Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2017-19 ze dne 14. 7. 2017

18.07.17

Souhrn usnesení č. 19/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 14. 7. 2017

 

 

570/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 14. 7. 2017

                                                                                                                     

571/17

 

Rada města ukládá

 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, aby zajistila změnu dopravního značení na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě dle návrhu ODS.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: 31.10.2017

 

572/17

                                                                                                                                

Rada města odkládá

 

směrnici č.5/2017 Pravidla rozpočtového procesu pro školské příspěvkové organizace zřízené městem Vysokým Mýtem, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

573/17

                                                                                             

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 23 111 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

574/17

                                                                                                         

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod názvem akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem – Infrastruktura – I. etapa“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem – Infrastruktura – I. etapa“ je nabídka společnosti Merit Bau CZ a.s., IČ: 27259544, za nabídkovou cenu 17.600.244,54 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

575/17

                                                                                                                                

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Demolice budov čp. 46 ul. Čapkovská – bývalé technické služby, čp. 126 ul. Lipová – bývalá hasičská zbrojnice“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka společnosti Stavitelství - Trunec s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545, za celkovou nabídkovou cenu 1.692.035,89 Kč bez DPH

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

576/17

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Městské opevnění – Pražská brána – oprava malé věže“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka společnosti OLSPOL s.r.o., Tkalcovská 966/1a 568 02 Svitavy, IČ: 27466701, za celkovou nabídkovou cenu 1.018.965,62 Kč bez DPH

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

577/17

 

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou OLSPOL s.r.o., Tkalcovská 966/1a 568 02 Svitavy, IČ: 27466701, jako dodavatele akce: „Městské opevnění – Pražská brána – oprava malé věže“, za nabídkovou cenu 1.018.965,62 Kč bez DPH v předloženém znění.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Městské opevnění – Pražská brána – oprava malé věže“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2017

                                                                                                                                

578/17

 

Rada města

 

I. přijímá dotaci Pardubického kraje na akci „Vysoké Mýto, ZUŠ čp. 64, oprava oken“.

II. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017, Ev. číslo smlouvy: OKSCR/17/23311 na realizaci akce: „Vysoké Mýto, ZUŠ čp. 64, oprava oken“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2017

                                                                                                                                            

579/17

 

Rada města

 

I. přijímá dotaci Pardubického kraje na akci „Vysoké Mýto, městské opevnění - Pražská brána, obnova spojovacího mostku a nižší věže“.

II. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017, Ev. číslo smlouvy: OKSCR/17/23311 na realizaci akce: „Vysoké Mýto, městské opevnění - Pražská brána, obnova spojovacího mostku a nižší věže“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2017

               

                                                                                                                                                            

580/17

 

Rada města

 

I. přijímá dotaci Pardubického kraje na akci „Vysoké Mýto, městské opevnění, SHP“.

II. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017, Ev. číslo smlouvy: OKSCR/17/23311 na realizaci akce: „Vysoké Mýto, městské opevnění, SHP“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2017

 

581/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

pořádání cyklistických závodů dne 3.9.2017 na pozemcích ve vlastnictví města Vysokého Mýta p.č. 3474, 5049/1, 3353, 3355, 3356, 5049/4, 3366, 5048, 3387, 5047/2, 3461 v k.ú. Vysoké Mýto za podmínky, že po skončení akce budou pozemky uklizené a uvedené do původního stavu. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

582/17

 

Rada města bere na vědomí

 

výpověď z garáže v č.p. 805 v ulici plk. B. Kouhouta ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

583/17

 

Rada města souhlasí

 

s užíváním veřejného prostranství, nám. Přemysla Otakara II. ve dne 4. 9. 2017 za účelem pořádání koncertu pro posluchače a fanoušky Českého rozhlasu dle přiložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

584/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi městem Vysokým Mýtem a společností Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, dle výsledku veřejné zakázky „ DNS cyklus – Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2017, od 6:00 do 1.11.2018, do 6:00“. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.11.2017 od 6:00 hod do 1.11.2018 do 6:00 hod.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

585/17

                                                                                                                                

Rada města souhlasí

 

s umístěním sídla ústavu Ledax Vita z.ú., IČ: 03635759 na adrese Komenského 199, 566 01 Vysoké Mýto. Souhlas bude vydán na dobu platnosti Smlouvy č. 2079 o výpůjčce nemovitých věcí, případně na dobu platnosti jiné smlouvy zajišťující užívací vztah ústavu Ledax Vita z.ú., IČ: 03635759 v předmětné budově.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

586/17

 

Rada města odkládá

 

rozhodnutí o řešení stavby evakuačního výtahu v budově čp. 167, ul. Hradecká.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

587/17

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu uzavřené se společností Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, kterým se ze smlouvy vyjme odběrné místo Komenského 199, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

                       

Ing. František  J i r a s k ý                                                   Ing. Martin  K r e j z a

    starosta                                                                              místostarosta