Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2017-18 ze dne 28. 6. 2017

03.07.17

Souhrn usnesení č. 18/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 28. 6. 2017

520/17

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 28. 6. 2017

                                                                                                                     

521/17

 

Rada města přijímá

 

účelovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 na zpracování Regulačního plánu Městské památkové zóny Vysoké Mýto ve výši 647 955,- Kč.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

522/17

 

Rada města schvaluje vyjádření následujícího znění:

 

Město Vysoké Mýto se seznámilo s obsahem Oznámení záměru „Nová lakovací linka pro povrchovou úpravu kovových dílů“ zpracovaném firmou EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02  Pardubice, a s ohledem na závěry uvedené v citovaném oznámení má za to, že není třeba záměr oznamovatele ECOS Choceň s.r.o., IČ 64791351, se sídlem Pernerova 95, 565 01  Choceň posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

 

523/17

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 6 000 Kč na zakoupení a vysazení lípy na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě od společnosti Iveco Czech Republic, a.s., se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 48171131.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

524/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Františkem (nar. 27.10.1982) a Vendulou (nar. 16.05.1983) Kroulíkovými, trvale bytem V Peklovcích 450 Vysoké Mýto, na dobu určitou do 31.03.2018. 

 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned   

                                                                                                                               

525/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře paní Renatě Petikové (nar. 24.03.1987), bytem Fibichova 19, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 27.345 Kč ve 14 měsíčních splátkách: 13 x 2.000 Kč, 1 x 1.345 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.07.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

526/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Věrou (nar. 08.04.1967) a Václavem (nar. 23.09.1953) Dostálovými, trvale bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.04.2018. 

 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned                                                                                                                                                                                                                                                         

527/17

 

Rada města neschvaluje

 

pronájem části pozemku parc. č. 1886 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

528/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1886 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

 

529/17

 

Rada města souhlasí

 

s tím, aby užívání části pozemku p.č. 1690/1 mezi budovou č.p. 819 a chodníkem byla řešena takto:

 

 • u komerčně využívané plochy (2x venkovní terasa 10m x 2,85m, umístění venkovního posezení)

 

pronájem pozemku za cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 50,- Kč/m2/rok s tím, že terasy mohou být na pozemku umístěny celoročně

 

 • u nekomerčně využívané plochy (volná plocha, mezi zdí a obrubníkem)

 

výpůjčku pozemku za podmínky, že žadatel se o pozemek na vlastní náklady bude starat.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

530/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

a) ukončení Smlouvy č. 325 o nájmu nemovitostí uzavřené se společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 25951378 ze dne 11.1.2006 dohodou ke dni 30.9.2017

 1. b) uzavření pachtovní smlouvy se společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 25951378, na základě které bude společnost užívat pozemky uvedené v příloze ke své podnikatelské činnosti. Pachtovní smlouva bude uzavřená od 1.10.2017 na dobu neurčitou a roční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 1.911.282,55Kč + DPH  a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

531/17

                                                                                                                                

Rada města souhlasí

 

se zalesněním plochy NL (označ. N.11 dle přílohy) v souladu s Územním plánem Vysoké Mýto s tím, že se se zalesňováním ploch započne ihned a u ostatních ploch (označ. N.12 dle přílohy) ihned po ukončení pachtovního vztahu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                                                  

                                                                                                                                

532/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s AEROKLUBEM Vysoké Mýto, IČ: 00428230, kterým se z předmětu výpůjčky vyjme část pozemku p.č. 4289/15 o výměře 224 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

533/17

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 4289/15 o výměře 224 m2 v k.ú. Vysoké Mýto, dle přiloženého situačního výkresu společnosti JMB Aircraft s.r.o., IČ: 24178586 za účelem umístění dočasné stavby plachtové haly s tím, že ve smlouvě budou uvedeny podmínky uvedené v dopisu Aeroklubu ze dne 7.6.2017. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 10let. Roční nájemné bude ve výši 11.200,-Kč+DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                          

534/17

 

Rada města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.8-2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

  

                                                                                                                                

535/17

 

Rada města neschvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Nadační fond GAUDEAMUS, IČO: 25228633 na projekt: XXVI. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky, ve výši 3 000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

536/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 22.03.2017 se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 na změnu ceny díla akce „Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě“ dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.07.2017 

                                                                                                                                

537/17

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod názvem „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) města Vysoké Mýto – 1. etapa“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

538/17

                                                                                                                                

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku akce „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) města Vysoké Mýto – 1. etapa“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský);

Jiří Kovařík (Ing. Luboš Karmín);

JUDr. Libor Poláček (JUDr. Ilona Kučíková);

Ing. Pavel Kubeš (Bořivoj Pitra);

Ing. Jindřich Svatoš (Pavel Dvořák).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

539/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015481/VB/01, Vysoké Mýto, n. Tyršovo, 52, Pětiková, RD mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4794/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2017

                                                                                                                                

540/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700072249_1/VB „REKO MS Vysoké Mýto - Čermákova +1“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1257/3, 1261/2, 1263/1, 1306/4, 4815, 4816 a 4817 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4101-353/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 47.000,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2017

                                                                                                                                

541/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700100070_1/VB „REKO MS Vysoké Mýto - Čermákova 81“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4808/5 a 4817  v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4117-353/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.900,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2017

                                                                                                                                

542/17

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700071019_1/VB „Reko MS Vysoké Mýto – Nám. Přemysla Otakara I. etapa“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4785, 4787 a 4799 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4114-353/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 42.200,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2017      

                                                                                                                    

543/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností The Black Goose Investments, s.r.o., IČ 05620449 jako investorem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 1733/1 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Komunikace pro výstavbu řadových domů, Vysoké Mýto“ a to za podmínek, že stavba účelové komunikace bude umístěna a provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Bc. Jan Skala, č. zakázky 53/1/17, datum VI/2017 a dále, že investor na vlastní náklad provede vegetační úpravy v okolí bytových domů ul. Rokycanova a zatraktivnění lokality dle požadavku Ing. Lukáše Štefla, Ph.D., zahradního architekta pro město Vysoké Mýto. Stavba komunikace bude poté, co bude způsobilá k užívání, převedena bezúplatně do vlastnictví města. Součástí převodu stavby bude i bezúplatný převod pozemků pod touto stavbou.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2017

                                                                                                                    

544/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 56/13 ze dne 24.04.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

 

545/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 4811/2 a 3257/3 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

 

546/17

                                                                                                                         

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 5050/8 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

                                                                                                                                

 

547/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 5050/7 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta. Podmínkou převodu je bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3237/2, 3237/3 a 6308/16 v k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

 

548/17

 

Rada města neschvaluje

 

kácení stromů č. 1,2,3,4 a 5 dle přiložené žádosti a doporučuje posunout umístnění stavby nové výjezdové základny ZZS PSK ve Vysokém Mýtě tak, aby tyto stromy zůstaly zachovány.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

549/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s AEROKLUBEM Vysoké Mýto, IČ: 00428230, kterým se bude měnit předmět výpůjčky na nový stav dle přiloženého soupisu pozemků.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

  

550/17

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 4289/93 o výměře 528m2 a část pozemku p.č. 4289/15 o výměře 85 m2, dle přiloženého zákresu – plocha „A“  vše v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

551/17

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 4289/15 o výměře 1155 m2 vše v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého zákresu – plocha „B“.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

552/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 8060429313 uzavřené se společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 455 34 306, kterým se předmět pojištění doplní o budovu č.p. 85 v ulici Pražská, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                          

 

553/17

 

Rada města

  1. I. schvaluje uzavření smlouvy příkazní o právní pomoci s Mgr. Ludvíkem Matouškem, advokátem, č. osv. ČAK 15544, se sídlem Kovářská 549/12, Praha 9,
   II. pověřuje starostu města, aby smlouvu za město uzavřel a advokátovi uložil zastoupení ve věcech:
   a) soudního řízení společnosti B. Braun Avitum s.r.o., IČO: 61856827, proti městu Vysoké Mýto, o zaplacení 20 390 000 Kč, zahájeného před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 105 C 13/2016;
   b) soudního řízení společnosti B. Braun Avitum s.r.o., IČO: 61856827, proti městu Vysoké Mýto a společnosti Fresenius Medical Care - DS, s.r.o., o žalobě na neplatnost smlouvy, zahájeného před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 10 C 254/2016;
   c) soudního řízení JUDr. Pavla Nádvorníka, proti městu Vysoké Mýto, o náhradu nemajetkové újmy, zahájeného před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 5 C 169/2015, nyní ve fázi odvolacího řízení,
   III. pověřuje starostu města, aby KVB advokátní kanceláři s.r.o. oznámil, že město v těchto věcech
   a) vypovídá smlouvy o poskytování právní pomoci KVB advokátní kanceláří s.r.o.,
   b) žádá předání spisů v uvedených věcech advokátovi dle bodu I., a
   c) žádá provedení konečného vyúčtování za dosud poskytnutou pomoc v uvedených věcech.
  2. Zodpovídá: vedoucí OPM
   Termín: ihned

 

554/17


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. souhlasí


s navrženým programem jednání.

 

555/17

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

 

Informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 15. 6. 2017.

 

556/17

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí a schvaluje

 

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2016 včetně účetní uzávěrky společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2016 dle předloženého návrhu. Projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2016. Hospodářský výsledek za rok 2016 - tento bude použit na krytí ztrát z minulých let.   

 

557/17

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

 

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.


558/17

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

 

informace o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.

 

559/17

 

Rada města bere na vědomí

 

v souladu s čl. 11 bodem 4. směrnice č. 8/2016 pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek města Vysokého Mýta informace o provedeném odpisu pohledávek v přenesené působnosti.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín:  ihned

 

560/17

 

Rada města schvaluje

 

 

podání námitky podjatosti vůči oprávněným úředním osobám ve správním řízení sp. zn. MUVM/15415/2017.

 

odpovídá: starosta

termín: ihned

                       

                                                                                                         

561/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


předložený program jednání valné hromady.

                                                                                                                                

562/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

 

563/17

                                                                                                                                

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

 1. I. Účetní závěrku za rok 2016 s výsledkem hospodaření v zisku 28.840 Kč po započtení daně z příjmů právnických osob  bez výhrad
 2. II. rozdělení zisku za rok 2016 ve výši   28.840 Kč takto:

- do sociálního fondu společnosti -  28.840 Kč

 1. III. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

564/17

                                                                                                                                

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2016.

                                                                                                                                

565/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:

 

zprávu o hospodaření společnosti v roce 2017

 

566/17

                                                                                                                                 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

zakoupení mulčovacího traktoru Goliath GC XX-26 4x4 a nářadí za cenu do 300.000 Kč

                                                                                                                                

  

567/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

výplatu prémií za rok 2016 p. Bohumíru Machatovi dle předloženého návrhu

                                                                                                                                

568/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. stanovuje

 

prémiové ukazatele a výši prémií na rok 2017 p. Bohumíru Machatovi dle předloženého návrhu

 

569/17

                                                                                                                                

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

pachtovní smlouvu mezi Městem Vysoké Mýto a společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. v předloženém znění.

                                                                                                                                

                       

                                              

 

                                                            Ing. František  J i r a s k ý

                                                                            starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka