formou bezúplatného převodu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.10.2017

           

                                                                                                                     

730/17

 

RM schvaluje

 

zaslání dopisu v předloženém znění zástupcům společnosti B. Braun ve Spolkové republice Německo.

 

Zodpovídá: starosta

Termín: ihned

 

 

731/17

                                                                                                                                

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci Kamily Netolické na funkci členky likvidační komise.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned