Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2017-22 ze dne 30. 8. 2017

05.09.17

Souhrn usnesení č. 22/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 30. 8. 2017

 

bez osobních údajů

 

663/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 30. 8. 2017.

                                                                                                                                            

664/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 120 v DPS Litomyšlská 50 panu Václavu Demele, nar. 20.9.1934, bytem Ostrovní 1264, Choceň a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.8.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                                

665/17

 

Rada města schvaluje

 

přesun paní Kapitánčíkové Danuše, nar. 26.12.1939 a pana Kapitánčíka Jana, nar. 12.1.1938 z bytu č. 1 do bytu č. 7 v DPS, Komenského 124 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 30. 9. 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                                

666/17

 

Rada města souhlasí

 

s užíváním náměstí Přemysla Otakara II.  ve dne 13.9.2017 od 9:00 do 13 hod pro Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí  za účelem pořádání akce „Světový den první pomoci“. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

667/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. 677 uzavřené s organizací Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 708 88 671, na základě kterého by se roční nájemné snížilo o měsíční splátky za měsíc 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 a 11/2017, tj. za dobu probíhající rekonstrukce budovy krytého plaveckého bazénu. Nájemné za rok 2017 by se tak snížilo
o celkovou částku 549.283,30Kč+DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

668/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k Pachtovní smlouvě č. 01 uzavřené se společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ: 609 33 950, kterým se ze smlouvy vyjmou pozemky uvedené v příloze usnesení. Roční pachtovné bez DPH se na základě dodatku sníží o 10.949Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

669/17

 

Rada města požaduje

 

aby dokumentace k územnímu řízení stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov obsahovala všechny podmínky pro fázi přípravy stanovené v souhlasném závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí (MŽP) ze dne 11.11.2016, popř. aby bylo zaručeno, že některé z těchto podmínek, které nebudou obsaženy v DUR, budou následně obsaženy v dokumentaci pro stavební řízení.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, vedoucí OŽP

Termín: ihned

 

670/17

                                                                                                                                

Rada města souhlasí

 

s umístěním stavby D35 Ostrov – Vysoké Mýto na pozemcích ve vlastnictví města Vysokého Mýta dle přiložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

671/17

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

672/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 47/17 ze dne 29.03.2017 a usnesení č. 107/2017 ze dne 21.06.2017

 

 

673/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2017/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „restaurování 3 vitrážových oken v presbytáři nad freskami ze života sv. Vavřince“ ve výši 1.133.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a povinný podíl města 145.000 Kč v předloženém znění. 

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

674/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2017/OSU-SPP s Josefem Khýnem, dat. nar. 29.10.1950, nám. Přemysla 13, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Měšťanský dům, č. p. 13, nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 45481/6-4115, akce „obnova štítové fasády včetně statického zajištění štítu, restaurování kamenných prvků“ ve výši 196.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a povinný podíl města 33.000 Kč v předloženém znění. 

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                                     

675/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 03/2017/OSU-SPP s Robertem Bartheldym, dat. nar. 16.01.1975, ul. B. Němcové 166, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Měšťanský dům, č. p. 166, ul. B. Němcové ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 22008/6-4124, akce „nové vstupní dveře navržené v historickém členění, odvlhčení objektu (elektroosmóza)“ ve výši 125.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a povinný podíl města 27.000 Kč, v předloženém znění. 

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                                                

676/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

„zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta, který podala dne 22.06.2017 Mgr. Jaromíra Pásková, bytem Vinice 171, 566 01  VYSOKÉ MÝTO na část p. p. č. 3477 v k. ú. Vysoké Mýto spočívající ve změně předepsaného využití z „NZs - plochy smíšené krajinné zeleně“ na „BI - bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysoké Mýto bude tento záměr prověřen.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

677/17

 

Rada města odkládá

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě, IČO: 44470118 na projekt: Vytápění kostela Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě, ve výši 5.000Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

678/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13.04.2017 se společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 530 03 Hradec Králové, IČ 25968807 na změnu ceny díla a termínu předání dokončeného díla do 30.11.2017 akce „Rozšíření parkoviště na parcele KN 1306/4 (MěSP) ve Vysokém Mýtě“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2017

 

679/17

 

Rada města schvaluje

 

zajištění finančních prostředků na realizaci akce „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) města Vysoké Mýto – 1. etapa“ nad rámec poskytnuté dotace tak, aby bylo zajištěno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace akce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.09.2017

                                                                                                                                

680/17

 

Rada města schvaluje

 

  1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Milana Vodehnala na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2017 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 5.684,00 Kč.
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.09.2017

                                                                                                                                

681/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 22.03.2017 se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 na změnu ceny díla a termínu dokončení díla akce „Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2017

 

682/17

 

Rada města schvaluje

 

výši poplatku za připojení stavebních parcel inženýrskými sítěmi v rámci stavby „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě za pivovarem – infrastruktura“ v hodnotě 250.000 Kč za 1 stavební parcelu. Poplatek se vztahuje na parcely, které nejsou v majetku města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2017

                                                                                                                                

683/17

 

Rada města

 

I. Projednala petici „Změna zavírací doby – hlučnost“, která se týká rušení nočního klidu v sídlišti Družba, zejména v ulicích Lidická a 17. listopadu s tím, že doporučuje, aby v případě rušení nočního klidu byla věc oznámena Městské policii Vysoké Mýto, případně Policii ČR.

II. Ukládá starostovi města Ing. Jiraskému zaslat odpověď autorům petice do 15. 9. 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS, starosta Ing. Jiraský

Termín: ihned

 

684/17

 

Rada města doporučuje

 

Krajskému úřadu Pardubického kraje kladné vyřízení žádosti o udělení státního občanství ČR žadatelce XX, nar. XX, trvale bytem Vysoké Mýto, XX.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned