Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2017 - 20 ze dne 1. 8. 2017

03.08.17

588/17

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 1. 8. 2017

                                                                                                                     

589/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 13 v DPS Komenského 124 paní Mácové Simoně, nar. 5. 5. 1964, bytem Karolíny Světlé 164, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31. 7. 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

590/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 2 v DPS Javornického 432 paní Pokorné Věře, nar. 21. 2. 1942, bytem Palackého 1183, Stříbro a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31. 7. 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                                 

591/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu, vedoucí odboru životního prostředí, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 1. 12. 2017

                                                                                                                                 

592/17

 

Rada města schvaluje

 

vyhlášení Programů podpory v oblasti školství, v oblasti sportu, v oblasti kultury, v oblasti spolupráce s partnerskými městy, v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny a v oblasti životního prostředí v roce 2018, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu, vedoucí odboru životního prostředí, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 1. 12. 2017

                                                                                                                                 

593/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt - provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2017 z částky 5 474 000 Kč na částku 5 724 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 05/ZM/2016.

III. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt -  provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2017 (pořádání kulturních akcí v Šemberově divadle a v M-klubu, provoz kina, provoz městské knihovny, vydávání Vysokomýtského zpravodaje, pořádání kurzů) z částky 8 968 000 Kč na částku 9 218 000 Kč.

IV. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 04/ZM/2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

594/17

 

Rada města schvaluje

 

výjimku z nejvyššího počtu dětí 24 na celkový počet 25 dětí ve třídách č. 1 a 2 v Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2017/2018, za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 

595/17

 

Rada města schvaluje

 

  1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Petra Dvořáčka, Vysoké Mýto na projekt: Reprezentace města na ME WAKO v kickboxu / Makedonie, ve výši 5.000Kč.

  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

596/17

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Linku bezpečí, IČO: 61383198 na projekt: Linka bezpečí pro děti a mládež z města Vysoké Mýto, ve výši 2.000Kč.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

597/17

                                                                                                                                 

Rada města vyhlašuje

 

v souladu s vyhláškou ZM č. 1/2001 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 18. 09. 2017 – 06. 11. 2017.  Speciální ochrannou deratizaci pro město Vysoké Mýto provede oprávněná osoba Ing. Jaroslav Drbálek, Pozďatín 67, 675 03 Budišov u Třebíče, IČ 45592888.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

598/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na motocykl SUZUKI SV 645, s vlastníkem a provozovatelem Mgr. Janem Víchem, bytem Smetanova 454, 565 01 Choceň, na dobu určitou od 07.08.2017 do 30.11.2017. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: ihned

 

599/17

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5“ mezi Městem Vysoké Mýto (vlastník pozemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (investor) v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2017

 

600/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (vlastník pozemků) a Městem Vysoké Mýto (investor) v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2017

                                                                                                                                 

601/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby „Regenerace sídliště U hřbitova, Vysoké Mýto“ mezi Městem Vysoké Mýto (investor) a majitelem pozemku parc. č. 4854/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2017

                                                                                                                                 

602/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby „Regenerace sídliště U hřbitova, Vysoké Mýto“ mezi Městem Vysoké Mýto (investor) a majiteli pozemků parc. č. 4854/2, 4854/3 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2017

                                                                                                                                 

603/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby „Regenerace sídliště U hřbitova, Vysoké Mýto“ mezi Městem Vysoké Mýto (investor) a majiteli pozemku parc. č. 808/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2017

                                                                                                                                 

604/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby „Regenerace sídliště U hřbitova, Vysoké Mýto“ mezi Městem Vysoké Mýto (investor) a majitelem pozemků parc. č. 825/1, 528/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2017

                                                                                                                                 

605/17

 

Rada města souhlasí

 

s provedením stavebních úprav v budově č.p.199 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě – opravy /výměna podlah, rekonstrukce WC a koupelen, zřízení bezbariérového vstupu v rozsahu dle přiložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                       

606/17

                                                                                                         

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy č. 692 ze dne 26.1.2016 uzavřené se společností Racional CZ s.r.o. IČ: 27474721 v co nejkratším termínu, dohodou nebo výpovědí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

607/17

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru uzavřít dodatek k Pachtovní smlouvě č. 01 uzavřené se společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ: 609 33 950, kterým se ze smlouvy vyjmou pozemky uvedené v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

608/17

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č  2 v č.p.772, nám. Naděje Vysoké Mýto panu XX (nar. XX), bytem XX. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan XX plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem XX.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

609/17

 

Rada města neschvaluje

manželům XX a XX, bytem XX, Vysoké Mýto udělení výjimky pro zařazení do výběrového řízení na přidělení bytu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

610/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 796 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem XX (nar. XX) bytem XX na dobu určitou 1 rok pod podmínkou vrácení bytu č. XX, který pan X v současné době užívá.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

611/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Marií (nar.03.03.1963) a Jaroslavem (nar.05.04.1961) Křemenákovými, bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                                 

612/17

 

Rada města doplňuje

 

Usnesení č. 53/17 ze dne 18.1.2017 o následující písmena:

F)        rozhodování o uzavírání dodatků k pojistné smlouvě, kterými bude zajištěno pojištění věcí dle aktuálního stavu majetku (nově nabyté nemovité a movité věci, vyřazení z předmětu pojištění věci, které již v majetku města nejsou apod.) pro případy, kdy navýšení pojistného nepřesáhne v jednotlivém případě částku 10.000Kč

G)        rozhodování o uzavírání smluv, příp. dodatků ke smlouvám s dodavateli energií dle aktuálního stavu majetku (nově nabyté nebo vyřazené nemovité věci, změna uživatele objektu). 

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

613/17

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout budovu restaurace č.p.691 tvořící součást pozemku p.č. 4644/73 v k.ú. Vysoké Mýto a část pozemku p.č. 4644/78 o výměře 70 m2 v k.ú. Vysoké Mýto v místě dle přílohy za účelem provozování restauračního zařízení, obálkovou metodou. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

614/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4147-76/2017 označený jako parc. č. 1306/5  ostatní plocha – jiná plocha o výměře 38 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1306/4 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                                                  

 

615/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4147-76/2017 označeného jako parc. č. 1306/5  ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní XX, trvale bytem XX za celkovou kupní cenu ve výši 17.600,- Kč.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

 

616/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 104-104/2017 označený jako parc. č. 186/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 81 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice. Původní pozemek parc. č. 186 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vanice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

617/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 104-104/2017 označeného jako parc. č. 186/2 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice manželům X a XX, oba trvale bytem XX za celkovou kupní cenu ve výši 15.150,- Kč.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

                                                                                                         

618/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 737/5 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

                                                                                                                                 

 

619/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr bezúplatně převést do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, pozemek parc. č. 186/1 ostatní plocha – silnice o výměře 162 m2 a pozemek parc. č. 744/2 ostatní plocha – silnice o výměře 24 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

620/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 186/1 a 744/2 obojí ostatní plocha  - silnice v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

                                                                                                                                 

621/17

 

Rada města odkládá

 

nabídku bezúplatného převodu pozemků parc. č. 5054/3 a 5054/2 oboje ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví města Chocně, a to z důvodu, že autobusové zastávky u odbočky na Podrážek, které se na těchto pozemcích částečně nacházejí, slouží obyvatelům města Chocně a pro město Vysoké Mýto jsou tyto pozemky nepotřebné.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

622/17

 

                                                                                                                                 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2482/2 zahrada o výměře cca 130 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

                                                                                                                                 

623/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, se spoluvlastnicemi pozemku parc. č. 4036/7 v k.ú. Vysoké Mýto, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4132-45/2017 označený jako parc. č. 4036/37 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 4 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4036/3 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

624/17

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4132-45/2017 označeného jako parc. č. 4036/37 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 4036/36 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví paní XX, trvale bytem XX, paní XX, trvale bytem XX a paní XX, trvale bytem XX.

      

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

                                                                                                                                 

625/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, s NOVÝ DOMOV Vysoké Mýto, družstvo, IČ 25301551, podíly ve výši 48/100 z celku na bytových domech Litomyšlské Předměstí č.p. 773, Litomyšlské Předměstí č.p. 774 a Litomyšlské Předměstí č.p. 775 a dále podíly ve výši 49/100 z celku na bytech č. 783/1, 783/2, 783/3, 783/4, 783/5, 783/6, 783/7, 783/8 a 783/9 včetně podílů na společných částech domu čp. 783 a na pozemku parc. č. 4643/46 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsány na listech vlastnictví č. 4484, 7646 a 7647 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

626/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu podílů ve výši 48/100 z celku na bytových domech Litomyšlské Předměstí č.p. 773, Litomyšlské Předměstí č.p. 774 a Litomyšlské Předměstí č.p. 775 a dále podílů ve výši 49/100 z celku na bytech č. 783/1, 783/2, 783/3, 783/4, 783/5, 783/6, 783/7, 783/8 a 783/9 včetně podílů na společných částech domu čp. 783 a na pozemku parc. č. 4643/46 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za podíly ve výši 51/100 z celku na pozemku parc. č. 4643/27, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 780, bytový dům, na pozemku parc. č. 4643/44, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 781, bytový dům a na pozemku parc. č. 4643/45, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 782, bytový dům a dále podíly ve výši 51/100 z celku na bytech č. 783/10, 783/11, 783/12, 783/13, 783/14 a 783/15 včetně podílů na společných částech domu čp. 783 a na pozemku parc. č. 4643/46 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví NOVÝ DOMOV Vysoké Mýto, družstvo, IČ 25301551.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

                                                                                                                                 

627/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky parc. č. 1524/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 77 m2, včetně stavby neevidované v katastru nemovitostí, která je součástí pozemku, parc. č. 4595/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 676 m2, včetně staveb neevidovaných v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku a parc. č. 4595/49 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 22 m2, včetně stavby neevidované v katastru nemovitostí, která je součástí pozemku, vše  v katastrálním území Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 2.594.350,- Kč. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

628/17

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 3077/2 o výměře 5,2 m2 a části pozemku p.č. 3076 o výměře 8,8 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění technologického kontejneru společnosti České Radiokomunikace a. s., IČ: 24738875. Předmětné části pozemků jsou vyznačeny v přiloženém zákresu (červená plocha). Roční nájemné bude ve výši 16.500Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce 24 měsíců, ze strany pronajímatele nelze smlouvu vypovědět dříve než po uplynutí 96 měsíců ode dne počátku doby nájmu, a to z důvodu ochrany vstupních investic Nájemce.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

629/17

 

Rada města souhlasí

 

s prodejem stavebních pozemků v lokalitě Za pivovarem formou veřejné licitace, a to vyjma pozemků určených k výstavbě řadových domů, jejichž prodej bude řešen samostatně.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                   

630/17

 

Rada města bere na vědomí

 

v souladu s čl. 11 bodem 4. směrnice č. 8/2016 pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek města Vysokého Mýta změnu v částce odpisu pohledávek v přenesené působnost, který byl proveden ke dni 19.06.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín:  ihned