Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2017-24 ze dne 27. 9. 2017

03.10.17

Souhrn usnesení č. 24/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 27. 9. 2017

 

701/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 27. 9. 2017

  

                                                                                                                               

702/17

 

Rada města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.10-2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

703/17

                                                                                                                                 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu Obědy pro děti, ve výši 17 428 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

704/17

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě č. 306 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2004 se Speciální základní školou Vysoké Mýto, kterým dojde ke změně názvu nájemce dle aktuálního názvu, a to Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto, ke zrušení valorizace nájemního s účinností od 1.1.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

705/17

                                                                                  

Rada města schvaluje

 

ukončení Nájemní smlouvy ze dne 26.1.1998 ve znění pozdějších dodatků uzavřené se společností ContiTrade Services s.r.o., IČ: 411 93 598 dohodou ke dni 30.9.2017 uzavření nájemní smlouvy č. 712 na pronájem nebytových prostorů v č.p.85 v ulici Pražská se společností ContiTrade Services s.r.o., IČ: 411 93 598 dle přiloženého návrhu.  

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

706/17

 

Rada města souhlasí

 

s užíváním veřejného prostranství, a to části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. vysoké Mýto v místě dle přiložené žádosti za účelem umístění atrakce - MONSTER TRUCK SHOW v termínu od  12.10.2017 do 13.10.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

707/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 682, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, kterým se z předmětu nájmu vyjme stavba inv.č. B-00438 – VDJ Bučkův kopec – 600 m3. Roční nájemné bude ve výši 2.179.569Kč +DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

     

                                                                                                                            

708/17

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém s paní Petrou Bykarovou (nar. 04.01.1983), trvale bytem Husova 858 ve Vysokém Mýtě. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

 

709/17

                                                                                  

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 28299_1/VB „RVTL Vys. Mýto - Choceň“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 2830/2 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4000-47/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.400,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2017

 

 

710/17

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 56055_1/VB „Reko MS Vysoké Mýto - Rokycanova“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4871, 4876, 4920/1, 4928, 4929 a 4932/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4079-161467/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 39.930,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2017

                                  

 

711/17

                                                                                             

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 56346_5/VB „Reko MS Vysoké Mýto - Pražská +3“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4808/4 a 4808/5 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3943-123/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním
a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 8.823,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2017

                                                                                                                                 

 

712/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015929/vb/01, Vysoké Mýto, Vraclavská, 5193/1, Fasner knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1982/1, 4882, 4883/2 a 4883/3 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2017

                                                                                                                                 

 

713/17

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci Ing. Jany Holubové na funkci členky bytové komise.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned