Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č.2017-23 ze dne 13. 9. 2017

14.09.17

Souhrn usnesení č. 23/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 13. 9. 2017

 

bez osobních údajů

 

685/17

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13. 9. 2017

 

                                                                                                                                

686/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.9-2017 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2017

  

                                                                                                                   

687/17

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě, IČO: 44470118 na projekt: Vytápění kostela Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě, ve výši 5.000Kč.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

688/17

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s., IČO: 15030458, na projekt: Pokrytí vícenákladů na provoz klubu v období rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě, ve výši 30.000Kč.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

689/17

Rada města schvaluje

směrnici č.5/2017 Pravidla rozpočtového procesu pro školské příspěvkové organizace zřízené městem Vysokým Mýtem, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                           

  

690/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. xxx lesní pozemek v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta od vlastníka za kupní cenu ve výši xxx,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017                                                                                   

 

 

691/17

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100851_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4871 a 4872 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto - Štefánikova + 1, číslo stavby: 7700100851“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2017

 

692/17

Rada města ukládá

řediteli Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. prověřit možnost instalace 10 l elektrického zásobníkového ohřívače vody v kuchyni bytu č. 705 v domě čp. 156, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě a podat o tom radě města písemnou zprávu včetně vyčíslení nákladů.

Zodpovídá: ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: zasedání rady města 27.09.2017

Usnesení nebylo přijato.  

                                                                        

693/17

Rada města schvaluje

přidělení místnosti č. 702 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  paní Ireně Ferkové (nar. 19.08.1999) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2018.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

694/17

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře panu Filipu Giňovi (nar. 10.11.1988), trvale bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  10.009 Kč v 6 měsíčních splátkách: 5 x 1.700 Kč a 1x 1.509 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.09.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                      

 

695/17

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře panu Nikolasi Ferko (nar. 28.08.1993), trvale bytem Husova 857, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši 4.711 Kč v 5 měsíčních splátkách: 4 x 1.000 Kč a 1x 711 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.09.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned   

                                                                                                     

696/17

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 717 ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou Jirečkovou (nar. 24.01.1952), trvale bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 31.05.2018. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                       

697/17

Rada města souhlasí

s podnájmem bytu č.11 v čp.774 v ulici náměstí Naděje na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                        

698/17

Rada města souhlasí

s propůjčením prostor v budově č.p.199 v ul. Komenského spolku Promejto, z.s.,IČ: 03623050 ve dne 29.9.2017 pro uspořádání Dne architektury

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                        

                                                                                                                              

699/17

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem umístění 3 ks reklamních panelů na veřejném prostranství – nám. Přemysla Otakara II., ul. Gen.  Závady (u lékárny v zeleném rabátku), ul. Komenského před č.p.199 ve dnech od 22.9.2017 do 2.10.2017 pro sdružení ProMejto, z.s., IČ: 03623050.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                         

                                                                                                     

 

700/17

Rada města schvaluje

ukončení administrace dotačního projektu „Vysokomýtská nemocnice čp. 167 - realizace úspor energií“, reg. číslo dotace CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001689.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.09.2017